Tetrakain Minims Bausch + Lomb

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tetrakain Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tetrakain Minims
 3. Hvordan du bruker Tetrakain Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tetrakain Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Tetrakain Minims øyedråper er og hva det brukes mot

Tetrakain Minims inneholder et bedøvelsesmiddel. Det brukes til å redusere følsomheten i øyets overflate midlertidig. Legen eller øyespesialisten kan bruke det til å undersøke eller behandle øyet ditt uten smerter.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Tetrakain Minims

Bruk ikke Tetrakain Minims:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet (tetrakainhydroklorid) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved overflatiske betennelsestilstander, særlig betennelse i hornhinnen (keratitt)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Tetrakain Minims.
Når øyet ditt er bedøvet, er det viktig å unngå å få støv eller bakterier i øyet.
Barn
Tetrakain bør ikke brukes til premature (for tidlig fødte) barn og barn yngre enn 1 måned.
Andre legemidler og Tetrakain Minims
Bruker du noen av disse legemidlene
 • legemidler som kalles ”sulfonamider” som brukes til behandling av bakterieinfeksjon?
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på dette spørsmålet er ja.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av kontaktlinser. Sett derfor ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

3. Hvordan du bruker Tetrakain Minims

En lege eller øyespesialist vil bruke disse øyedråpene til å undersøke øyet ditt.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Dosen bestemmes av legen eller øyespesialisten.
 • Den vanlige dosen er 1-2 dråper i øyet.
Bruksmåte
Legen eller øyespesialisten vil dryppe dråpene i øyet ditt.
Han/hun kan be deg presse lett mot indre øyekrok i 3 minutter. Dette bidrar til å hindre at oppløsningen dreneres inn i nesen og svelget. Dette anbefales spesielt hos barn.
Han/hun vil deretter kaste Minimsen, selv om det er litt oppløsning igjen.
Øyet ditt vil fortsatt være numment, avhengig av hvor mange dråper du fikk. Unngå å berøre øyet til bedøvelsen er gått ut.
Legen eller øyespesialisten vil sørge for at øyet ditt er godt beskyttet.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Tetrakain Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • forbigående svie etter drypping
 • betennelse i hornhinnen (keratitt) ved gjentatt bruk
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner
Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Tetrakain Minims

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tetrakain Minims
 • Virkestoff er tetrakainhydroklorid. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med tetrakainhydroklorid 1 % (5 mg).
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Tetrakain Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.06.2022