Morfin Epidural Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Morfin Epidural er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Morfin Epidural
 3. Hvordan du bruker Morfin Epidural
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Morfin Epidural
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Morfin Epidural er og hva det brukes mot

Morfin Epidural inneholder morfin som er et opioid med smertestillende effekt. Morfin virker hovedsakelig på sentralnervesystemet ved å blokkere smertesignaler til hjernen. Hosterefleksen hemmes ved bruk av Morfin.
Morfin Epidural gis av helsepersonell og brukes ved smerter etter operasjoner eller skader eller ved smerter i forbindelse med kreft.

Hva du må vite før du bruker Morfin Epidural

Bruk ikke Morfin Epidural
 • hvis du er allergisk overfor morfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • ved en form for tarmslyng (paralytisk ileus) eller stans i magetarmpassasjen
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Morfin:
 • dersom du har nedsatt lungekapasitet,
 • ved hodeskader og tilstander med forhøyet trykk i hjernen,
 • ved krampetilstander,
 • ved sjokktilstander,
 • dersom du har nedsatt lever- og nyrefunksjon,
 • dersom du også bruker såkalte MAO-hemmere (mot depresjon og Parkinsons sykdom) og i 2 uker etter slik behandling,
 • dersom du har lavt stoffskifte eller lavt blodtrykk,
 • ved krampe i galleveiene eller urinveiene.
Må brukes med forsiktighet hos eldre og svekkede pasienter.
Morfin er et vanedannende narkotikum som brukes fortrinnsvis bare i korte perioder på grunn av risiko for tilvenning og redusert smertelindring (toleranse).
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du bruker Morfin:
 • økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen din vil vurdere om du trenger en doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel (se avsnitt 2).
 • svakhet, tretthet, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd.
 • tap av seksualdrift, impotens, opphør av menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av kjønnshormoner.
 • dersom du har vært avhengig av narkotika eller alkohol. Gi også beskjed dersom du føler at du blir avhengig av Morfin mens du bruker det. Du kan ha begynt å tenke mye på når du kan ta den neste dosen, selv om du ikke trenger den for smerten.
 • abstinenssymptomer eller avhengighet. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3. Hvis dette skjer, kan legen din endre type medisin eller tiden mellom dosene.
Barn
Må brukes med forsiktighet hos små barn.
Andre legemidler og Morfin Epidural
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fordi morfin hemmer bevegelsene i mage-tarm-kanalen, kan opptaket (absorpsjonen) av andre legemidler gå langsommere.
Behandling med andre legemidler som binder til opioidreseptorer (f.eks. naltrekson eller buprenorfin) kan hemme effekten av morfin.
Den dempende effekten på sentralnervesystemet kan forsterkes hvis morfin tas sammen med andre legemidler som virker på sentralnervesystemet, f.eks. andre opioider med smertestillende effekt, sovemidler, alkohol, beroligende midler, bedøvelse (f.eks. narkose), antihistaminer (brukes mot allergier) og legemidler som påvirker psykiske funksjoner (psykofarmaka).
Samtidig bruk av Morfin og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom legen sier du skal ta Morfin sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Stor forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av MAO-hemmere og i 2 uker etter behandling med MAO-hemmere.
Samtidig bruk med rifampicin (brukes mot tuberkulose) gir betydelig nedsatt smertestillende effekt av morfin.
Enkelte legemidler som brukes til å behandle blodpropp (f.eks. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor), kan ha forsinket og nedsatt effekt når de tas sammen med morfin.
Inntak av Morfin Epidural sammen med alkohol
Morfin i kombinasjon med alkohol kan gi nedsatt pusteevne. Alkohol skal ikke inntas under behandling med morfin.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Morfin passerer over til fosteret. En risiko for det ufødte barnet ved vanlige doser kan ikke utelukkes. Ved langvarig behandling under graviditet er det sett abstinenssymptomer hos barnet. Morfin skal derfor ikke brukes under graviditet med mindre legen har bestemt at det er helt nødvendig.
Morfin skal ikke brukes som smertestillende under fødsel på grunn av fare for nedsatt pusteevne hos det nyfødte barnet.
Dersom Morfin brukes over lengre tid under graviditeten, er det en risiko for at det nyfødte barnet har abstinenssymptomer som bør behandles av en lege.
Amming
Morfin blir skilt ut i morsmelk og skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Morfin nedsetter reaksjonsevnen og antas å ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Hvordan du bruker Morfin Epidural

Dette legemidlet gis av helsepersonell som injeksjon i ryggmargen (epiduralt).
Legen bestemmer hvor mye Morfin Epidural du skal få. Anbefalt dose er 2-6 mg (1-3 ml) 3-4 ganger daglig ved smerter etter operasjoner eller skader og 10 mg (5 ml) 3-4 ganger daglig ved smerter i forbindelse med kreft.
Eldre personer og pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Det kan være nødvendig å redusere dosen hos eldre personer og pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Legen vil tilpasse dosen individuelt.
Dersom du tar for mye av Morfin Epidural
Symptomer på overdosering kan være slapphet, omtåkethet, bevisstløshet, nedsatt pusteevne, svak puls, lavt blodtrykk, hjertestans, sjokk, små pupiller, blåfarging av lepper/hud, tørste, ømme muskler, mørk urin, hyppig vannlating, kvalme og forstoppelse. Blek og fuktig hud, lav temperatur og kramper (særlig hos barn) kan også oppstå.
Personer som har tatt en overdose kan få lungebetennelse av å inhalere oppkast eller fremmedstoff. Symptomer kan inkludere andpustethet, hoste og feber. Pasienter som har tatt en overdose kan også få pustevansker som kan føre til bevisstløshet eller til og med død.
Dersom du avbryter behandling med Morfin
Ikke avbryt behandling med Morfin med mindre det er avtalt med legen din. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Morfin, må du spørre legen din hvordan du sakte kan redusere dosen slik at du unngår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelving, diaré, magesmerte, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av misnøye, angst og irritabilitet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger eller symptomer du bør være oppmerksom på:
 • Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet.
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever disse viktige bivirkningene.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):
Redusert vannlating (urinretensjon).
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Kvalme, brekninger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Desorientering, døsighet, svimmelhet, hodepine, nedsatt pustefrekvens (respirasjonsdepresjon), kløe.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme opp til 1 av 1000 personer):
Blodtrykksfall ved endring fra liggende til stående stilling (ortostatisk hypotensjon).
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Oppstemthet, hallusinasjoner, avhengighet, endret humør, søvnighet, langsom hjertefrekvens, hjertebank, lavt blodtrykk, munntørrhet, elveblest, utslett. Økt hjernetrykk hos pasienter med alvorlig hodeskade. Abstinenssymptomer er sett hos spedbarn av mødre som har brukt morfin. Økt smertefølsomhet, svetting og munntørrhet. Abstinenssymptomer eller avhengighet (se avsnitt 3 for symptomer: Dersom du avbryter behandling med Morfin), legemiddeltoleranse (nedsatt følsomhet for et legemiddel).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Morfin Epidural

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Morfin Epidural
 • Virkestoff er morfinhydroklorid.
 • Hjelpestoffer er glukosemonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Morfin Epidural ser ut og innholdet i pakningen
Morfin Epidural injeksjonsvæske fås i plastampuller på 2 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
Curida AS, Elverum
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Preparatet er beregnet til bruk ved anestesiavdelinger der teknikken med denne administreringsformen er kjent og der muligheter for overvåking er til stede.
Morfin Epidural kan blandes med lokalanestetikum.
Fysisk-kjemisk inkompatibilitet (danning av utfellinger) har blitt vist mellom oppløsninger av morfinsulfat og 5-fluorouracil.
Hvordan åpne Morfin Epidural plastampuller
Mangler tekstalternativ for bilde