Microlax McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Microlax brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Microlax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Microlax
 3. Hvordan du bruker Microlax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Microlax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Microlax er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Microlax er et reseptfritt legemiddel til bruk ved forstoppelse. Microlax brukes også for å tømme tarmen før undersøkelse av endetarmen (rektoskopi).
Microlax myker opp hard avføring uten å irritere tarmveggen og er derfor skånsom mot tarmen. Effekten inntreffer som regel innen 5-20 minutter.
Kan også brukes som veterinærpreparat.

2. Hva du må vite før du bruker Microlax

Bruk ikke Microlax dersom:
 • du er allergisk overfor natriumsitrat, natriumlaurylsulfoacetat eller sorbitol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har magesmerter av ukjent årsak.
 • du har betennelse i tynn- eller tykktarmen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Microlax.
Bør bare brukes i korte perioder. Kontakt lege ved vedvarende problemer.
Microlax bør bare brukes i korte perioder. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
Andre legemidler og Microlax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Microlax kan påvirke eller påvirkes av visse legemidler som inneholder natriumpolystyrensulfonat (til bruk ved høyt kaliumnivå i blodet).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Microlax kan benyttes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Microlax påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Microlax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
En dose (tube) er vanligvis tilstrekkelig. Dosen bør tas 5-20 minutter før ønsket effekt.
Voksne og barn over 3 år: Hele lengden av tubespissen innføres i endetarmen.
Barn under 3 år: Kun halve lengden av tubespissen innføres i endetarmen.
Bruksanvisning
Innholdet i tuben sprutes inn i endetarmen.
 1. Vri av og kast tuppen på tubespissen (se bilde 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Trykk lett på tuben slik at en dråpe smører spissen.
 3. Før tubespissen helt inn i endetarmsåpningen. Til barn under 3 år skal tubespissen kun føres inn til markeringen på tubespissen (halve lengden).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Press ut hele tubens innhold og trekk den ut sammenklemt (se bilde 2).
Dersom du tar for mye av Microlax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ikke sett tegn på overdosering av Microlax.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger med ikke kjent forekomst (forekomst kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): Smerter og ubehag i buken eller i øvre del av buken, ubehag fra endetarmen og løs avføring. Overfølsomhet (f.eks. elveblest) er også registrert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Microlax

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som ikke er nødvendig lenger. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Microlax
 • Virkestoffer er natriumsitrat, natriumlaurylsulfoacetat og sorbitol
 • Andre innholdsstoffer er sorbinsyre (E 200), glyserol og vann.
Hvordan Microlax ser ut og innholdet i pakningen
Hvit plasttube med spiss og tupp til å vri av, laget av myk polyetylen.
1 tube inneholder 5 ml oppløsning.
Pakningsstørrelser: 4 × 5 ml, 12 × 5 ml og 50 × 5 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Delpharm Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, OsloTlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 20.04.2020