Aricept Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aricept er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aricept
 3. Hvordan du bruker Aricept
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aricept
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Aricept er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Aricept (donepezilhydroklorid) tilhører en gruppe legemidler som kalles acetylkolinesterasehemmere. Donepezil øker nivåene av en substans i hjernen (acetylinkolin), som er involvert i hukommelsen ved å forsinke nedbrytningen av acetylkolin.
Aricept brukes for å bedre symptomer ved Alzheimers sykdom av mild til moderat alvorlig grad. Symptomene omfatter sviktende hukommelsestap, forvirring og atferdsendringer. Som en konsekvens av disse symptomene opplever de som lider av Alzheimers sykdom at det blir mer og mer vanskelig å utføre normale daglige aktiviteter.
Aricept skal kun brukes hos voksne.

2. Hva du må vite før du bruker Aricept

Bruk ikke Aricept
 • dersom du er allergisk overfor donepezilhydroklorid, piperidinderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Aricept dersom du:
 • har eller har hatt magesår
 • har astma eller annen lungesykdom
 • har hatt krampeanfall
 • har hatt leversykdom
 • har problemer med vannlatingen
 • har eller har hatt en hjertelidelse (slik som uregelmessig eller svært langsomt hjerterytme, hjertesvikt, hjerteinfarkt)
 • har eller har hatt en hjertetilstand kalt ”forlenget QT-intervall” eller tidligere har hatt en viss unormal hjerterytme kalt torsade de pointes eller hvis noen i din familie har ”forlenget QT- intervall”
 • har eller har hatt lave nivåer av magnesium eller kalium i blodet ditt
 • behandles med betennelsesdempende legemidler, såkalte NSAIDs
Informer legen din hvis du er gravid, eller tror du er gravid.
Barn og ungdom
Aricept er ikke anbefalt til bruk hos barn og ungdom (yngre enn 18 år).
Andre legemidler og Aricept
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom Aricept og visse andre legemidler tas samtidig, kan effekten av behandlingen påvirkes. Det er også en viss fare for endret eller forsterket effekt ved samtidig bruk av legemidler med lignende virkemåte som Aricept (såkalte kolinerg virkemåte).
Dette er spesielt viktig å fortelle det til legen din hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • legemidler mot hjerterytmeproblemer, f.eks amiodaron, solatol
 • legemidler mot depresjon, f.eks citalopram, escitalopram, amitriptylin, fluoksetin
 • legemidler mot psykose, f.eks. pimozid, sertindol, ziprasidon
 • legemidler mot bakterielle infeksjoner (antibiotika), f.eks. klaritromycin, erytromycin, levofloksacin, moksifloksacin, rifampicin
 • legemidler mot sopp (antimykotika), f.eks. ketokonazol
 • andre legemidler som brukes ved Alzheimers sykdom, for eksempel galantamin
 • smertestillende legemidler eller behandling mot artritt, f.eks. aspirin, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen eller diklofenaknatrium
 • antikolinergika, f.eks. tolterodin
 • legemidler mot kramper (antikonvulsiva), f.eks. fenytoin, karbamazepin
 • legemidler mot hjertesykdom, f.eks. kinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)
 • muskelavslappende legemidler, f.eks. diazepam, suksinylkolin
 • narkosemidler
 • reseptfrie legemidler, f.eks. plantebaserte legemidler
Hvis du skal legges inn på sykehus for en operasjon som krever narkose må du fortelle legen din og anestesilegen at du tar Aricept ettersom det kan påvirke hvor mye narkosemiddel som behøves.
Aricept kan brukes av pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller med mild til moderat redusert leverfunksjon. Fortell legen din hvis du har hatt en nyre- eller leversykdom. Pasienter med alvorlig redusert leversykdom bør ikke bruke Aricept.
Gi legen navnet på den som er din pårørende. Pårørende kan hjelpe deg å ta medisinen slik som forskrevet.
Inntak av Aricept sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig matinntak påvirker ikke absorpsjonen.
Du bør unngå alkohol ettersom det kan påvirke effekten av Aricept.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ammende kvinner bør ikke ta Aricept.
Kjøring og bruk av maskiner
Aricept tabletter eller Alzheimers sykdom i seg selv kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Tablettene kan gjøre at du føler deg trøtt og svimmel, samt at du kan få kramper. Du bør derfor først diskutere med din lege om du kan kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Aricept inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Aricept

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Aricept doseres én gang daglig. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig startdose er én tablett på 5 mg hver kveld sammen med et glass vann før man går til sengs. Etter en måned kan legen din øke dosen til 10 mg. Bruk alltid Aricept slik legen din har forskrevet. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker. Den maksimale dosen er 10 mg daglig.
Dersom du tar for mye av Aricept
Ta ikke flere tabletter enn legen har sagt at du skal ta. Dersom for høy dose er inntatt, kan du få uttalt kvalme, oppkast, spyttsekresjon, svette, langsom hjerterytme, lavt blodtrykk, pustevansker, kollaps og kramper.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Aricept
Hvis du glemmer å ta en tablett, kan du ta en tablett til samme tid neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer å ta Aricept tabletter i mer enn 1 uke må du ringe legen din før du tar noe mer medisin.
Dersom du avbryter behandling med Aricept
Når behandlingen avsluttes, vil den gunstige effekten av donepezil gradvis forsvinne. Du må ikke slutte å ta tablettene dine, selv om du føler deg frisk, med mindre legen din har sagt du skal gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Du må straks informere din lege dersom du merker noe til de bivirkninger som er nevnt i følgende punkt under. Du kan ha behov for umiddelbar medisinsk behandling.
 • leverskade, for eksempel hepatitt. Symptomer på hepatitt; kvalme eller oppkast, mindre matlyst, man føler seg uvel, feber, kløe, gulning av hud og øyne, mørk farget urin (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • magesår. Symptomer på magesår er magesmerter og ubehag (dårlig fordøyelse) som føles mellom navlen og brystbenet (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • blødninger og sår i mage eller tarmer. Dette kan forårsake svart avføring eller synlig blødning fra endetarmen (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • anfall eller kramper (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • feber med muskelstivhet, svetter eller merker nedsatt grad av bevissthet (en tilstand som kalles ”Malignt nevroleptikasyndrom”). Akutt medisinsk behandling kan være nødvendig (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
 • muskelsvakhet, ømhet eller smerte, spesielt hvis du samtidig føler deg uvel, har feber eller har mørk urin. Dette kan skyldes unormal muskelnedbrytning som kan være livstruende og føre til nyreproblemer (en tilstand kalt rabdomyolyse) (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • diaré
 • kvalme
 • hodepine
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • muskelkramper
 • tretthet
 • oppkast
 • søvnløshet
 • forkjølelse
 • appetittløshet
 • hallusinasjoner
 • unormale drømmer, inkludert mareritt
 • agitasjon, aggressiv oppførsel
 • svimmelhet, besvimelse
 • mageforstyrrelser
 • kløe, utslett
 • urininkontinens
 • smerter
 • ulykker
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • langsom hjerterytme
 • unormale laboratorieverdier (små økninger i kreatinin kinase)
 • blødning i mage eller tarm, mage- eller tarmsår
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • hjerteforstyrrelser
 • ekstrapyramidale symptomer (som ufrivillig skjelving og risting eller stivhet i hender eller ben)
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Endringer i hjertets aktivitet kalt ’forlenget QT-intervall’ noe som kan ses på et elektrokardiogram (EKG)
 • Rask uregelmessig puls, besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som torsade de pointes
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Aricept

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Aricept tabletter
 • Virkestoff er donepezilhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg eller 10 mg donepezilhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, talkum, makrogol 8000, hypromellose, titandioksid (E 171). 10 mg tabletten inneholder i tillegg gult jernoksid (E 172).
Hvordan Aricept filmdrasjerte tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Aricept 5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, runde og bikonvekse, merket med ”ARICEPT” på en side og ”5” på den andre siden.
Aricept 10 mg filmdrasjerte tabletter er gule, runde og bikonvekse, merket med ”ARICEPT” på en side og ”10” på den andre siden.
Aricept 5 mg filmdrasjerte tabletter finnes i bokser med 100 tabletter og blisterpakninger med 28, 50 og 98 tabletter.
Aricept 10 mg filmdrasjerte tabletter finnes i bokser med 100 tabletter og blisterpakninger med 50 og 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.12.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-aricept-pfizer-546439