Doxylin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Doxylin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Doxylin
 3. Hvordan du bruker Doxylin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Doxylin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Doxylin er og hva det brukes mot

Doxylin er et antibiotikalegemiddel. Det inneholder virkestoffet doksysyklin som er et tetrasyklin. Det virker hemmende på en rekke bakterier og andre mikroorganismer.
Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier og andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på infeksjonssykdommer der legemidlet brukes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer (spesielt klamydia).
Det har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.

2. Hva du må vite før du bruker Doxylin

Bruk ikke Doxylin
 • dersom du er allergisk overfor doksysyklin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid
 • dersom du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Hos foster og barn kan tetrasykliner gi varige forandringer i tannemalje og tannsubstans, og forbigående forandringer i beinvev. Denne effekten er størst hos barn under 8 år. Legemidlet bør kun i spesielle tilfeller brukes til barn under 8 år. Det bør vises forsiktighet ved leversykdom. Skader i spiserøret kan forekomme hvis tablettene tas med for lite drikke. Hvis du er sengeliggende eller har svelgeproblemer, kan det være nyttig å først røre ut tabletten(e) i litt vann. Soling bør skje med forsiktighet og helst unngås så lenge man bruker legemidlet og 2 uker etter avsluttet tablettkur.
Solarium bør unngås (se under bivirkninger). Enkelte får feber, hodepine og muskelsmerter i begynnelsen av behandlingen (såkalt Jarisch-Herxheimer reaksjon).
Snakk med lege før du bruker Doxylin dersom du har en muskelsykdom som kalles myasthenia gravis.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Doxylin.
Andre legemidler og Doxylin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Syrenøytraliserende midler, jerntabletter og kalkpreparater svekker virkningen av Doxylin. Slike preparater bør ikke tas mindre enn 3 timer før eller 1 time etter Doxylin-dosen. Ved en kort Doxylinkur (1-2 uker), bør det være et opphold i jerntablettbehandlingen.
Inntak av Doxylin sammen med mat og drikke
Doxylin bør ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium som f. eks. melk, yoghurt, Biola og lignende, da virkningen av Doxylin svekkes. Mat og drikke som inneholder kalsium bør ikke tas mindre enn 3 timer før eller 1 time etter Doxylindosen.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Du må ikke bruke Doxylin hvis du er eller tror du kan være gravid.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Du må ikke bruke Doxylin hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Doxylin påvirker ikke evnen til å kjøre bil.
Doxylin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ʺnatriumfrittʺ.

3. Hvordan du bruker Doxylin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke, i sittende eller stående stilling. Tablettene svelges hele eller røres ut i litt vann. Påse da at alt innholdet svelges. En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om man føler seg bedre.
De anbefalte dosene er vist nedenfor.
Barn i alderen 8 år til under 12 år:
Doksysyklin til behandling av akutte infeksjoner hos barn i denne aldersgruppen bør brukes i situasjoner der andre legemidler ikke er tilgjengelige eller ikke antas å være effektive. I slike tilfeller er vanlig dosering som følger:
Barn som veier 45 kg eller mindre:
4,4 mg per kilo kroppsvekt første døgn (fordelt på 1 eller 2 doser), deretter 2,2 mg per kilo kroppsvekt de påfølgende døgn (fordelt på 1 eller 2 doser). Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Ved mer alvorlige infeksjoner kan opptil 4,4 mg per kilo kroppsvekt gis under hele behandlingstiden.
Barn som veier over 45 kg:
2 tabletter (200 mg) første døgn, deretter 1 tablett (100 mg) daglig. Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Voksne og barn fra 12 år:
2 tabletter (200 mg) første døgn, deretter 1 tablett (100 mg) daglig. Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Dersom du tar for mye av Doxylin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Doxylin
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Doxylin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får noen av de følgende symptomene må du kontakte lege umiddelbart:
 • Jarisch-Herxheimer reaksjon som gir feber, frysninger, hodepina, muskelsmerter og hudutslett. Disse symptomene er vanligvis selvbegrensende. Dette kan oppstå i begynnelsen av doksysyklinbehandlingen mot spiroketinfeksjoner som Lymes sykdom.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Kvalme, brekninger, manglende matlyst og diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere):
 • Kløe, utslett , svie og utslett på områder som utsettes for sollys kan forekomme.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere):
 • Oppvekst av motstandsdyktige mikroorganismer.
 • Allergiske reaksjoner
 • Løsning av negler når de utsettes for sollys (fotoonykolyse).
 • Balansen mellom mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) som vi normalt har på hud og slimhinner kan forstyrres. Det kan i enkelte tilfeller gi soppinfeksjon på tunge, i munn, i endetarm, i tykktarm og i skjeden.
 • Alvorlige hudutslett med feber, blemmedannelse og avskalling av huden (mukokutant syndrom). Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Unormale blodverdier og blodmangel.
 • Godartet økt trykk i hjernen (med symptomer som synsforstyrrelser).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Hevelser i hud og slimhinner (angioødem).
 • Fordøyelsesplager (dyspepsi), sure oppstøt (øsofagitt), sår i spiserøret og i sjeldne tilfeller svelgeproblemer.
 • Svart belegg på tungen (hårtunge)
 • Utslett, hissig rødt, flassende hudutslett.
 • Reaksjoner på hud og/eller slimhinner med rødhet, betennelse, blemmer og vevsødeleggelse eller utslett med rødhet, hevelse i ansiktet og feber (legemiddelutslett med endring i blodceller/vev (eosinofili) og symptomer som omfatter hele kroppen, såkalt DRESS). Slike hudreaksjoner kan være livstruende og behandlingen bør avsluttes straks.
 • Hodepine.
 • Unormale leververdier, leverbetennelse, gulsott.
 • Misfarging og/eller ufullstendig vekst av tenner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Doxylin

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Doxylin etter utløpsdatoen som er angitt på esken, etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Doxylin
 • Virkestoff er doksysyklin.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E 460), krysskarmellosenatrium (E 464), povidon, talkum (E 553b) og magnesiumstearat (E 470).
Hvordan Doxylin ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er runde, grågule og kan deles. AL er gravert inn på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.12.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no