Cyklokapron Viatris tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cyklokapron er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cyklokapron
 3. Hvordan du bruker Cyklokapron
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Cyklokapron
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cyklokapron er og hva det brukes mot

Cyklokapron inneholder traneksamsyre, som hindrer det enzymet som løser opp levret blod (koagel) i å virke. Dette motvirker blødninger i vev og indre organer, reduserer blodtapet og gjeninnfører en “normal” tilhelningsprosess. Cyklokapron brukes mot kraftige menstruasjonsblødninger, blødninger i mage-tarmkanalen og urinveiene og alvorlige neseblødninger. Brukes også ved blødninger eller økt blødningsrisiko etter operasjoner, særlig i urinblære og lunger. Etter tannuttrekking hos pasienter med økt blødningsrisiko.

2. Hva du må vite før du bruker Cyklokapron

Bruk ikke Cyklokapron
 • dersom du er allergisk overfor traneksamsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du tidligere har hatt kramper
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cyklokapron. Informer legen:
 • dersom du har pågående nyresykdom, blod i urinen (mellom menstruasjonsperiodene)
 • dersom du har uregelmessige menstruasjonsblødninger
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp eller noen i nærmeste familie har hatt blodpropp
 • hvis du bruker p-piller, siden det kan øke risikoen for blodpropp
 • dersom du tidligere har hatt kramper
Andre legemidler og Cyklopapron
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig behandling med antikoagulantia skal kun utføres av spesialist på slik behandling. Det er ikke kjent at Cyklokapron påvirker eller blir påvirket av annen legemiddelbehandling.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Cyklokapron

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er: 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig.
Dosen varierer noe med bruksområde.
Hvis du mener at virkningen av Cyklokapron er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Cyklokapron:
Symptomer på overdosering er svimmelhet, hodepine, kvalme, diaré. Svimmelhet pga. blodtrykksfall kan forekomme.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Cyklokapron:
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
Kvalme, oppkast, diaré.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Allergiske hudreaksjoner.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Forandringer i fargesynet eller synsforstyrrelser. Svimmelhet. Tilfeller av blodpropp.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
Kramper.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Oppbevaring av Cyklokapron

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cyklokapron
 • Virkestoff er: Traneksamsyre 500 mg.
 • Hjelpestoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, talkum, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, povidon, polybutylmethacrylate, Macrogol 8000, vanillin. Fargestoff: Titandioksid (E171).
Tablettene er hvite, kapselformet med delestrek. Preget med CY på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Madaus GmbH, Köln, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no