Dermovat GlaxoSmithKline krem og salve

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dermovat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dermovat
 3. Hvordan du bruker Dermovat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dermovat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dermovat er og hva det brukes mot

Dette legemidlet heter Dermovat og inneholder klobetasolpropionat som er et kortikosteroid. Preparater som inneholder kortikosteroider til utvortes bruk finnes i fire forskjellige styrkegrader: I. Milde, II. Middels sterke, III. Sterke og IV. Ekstra sterke. Dermovat tilhører gruppen ekstra sterke kortikosteroider (Gruppe IV). Steroider hjelper til med å redusere rødhet, hevelser og irritasjoner i huden.
Dermovat krem og salve
Dermovat krem og salve lindrer symptomer av visse hudtilstander:
 • Ofte tilbakevendende eksem.
 • Psoriasis (tykke flak av inflammert, rød hud, ofte dekket av sølvfarget skall).
 • Lichen Planus (en hudsykdom som forårsaker kløende, rød-fiolette og flattoppede klumper på håndflaten, forarmer eller nedre del av leggen).
 • Skiveformet lupus erytremi (en hudsykdom som oftest angriper ansiktet, ører eller hodebunnen og forårsaker arrdannelse og økt sensitivitet for solskinn på det affiserte området).
 • Tilstander som ikke responderer tilfredstillende på mindre potente steroider.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-4 uker.

2. Hva du må vite før du bruker Dermovat

Bruk ikke Dermovat
 • dersom du er allergisk overfor klobetasol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hos barn under 1 år.
Disse hudtilstandene skal ikke behandles med Dermovat:
 • ubehandlede hudinfeksjoner
 • hudbetennelse i hodebunnen
 • akne
 • utslett i området rundt munnen
 • rosacea (unormalt røde områder i ansiktet, med eller uten små, synlige blodårer eller kuler med eller uten puss)
 • kløe rundt anus eller kjønnsorganene
 • kløe uten inflammasjon
 • sår
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dermovat.
Snakk med din lege om du er allergisk (overfølsom) overfor Dermovat eller noen av de andre innholdsstoffene (se avsnitt 6). Forsiktighet bør utvises hvis du tidligere har fått lokale overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av andre kortikosteroider.
Kontakt legen din dersom du får en infeksjon i eller rundt det området som behandles (se avsnitt 4).
Ta kontakt med lege dersom du får tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Dermovat krem og salve
 • Bruk bare Dermovat så lenge legen din anbefaler det. Om tilstanden din ikke forbedres innen 2-4 ukers behandling, snakk med legen din.
 • Vær forsiktig ved påføring av Dermovat på øyelokkene slik at du ikke får Dermovat inn i øyet, da gjentatte episoder kan gi grønn stær (glaukom) og grå stær (katarakt).
 • Vær forsiktig ved påføring av Dermovat i ansiktet over lengre tid, da dette kan medføre hudfortynning.
 • Bruk av et topikalt kortikosteroid på eksem rundt et kronisk leggsår kan øke risikoen for en allergisk reaksjon eller infeksjon rundt leggsåret.
 • Bruk bare en lufttett bandasje over dette legemidlet om legen din har anbefalt dette. Om du bruker Dermovat under en lufttett bandasje, inkludert bleier, skal huden være ren og tørr før du dekker det aktuelle området, slik at infeksjoner forhindres.
Snakk med legen din eller apoteket før du bruker Dermovat dersom:
 • du opplever nylig oppståtte skjelettsmerter eller forverring av tidligere skjelettsymptomer under en behandling med Dermovat, spesielt hvis du har brukt Dermovat over lengre tid eller gjentatte ganger.
 • du bruker andre orale/topikale legemidler som inneholder kortikosteroider eller legemidler ment å kontrollere immunforsvaret ditt (f.eks. mot autoimmun sykdom eller etter en transplantasjon). Samtidig bruk av Dermovat med disse legemidlene kan resultere i alvorlige infeksjoner.
Hjelpestoffer
Dermovat krem inneholder cetostearylalkohol og klorkresol
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og klorkresol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Dermovat krem og salve inneholder propylenglykol
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.
Dermovat krem og salve inneholder parafin.
Unngå å røyke eller gå nær åpne flammer når du bruker Dermovat pga. risikoen for alvorlig forbrenning. Stoff (klær, sengetøy, påkledning osv.) som har vært i kontakt med Dermovat krem og salve er lett antennelig og kan utgjøre en alvorlig brannfare. Vasking av klær og sengetøy kan redusere hvor lett stoffet antennes, men vil ikke fjerne den økte risikoen fullstendig.
Andre legemidler og Dermovat
Noen legemidler kan påvirke hvordan Dermovat virker eller øke risikoen for bivirkninger. Eksempler på slike legemidler er:
Ritonavir og itrakonazol
Snakk med legen din om du bruker ett av disse legemidlene. Det finnes andre legemidler med samme effekt. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om Dermovat går over i morsmelk. Snakk med lege før bruk av Dermovat ved amming. Om du bruker Dermovat mens du ammer, unngå å påføre Dermovat på brystet for å unngå at barnet får i seg Dermovat.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Dermovat

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Hvor mye Dermovat du skal bruke
 • Bruk Dermovat 1-2 ganger daglig. Etterhvert som tilstanden din forbedres kan antall påføringer per dag reduseres eller legen din kan forskrive et mindre potent steroid.
Hvordan du påfører Dermovat krem og salve
 • Påfør et tynt lag slik at det bare dekker det affiserte området. Gni godt inn.
 • Vask hendene etter påføring, med mindre hendene skal behandles.
 • Om du bruker en fuktighetskrem, la Dermovat absorberes inn i huden før påføring av fuktighetskrem.
 • Dermovat bør ikke brukes daglig lenger enn 3 sammenhengende uker.
Om du opplever tilbakefall av eksem kan legen din foreslå mindre hyppig bruk av Dermovat når tilstanden er under kontroll, slik at tilbakefall forhindres.
Du kan for eksempel rådes til å påføre et tynt lag Dermovat en gang daglig to ganger i uken på områder med tidligere tilbakefall eller hvor det er sannsynlig at tilbakefall kan forekomme.
Dersom du tar for mye Dermovat
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell for vurdering av risiko og rådgivning.
Om du påfører en stor mengde Dermovat eller ved et uhell skulle svelge store mengder Dermovat, kan du bli syk. Om du svelger en stor mengde Dermovat, skyll munnen med rikelig med vann og rådfør deg med lege eller apotek.
Ved kronisk overdosering kan opptaket av Dermovat gjennom huden bli så stort at det gir for høye nivåer av kortikosteroider i blodet (hyperkortisisme). I slike situasjoner må behandling med topikale steroider gradvis avsluttes under overvåkning av lege.
Dersom du har glemt å ta Dermovat
 • Om du glemmer å bruke Dermovat, påfør legemidlet så snart du husker det og fortsett som tidligere.
 • Ikke påfør ekstra mengde Dermovat for å oppveie for en glemt påføring.
Dersom du avbryter behandlingen med Dermovat
 • Om du bruker Dermovat regelmessig, ikke stopp uten å rådføre deg med legen din først.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger vil påvirke huden din og kan også påvirke andre deler av kroppen om du bruker en tilstrekkelig mengde av legemidlet slik at det absorberes gjennom huden og kommer i blodet.
Om hudtilstanden din forverres eller om huden hovner opp i løpet av behandlingen kan du være allergisk mot dette legemidlet, ha fått en infeksjon eller trenge annen behandling.
Du må da slutte å bruke legemidlet og rådføre deg med legen din så raskt som mulig.
Vanlige bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer
 • Kløe
 • Lokal brennende følelse i huden
Mindre vanlige bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer
 • Tåkesyn
Sjeldne bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer
 • Fortynning av huden som kan forårsake strekkmerker
 • Tilsynekomst av blodårer under hudoverflaten
Svært sjeldne bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer
 • Vektøkning
 • Måneansikt/avrunding av ansiktet
 • Fedme
 • Hudfortynning
 • Rynkedannelse i huden
 • Hudtørrhet
 • Fargeforandring i huden
 • Økt hårvekst på kroppen
 • Hårtap/ redusert hårvekst eller hår som ser skadet ut
Andre svært sjeldne bivirkninger som kan forekomme:
 • Allergisk reaksjon på applikasjonsstedet
 • Forverring av tilstanden
 • Irritasjon og smerte på applikasjonsstedet
 • Rødhet
 • Utslett eller elveblest
 • Uren hud (steroidakne)
 • Om du har psoriasis kan det oppstå forhøyede klumper med puss under huden. Dette oppstår svært sjelden og kalles pustuløs psoriasis
 • Hudinfeksjon
Bivirkninger med ukjent frekvens
Frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data
 • Kviser (akne)
 • Synsproblemer forårsaket av netthinneløsning i øyet (sentral serøs chorioretinopati)
Vær oppmerksom på følgende symptomer hos barn:
 • Forsinket vektøkning
 • Sakte vekst (veksthemming)
Svært sjeldne bivirkninger som kan påvises i blodprøver eller når legen din undersøker deg:
 • Reduksjon av et hormon som kalles kortisol i blodet
 • Økt mengde av sukker i blodet eller urinen
 • Høyt blodtrykk
 • Tåkete linse i øyet (katarakt)
 • Økt trykk i øyet (glaukom)
 • Svekkelse av skjelettet på grunn av gradvis tap av mineraler (osteoporose); ytterligere undersøkelser kan bli nødvendige etter legeundersøkelsen for å bekrefte om du har denne tilstanden.
På grunn av opptak gjennom huden kan virkning på kroppen (hyperkortisisme) ellers oppstå etter behandling med forbinding og over store hudområder, først og fremst hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dermovat

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Dermovat etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Dermovat krem og salveDermovat krem 0,05 %
 • Virkestoff er klobetasol. 1 gram krem inneholder 0,5 mg klobetasolpropionat.
 • Hjelpestoffer er cetostearylalkohol, glycerolmonostearat, Arlacel 165, hvit bivoks eller bivokssubstitutt 6621 (inneholder parafin), klorkresol, natriumsitrat, sitronsyre monohydrat, propylenglykol og renset vann.
Dermovat salve 0,05 %
 • Virkestoff er klobetasol. 1 gram salve inneholder 0,5 mg klobetasolpropionat.
 • Hjelpestoffer er propylenglykol, sorbitansesquioleat, parafin og hvit vaselin.
Hvordan Dermovat ser ut og innholdet i pakningen
Dermovat 0,05 % krem leveres i tuber á 100 g
Dermovat 0,05 % salve leveres i tuber á 100 g
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf.: 22 70 20 00
Tilvirker:
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, England.
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polen
For ytterligere informasjon bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no