Nurofen Reckitt Benckiser mikstur

Til bruk hos barn som veier fra 10 kg (1 år) til 40 kg (12 år)
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom barnet ditt ikke føler seg bedre eller hvis barnet ditt føler seg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nurofen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nurofen
 3. Hvordan du bruker Nurofen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nurofen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Nurofen er og hva det brukes mot

Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Disse legemidlene virker ved å endre hvordan kroppen reagerer på smerte og høy kroppstemperatur. Nurofen brukes til barn i alderen 1-12 år til korttidsbehandling av:
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa.
Du må snakke med lege hvis barnet ikke har det bedre eller hvis barnet ditt har det verre etter 3 dager.

Hva du må vite før du bruker Nurofen
Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som:
 • er allergiske overfor ibuprofen eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • tidligere har opplevd kortpustethet, astma, rennende nese, hevelse i ansikt og/eller hender eller elveblest etter å ha brukt acetylsalisylsyre eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs).
 • tidligere har hatt blødninger eller hull i magesekken/tarmen etter bruk av NSAIDs.
 • har eller har hatt tilbakevendende sår i magesekken/tolvfingertarmen (magesår) eller blødninger (to eller flere episoder med påvist sår eller blødning).
 • har alvorlig lever- eller nyresvikt.
 • har alvorlig hjertesvikt.
 • har hjerneblødning (cerebrovaskulær blødning) eller annen aktiv blødning.
 • har blodlevringsforstyrrelser, siden ibuprofen kan øke blødningstiden.
 • har uavklarte forstyrrelser i dannelsen av blodceller.
 • har altfor lite væske i kroppen (er dehydrert) (på grunn av oppkast, diaré eller manglende væskeinntak).
Dette legemidlet må ikke brukes hvis du er gravid i graviditetens 3 siste måneder.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av dette legemidlet dersom barnet:
 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» under
 • har visse arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (f.eks. såkalt akutt intermittent porfyri).
 • har blodlevringsforstyrrelser.
 • har visse hudsykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE) eller blandet bindevevssykdom).
 • har eller har hatt tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) siden disse tilstandene kan forverres.
 • tidligere har hatt eller har høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt.
 • har nedsatt nyrefunksjon.
 • har en leversykdom. Ved langvarig bruk av Nurofen er det nødvendig med regelmessig kontroll av leververdier, nyrefunksjon og blodcelletall.
 • Forsiktighet bør utvises dersom andre legemidler som kan øke risikoen for sår eller blødning brukes, slik som kortikosteroider som tas gjennom munnen (slik som prednisolon), blodfortynnende legemidler (slik som warfarin), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon) eller legemidler som motvirker blodlevring (slik som acetylsalisylsyre).
 • bruker andre NSAIDs (inkludert COX-2-hemmere slik som celekoksib eller etorikoksib), da samtidig bruk av disse legemidlene bør unngås.
 • Ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid, kan bivirkningene minimeres.
 • Generelt kan vanemessig bruk av flere typer smertestillende legemidler føre til vedvarende alvorlige nyreproblemer. Denne risikoen kan være økt ved fysisk anstrengelse forbundet med salttap og for lite væske i kroppen. Dette bør derfor unngås.
 • Langvarig bruk av enhver form for smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen. Dersom en slik situasjon oppstår eller mistenkes, bør du kontakte lege og avbryte behandlingen. Diagnosen legemiddelutløst hodepine bør mistenkes ved hyppig eller daglig hodepine på tross av (eller på grunn av) regelmessig bruk av legemidler mot hodepine.
 • har eller har hatt astma eller allergiske sykdommer, siden kortpustethet kan forekomme.
 • har høysnue, nesepolypper eller kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS), da det er økt risiko for allergiske reaksjoner. Allergiske reaksjoner kan omfatte astmaanfall, hevelser i ansikt og svelg (Quinckes ødem) eller elveblest.
 • Ved vannkopper bør bruk av Nurofen unngås.
 • nylig har gjennomgått omfattende kirurgiske inngrep, siden medisinsk oppfølging er påkrevd.
 • har for lite væske i kroppen, da det er økt risiko for nyreproblemer hos slike barn.
 • Blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen, som kan være livstruende, er rapportert ved bruk av alle NSAIDs, på ethvert tidspunkt under behandlingen. Dette kan forekomme med eller uten varselsymptomer og uavhengig av om slike alvorlige lidelser i magesekken/tarmen har forekommet tidligere. Dersom blødning eller sår i magesekken/tarmen oppstår, må behandlingen avsluttes umiddelbart. Risikoen for blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen er større ved økende NSAID-dose, hos pasienter som tidligere har hatt sår, spesielt dersom det har vært komplikasjoner med blødninger eller hulldannelse (se avsnitt 2 ”Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som”) og hos eldre. Disse pasientene bør starte behandlingen med laveste tilgjengelige dose. Kombinasjonsbehandling med beskyttende legemidler (f.eks. misoprostol eller protonpumpehemmere) bør vurderes for disse pasientene, også for dem som trenger samtidig behandling med lave doser acetylsalisylsyre, eller andre legemidler som kan øke risikoen for skader i magesekken/tarmen.
Infeksjoner
Nurofen kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Nurofen kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.
Hudreaksjoner
 • Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Nurofen behandling. Avslutt behandlingen med Nurofen og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Betennelsesdempende/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt ved bruk av høye doser. Ikke bruk høyere doser eller ta legemidlet over lengre tid enn det som er anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du bruker Nurofen dersom du:
 • har hjerteproblemer, inkludert hjertesvikt, angina (brystsmerter) eller dersom du har hatt hjerteinfarkt, bypassoperasjon, dårlig blodsirkulasjon i beina eller føttene på grunn av trange eller blokkerte blodårer (perifer arteriesykdom), eller noen form for slag (inkludert drypp/lite hjerneslag eller såkalt transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
 • har høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), høyt kolesterol, har hatt hjertesykdom eller slag i familien, eller hvis du røyker.
Rådfør deg med lege før bruk av Nurofen dersom noen av de overfor nevnte tilstandene gjelder barnet ditt.
Eldre:
Eldre har økt risiko for bivirkninger ved bruk av NSAIDs, spesielt bivirkninger som omfatter magen og tarmen.
Pasienter som tidligere har hatt problemer med magesekken/tarmen, spesielt eldre, bør rapportere unormale symptomer i magen (særlig blødninger i magesekken/tarmen), spesielt i begynnelsen av behandlingen.
Andre legemidler og Nurofen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom barnet ditt bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler.
Nurofen kan påvirke eller bli påvirket av enkelte andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/som hindrer levring av blodet/blodproppforebyggende, slik som acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere slik som kaptopril, betablokkere slik som legemidler som inneholder atenolol, angiotensin II- reseptorantagonister slik som losartan).
Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandling med Nurofen. Du bør derfor alltid rådføre deg med lege eller apotek før Nurofen brukes sammen med andre legemidler.
Dette gjelder spesielt:

Andre NSAIDs, inkludert COX-2-hemmere

Kan øke risikoen for bivirkninger

Digoksin (hjertemedisin)

Effekten av digoksin kan forsterkes

Glukokortikoider (legemidler som inneholder kortison eller kortisonlignende stoffer)

Kan øke risikoen for sår eller blødning i magesekken/tarmen

Blodfortynnende legemidler

Kan øke risikoen for blødning

Acetylsalisylsyre (lav dose)

Kan redusere den blodfortynnende effekten

Blodfortynnende legemidler (slik som warfarin)

Ibuprofen kan forsterke effekten av disse legemidlene

Fenytoin (mot epilepsi)

Effekten av fenytoin kan forsterkes

Legemidler mot depresjon (selektive serotoninreopptakshemmere)

Kan øke risikoen for blødning i magesekken/tarmen

Litium (legemiddel mot depresjon)

Effekten av litium kan forsterkes

Probenecid og sulfinpyrazon (legemidler mot urinsyregikt)

Utskillelsen av ibuprofen fra kroppen kan forsinkes

Legemidler mot høyt blodtrykk og vanndrivende legemidler

Ibuprofen kan redusere effekten av disse legemidlene og risikoen for bivirkninger på nyrene økes

Kaliumsparende diuretika, slik som amilorid, kaliumkanrenoat, spironolakton, triamteren

Kan føre til økt mengde kalium i blodet (hyperkalemi)

Metotreksat (legemiddel mot kreft eller leddgikt)

Effekten av metotreksat kan forsterkes

Takrolimus og ciklosporin (legemidler som undertrykker immunforsvaret)

Nyreskade kan forekomme

Zidovudin (legemiddel til behandling av HIV/AIDS)

Økt risiko for blødning i leddene eller blødning som kan gi hevelse hos HIV-positive pasienter med blødersykdom

Sulfonylurea (legemiddel mot diabetes)

Blodsukkernivået kan påvirkes

Antibiotika av kinolontypen

Kan øke risikoen for kramper

Vorikonazol og flukonazol (CYP2C9-hemmere) som brukes ved soppinfeksjoner

Effekten av ibuprofen kan øke. Lavere ibuprofendose bør vurderes, spesielt når høye doser med ibuprofen gis samtidig med enten vorikonazol eller flukonazol.

Baklofen

Forgiftning med baklofen kan utvikles etter igangsetting av behandling med ibuprofen.

Ritonavir

Ritonavir kan øke mengden av NSAIDs i blodet

Aminoglykosider

NSAIDs kan redusere utskillelsen av aminoglykosider fra kroppen

Inntak av Nurofen sammen med alkohol
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Nurofen. Noen bivirkninger, slik som bivirkninger som omfatter mage-tarmkanalen eller sentralnervesystemet kan være mer sannsynlig dersom du drikker alkohol når du bruker Nurofen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er i graviditetens 3 siste måneder. Unngå bruk av dette legemidlet i graviditetens 6 første måneder, med mindre legen råder deg til noe annet.
Amming
Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter går over i morsmelk. Nurofen kan brukes under amming dersom anbefalte doser brukes over kortest mulig tid.
Fertilitet
Nurofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner. Denne effekten går tilbake når bruken av legemidlet opphører.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved kortvarig bruk har dette legemidlet ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nurofen innholder maltitol og hvetestivelse
 • Nurofen inneholder flytende maltitol. Dersom legen din har fortalt at det er noen sukkertyper du/barnet ditt ikke tåler bør du rådføre deg med lege før bruk av dette legemidlet.
 • Kan ha en mild lakserende (avførende) effekt.
 • Energimengde 2,3 kcal/g maltitol
 • Nurofen inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dossenhet, og er så godt som natriumfritt
Nurofen med appelsinsmak:
 • Dette legemidlet har svært lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Legemidlet anses som glutenfritt Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki.
 • Én 5ml dose inneholder ikke mer enn 0,315 mikrogram gluten.
 • Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki), bør du ikke ta dette legemidlet.
Nurofen med jordbærsmak:
 • Nurofen med jordbærsmak inneholder 16,45 mg propylenglykol i hver 5 ml

Hvordan du bruker Nurofen

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Du bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerter) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).
Vanlig dose ved smerter og feber:
Mangler tekstalternativ for bilde
* Dosene bør gis ca. hver 6.-8. time.
Anbefales ikke til barn som er under 1 år eller veier mindre enn 10 kg.
For pasienter med følsom mage anbefales det at Nurofen tas sammen med et måltid.
Advarsel: Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Dosering ved hjelp av sprøyte:
Miksturen skal svelges.
 1. Rist flasken godt.
 2. Fjern korken fra flasken ved å trykke den ned og skru den mot klokken.
 3. Trykk sprøyten godt ned i proppen (hullet) i flaskehalsen.
 4. For å fylle målesprøyten, snu flasken opp ned. Mens sprøyten holdes i samme stilling, dra stemplet forsiktig ned og trekk miksturen ut til riktig markering på sprøyten.
 5. Snu flasken riktig vei og fjern sprøyten fra proppen ved å vri sprøyten forsiktig.
 6. Plasser tuppen av sprøyten i barnets munn. Press stemplet sakte ned slik at miksturen renner forsiktig ut. Skru korken på flasken etter bruk. Vask sprøyten i varmt vann og la den tørke. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Varighet av behandlingen
Dette legemidlet er kun beregnet til korttidsbruk. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Nurofen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan forekomme: kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), blødninger i magesekken/tarmen, hodepine, ringing i ørene, forvirring, ufrivillige øyebevegelser og mer sjeldent diaré. I tillegg, ved høye doser, følelse av at omgivelsene går rundt (vertigo), tåkesyn, lavt blodtrykk, opphisselse, desorientering, koma, økt mengde kalium i blodet (hyperkalemi), økt blødningstid (protrombintid/INR), akutt nyresvikt, leverskade, pusteproblemer, blåfarging av lepper, hud og slimhinner på grunn av oksygenmangel i blodet (cyanose) og forverring av astma hos astmatikere. Døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer har blitt rapportert.
Dersom du eller barnet ditt har glemt å ta Nurofen
Du må ikke ta eller gi en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du glemmer å ta eller gi en dose, ta eller gi denne så snart du husker det og gi deretter neste dose i henhold til doseringsintervallene som beskrevet over.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan begrenses ved å bruke lavest mulig dose som er nødvendig for å lindre symptomene, i kortest mulig tid. Barnet ditt kan få en av de kjente bivirkningene av NSAIDs. Dersom dette skjer, eller dersom du er bekymret, slutt å gi barnet ditt dette legemidlet og rådfør deg med lege så snart som mulig. Eldre mennesker som bruker dette legemidlet har økt risiko for problemer relatert til bivirkninger.
SLUTT Å BRUKE dette legemidlet og oppsøk lege umiddelbart dersom barnet ditt får:
 • tegn på blødning i tarmen slik som: kraftige magesmerter, sort, tjæreaktig avføring, oppkast av blod eller mørke partikler som ligner på kaffegrut.
 • tegn på sjelden, men alvorlig allergisk reaksjon, slik som forverring av astma, uforklarlig hvesing eller kortpustethet, hevelse i ansikt, tunge eller svelg, pusteproblemer, rask hjerterytme, blodtrykksfall som fører til sjokk. Dette kan oppstå selv ved første gangs bruk av legemidlet. Dersom noen av disse symptomene oppstår, kontakt lege umiddelbart.
 • alvorlige hudreaksjoner, slik som utslett over hele kroppen, hudavskalling, blemmedannelse.
Kontakt lege dersom barnet ditt får følgende bivirkninger eller de forverres, eller du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Ubehag i magesekken og tarmen slik som halsbrann, magesmerter og kvalme, fordøyelsesproblemer, diaré, oppkast, luftavgang og forstoppelse og mindre blodtap i magesekken og/eller tarmen som kan gi blodmangel (anemi) i spesielle tilfeller
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • sår i magesekken/tarmen, hulldannelse eller blødning, betennelse i munnslimhinnen med sårdannelse, forverring av eksisterende tarmsykdom (kolitt eller Crohns sykdom), betennelse i tarmen.
 • forstyrrelser i sentralnervesystemet slik som hodepine, svimmelhet, søvnløshet, opphisselse, irritabilitet eller tretthet.
 • synsforstyrrelser.
 • ulike hudutslett.
 • overfølsomhetsreaksjoner med elveblest og kløe
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • ringelyd i ørene (tinnitus).
 • økt mengde urinstoff (urea) i blodet, smerter på siden av kroppen og/eller i magen, blod i urin og feber kan være tegn på nyreskade (papillær nekrose).
 • økt mengde urinsyre i blodet.
 • redusert mengde hemoglobin i blodet
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • betennelse i spiserøret (øsofagitt), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), innsnevringer i tarmen (intestinale, diafragmalignende strikturer).
 • hjertesvikt, hjerteinfarkt og hevelse i ansikt eller hender (ødem).
 • mindre urinmengde enn normalt og hevelser (spesielt hos pasienter med høyt blodtrykk eller nedsatt nyrefunksjon), hevelser (ødem) og uklar urin (nefrotisk syndrom), betennelsessykdom i nyrene (interstitiell nefritt) som kan føre til akutt nyresvikt. Dersom noen av de nevnte symptomene oppstår eller dersom du generelt føler deg dårlig, skal du stoppe å bruke Nurofen og umiddelbart kontakte lege, siden dette kan være første tegn på nyreskade eller nyresvikt.
 • psykotiske reaksjoner, depresjon.
 • høyt blodtrykk, betennelse i blodårer (vaskulitt).
 • hjertebank (palpitasjoner).
 • nedsatt leverfunksjon, leverskade (første tegn kan være misfarging av huden) spesielt ved langtidsbehandling, leversvikt, akutt leverbetennelse (hepatitt).
 • forstyrrelser i dannelsen av blodceller - første tegn er feber, sår hals, overfladiske munnsår, influensalignende symptomer, kraftig utmattelse, nese- og hudblødning og uforklarlige blåmerker. I slike tilfeller må du avbryte behandlingen umiddelbart og kontakte lege. Selvmedisinering med smertestillende eller febernedsettende legemidler må unngås.
 • alvorlige hudinfeksjoner og bløtvevskomplikasjoner ved vannkopper (varicella).
 • forverring av betennelse på grunn av infeksjon (f.eks. nekrotiserende fasciitt) som er forbundet med bruk av visse smertestillende legemidler (NSAIDs) har forekommet. Kontakt lege umiddelbart dersom tegn på infeksjon oppstår eller forverres. Det må da undersøkes om du har behov for behandling mot infeksjon (antiinfektiva/antibiotika).
 • symptomer på hjernehinnebetennelse som stiv nakke, hodepine, kvalme, oppkast, feber eller tåketilstand (forvirring og desorientering) er sett ved bruk av ibuprofen. Pasienter med autoimmune sykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE), blandet bindevevssykdom) kan ha økt sannsynlighet for dette. Dersom dette oppstår, kontakt lege umiddelbart.
 • alvorlige former for hudreaksjoner, slik som hudutslett med rødhet og blemmedannelse (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse/Lyells syndrom), hårtap (alopesi)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Luftveisproblemer som omfatter astma, innsnevring av luftrørsgreiner (bronkospasme) eller kortpustethet (dyspné)
 • En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: hudutslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili)
 • Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Nurofen dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
 • huden blir ømfintlig mot lys
Legemidler som dette kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Nurofen

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Holdbarhet etter åpning av flasken: 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med appelsinsmak:
 • Virkestoff er ibuprofen. 1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, appelsinsmak (inneholder hvetestivelse) og renset vann.
Sammensetning av Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med jordbærsmak:
 • Virkestoff er ibuprofen. 1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, jordbærsmak (inneholder propylenglykol) og renset vann.
Hvordan Nurofen ser ut og innholdet i pakningen
Nurofen er en off-white viskøs mikstur, suspensjon med jordbær-/appelsinsmak.
Hver flaske inneholder enten 30 ml, 50 ml, 100 ml eller 150 ml.
Pakningen inneholder en sprøyte (5 ml sprøyte, merket med 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml og 5,0 ml).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
DK-2860 Søborg
Danmark
Tilvirker:
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Bonaventura Sales A/S
Vollsveien 13 H
1366 Lysaker
Norge
Tel: +47 671 159 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.06.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Felleskatalogen.no