Brufen Retard Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brufen Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brufen Retard
 3. Hvordan du bruker Brufen Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brufen Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Brufen Retard er og hva det brukes mot

Ibuprofen er et ikke-steroid betennelsesdempende middel (NSAID) med smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende effekt.
Brufen Retard depottabletter brukes ved kronisk leddgikt og slitasjegikt.

2. Hva du må vite før du bruker Brufen Retard

Bruk ikke Brufen Retard
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved aktivt eller tidligere gjentatte episoder med magesår eller blødninger i mage/tarmsystemet.
 • dersom du tidligere har hatt mageblødninger eller magesår pga. bruk av ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler har forårsaket astma, elveblest eller neseslimhinnebetennelse.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt, alvorlig leversvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • dersom du har sykdommer som kan forsterke faren for blødning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Brufen Retard.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Brufen Retard dersom du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena pga. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transitorisk iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
 • tidligere har hatt mage-/tarmsår eller plages med for mye magesyre, da du må vise stor forsiktighet ved bruk av preparatet og kontrolleres nøye.
 • får magesmerter eller andre tegn på sår eller blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast. Kontakt da legen din. Hvis du er eldre eller tar andre legemidler som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm, i tillegg til Brufen Retard.
 • har blodlevringsforstyrrelser eller bruker blodfortynnende legemidler. Brufen Retard kan føre til forlenget blødningstid og må da brukes med stor forsiktighet.
 • har nedsatt nyre-, hjerte- og leverfunksjon.
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom.
 • har fysiske skader, inkludert beinbrudd, siden det er en risiko for at langtidsbehandling med Brufen Retard kan forsinke tilhelingsprosessen.
 • er sterkt dehydrert. Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon, spesielt hos dehydrerte barn, ungdom og eldre.
 • prøver å bli gravid, da det må utvises forsiktighet ved bruk av Brufen Retard.
 • bruker Brufen Retard over lengre tid. Ved langtidsbruk (>3 mnd) av Brufen Retard med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med doseøkning. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Brufen Retard bør lege kontaktes.
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne).
 • tidligere har hatt hjertesvikt eller høyt blodtrykk.
 • samtidig bruker andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) inkludert COX-2-hemmere), da kombinasjonen bør unngås. NSAIDs, inkludert Brufen Retard, kan maskere tegn på infeksjon.
 • er eldre. Økende alder medfører økt risiko for bivirkninger.
 • får tåkesyn; da må øynene kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • har tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
 • alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Brufen Retard behandling. Avslutt behandlingen med Brufen Retard og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
 • får vannkopper.
 • inntar Brufen Retard sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg.
 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» under.
Andre legemidler og Brufen Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Legemidler som kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Brufen Retard:
 • Legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopedin)
 • Legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
 • Legemidler mot depresjon (såkalte SSRIs)
 • Legemidler av typen aminoglykosider mot infeksjon
 • Visse vanndrivende legemidler (furosemid, bumetanid og hydroklortiazid)
 • Metotreksat mot leddgikt, psoriasis og ulike typer kreft
 • Ciklosporin og takrolimus ved f.eks. organtransplantasjon eller hyperaktivt immunforsvar
 • Litium ved psykiske lidelser
 • Kinoloner (f.eks. ciprofloksacin) og sulfonamider mot infeksjon
 • Probenecid mot urinsyregikt
 • Kolestyramin mot forhøyet kolesterol
 • Andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt og acetylsalisylsyre må ikke brukes sammen med Brufen Retard uten etter avtale med lege
 • Digitoksin mot hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser
 • Kortikosteroider
 • Noen naturlegemidler som ginko biloba kan forsterke blødningsrisikoen til Brufen Retard
 • Zidovudin (til behandling av HIV) kan øke risiko for blodforgiftning når det tas sammen med NSAIDs. Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Brufen Retard. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Brufen Retard sammen med andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Brufen Retard depottabletter kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Brufen Retard depottabletter. Bruk ikke Brufen Retard depottabletter dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Det kan forårsake nyre- og hjerteproblemer hos ditt ufødte barn. Det kan gjøre at du og barnet ditt lettere begynner å blø (økt blødningstendens) og forsinke eller forlenge fødselen. Du bør ikke ta Brufen Retard i løpet av de første 6 månedene av svangerskapet med mindre det er absolutt nødvendig og etter råd fra lege. Hvis du trenger behandling i denne tiden eller du prøver å bli gravid, bør du bruke laveste dosen i kortest mulig tid. Bruker du Brufen Retard over flere dager etter svangerskapsuke 20 kan ditt ufødte barn få nyreproblemer som igjen kan medføre at mengden fostervann som omgir barnet ditt blir redusert (oligohydramnion), eller det kan oppstå sammentrekning av en blodåre (ductus arteriosus) i barnets hjerte. Har du behov for behandling utover noen få dager kan det være at legen anbefaler særlig overvåkning under behandling.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Brufen Retard depottabletter under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan påvirke reaksjonsevnen din. Dette bør du ta hensyn til når det kreves øket årvåkenhet, for eksempel ved å kjøre bil eller bruke maskiner. Dette gjelder i større grad ved samtidig alkoholinntak.
Infeksjoner
Brufen Retard kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Brufen Retard kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.

3. Hvordan du bruker Brufen Retard

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Voksne: Vanlig døgndose er 2 tabletter i en enkelt dose.
Du bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerter) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).
Brufen Retard skal tas med ett glass vann og skal svelges hele og ikke tygges, deles, knuses eller suges på, for å unngå ubehag i munn og irritasjon i svelg. Dersom du har følsom mage anbefales det å ta Brufen Retard med mat.
Bruk av Brufen Retard hos barn og ungdom
Brufen Retard er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Brufen Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer. Aktivt kull bør vurderes innen en time etter inntak av en potensiell toksisk mengde. .
Dersom du har glemt å ta Brufen Retard
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Brufen Retard
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Brufen Retard forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter): Hodepine, tretthet, fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter, tarmgass, forstoppelse, svart avføring, blodig oppkast, mage-tarmblødning, svimmelhet, hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter): Magekatarr, mage- og tarmsår, hull i mage-tarm-kanalen, betent og sår munn, leverbetennelse, gulsott, unormal leverfunksjon, hevelser i tunge, hals og lepper (angioødem), elveblest, kløe, lysømfintlighetsreaksjon (huden blir følsom for lys), snue, astma, tette luftveier, tung pust, søvnløshet, lett uro, prikking, døsighet, svekket syn, hørselskader, nyreskader, nyresvikt, reduserte nivåer av blodplater, reduksjon i hvite blodceller, blodmangel, overfølsomhet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 10 000 pasienter): Kraftige allergiske reaksjoner, en spesiell type hjernehinnebetennelse, depresjon, forvirring, nedsatt synsevne av sentral årsak, synsnervelidelse, øresus, vertigo (svimmelhet), væskeansamling (ødem).
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Leversvikt, alvorlige former for hudreaksjoner (som f.eks. erythema multiforme (en rekke målskiveformede, røde utslett som kan ha væskeblemme i midten), blemmeformede reaksjoner, Stevens-Johnsens syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en sykdom med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag), betennelse i bukspyttkjertelen.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgengelige data): Tarmbetennelse, Crohns sykdom (kronisk betennelse i mage-tarmkanalen), hjertesvikt, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk. En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili). Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Brufen Retard dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Legemidler som Brufen Retard kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Sjeldne tilfeller av virus-hjernehinnebetennelse er rapportert. Pasienter med autoimmun sykdom, særlig systemisk lupus erythematosus (SLE) bør anvende preparatet kun i samråd med lege. Ved utvikling av hodepine med nakkestivhet, kvalme, oppkast, og feber (symptomer på virus- hjernehinnebetennelse), skal man slutte å ta legemidlet og lege kontaktes.
Sjeldne tilfeller av alvorlige hudinfeksjoner er rapportert i forbindelse med vannkopper. Ved bruk av NSAID, kan en betennelse i huden oppstå eller forverres (f.eks. nekrotiserende fasciitt, en sjelden bakteriell infeksjon, kan utvikles og kjennetegnes med intense smerter, høy feber, hoven og varm hud, blemmer og nekrose (lokal celledød)). Ved tegn på infeksjon i huden eller forverring av hudinfeksjon, skal lege kontaktes umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Brufen Retard

Oppbevares ved høyst 25ºC. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Brufen Retard
 • Virkestoff er ibuprofen 800 mg.
 • Andre hjelpestoffer er xantangummi, povidon, stearinsyre, vannfri kolloidal silika, talkum, hypromellose.
Hvordan Brufen Retard ser ut og innholdet i pakningen
Brufen Retard 800 mg depottabletter er filmdrasjerte. Depottablettene er tilgjengelig i pakninger på 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerMarkedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirkere:
FAMAR A.V.E.,
7 Anthoussa Ave.,
153 49 Anthoussa Attiki,
Greece
FAMAR A.V.E.,
49th km Athens-Lamia,
190 11 Avlona,
Greece
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no