Permetrin Aurora Medical 2care4

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Permetrin Aurora Medical er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Permetrin Aurora Medical
 3. Hvordan du bruker Permetrin Aurora Medical
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Permetrin Aurora Medical
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Permetrin Aurora Medical er og hva det brukes mot

Hva Permetrin Aurora Medical er Permetrin Aurora Medical krem inneholder virkestoffet permetrin, som påvirker nervesystemet hos flatlus og skabbmidd. Dette medfører at disse dør når de kommer i kontakt med permetrin.
Hva Permetrin Aurora Medical brukes mot
Voksne og barn over 2 måneder: behandling av skabb og flatlus.
Skabb er en kløende hudsykdom forårsaket av skabbmidd. Midden er et 0,4 mm langt dyr som lever i ganger i huden. Skabb smitter ved hudkontakt som varer i minst 15 min eller ved å dele på tøy, håndklær eller seng.
Flatlus er små gråhvite insekter (ca. 2 mm lang) som lever på grove kroppshår hos mennesker, slik som kjønnshår, og medfører kløe i rammede områder. Eggene er 0,7 mm lange og hvitgule. Flatlus spres ved nær kroppskontakt, vanligvis ved seksuell kontakt.

2. Hva du må vite før du bruker Permetrin Aurora Medical

Bruk ikke Permetrin Aurora Medical
 • dersom du er allergisk overfor permetrin, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Permetrin Aurora Medical.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Skyll straks med vann eller fysiologisk saltvannsoppløsning om så skjer.
 • Barn under 2 år og eldre bør kun behandles på foreskrivning fra lege.
 • Hvis du vet at du er allergisk mot krysantemumer eller andre kurvblomstarter, skal du bare bruke Permetrin Aurora Medical etter at du har rådført deg med legen din.
Permetrin Aurora Medical krem er kun tiltenkt til bruk på huden.
Barn og eldre kan trenge hjelp av andre til korrekt innsmøring. Alle pasienter trenger hjelp eller et hjelpemiddel for å smøre ryggen.
Omsorgspersoner som bruker permetrin anbefales å bruke hansker for å redusere faren for smitte og hudirritasjon på hendene.
Behandling av eksemliknende reaksjoner med kortikosteroider skal avbrytes før behandling med Permetrin Aurora Medical pga. risiko for forverring av skabbinfeksjoner.
Barn opp til 23 måneder
Ikke bruk Permetrin Aurora Medical hos nyfødte og spedbarn under 2 måneder, med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig. Det er ikke tilstrekkelig erfaring hos spedbarn og småbarn. Behandling av barn opp til 23 måneder skal bare gis under tett medisinsk oppfølging.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan bruk av Permetrin Aurora Medical under graviditet vurderes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandlingen med Permetrin Aurora Medical skal avsluttes/avstås fra.
Kjøring og bruk av maskiner
Permetrin Aurora Medical påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Permetrin Aurora Medical inneholder butylhydroksytoluen og formaldehyd
Permetrin Aurora Medical inneholder butylhydroksytoluen som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Permetrin Aurora Medical inneholder formaldehyd som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Permetrin Aurora Medical

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Før bruk, stikk hull i tubens forseglingen ved å snu korken og press.
Skabb: Omtrentlig mengde til en behandling er angitt nedenfor, men vær oppmerksom på at det er nødvendig med to behandlingsrunder til hver person. Pasienter med mye kroppshår trenger mer krem.
Voksne og barn over 12 år: 1 tube
Barn 5-12 år: 1/2 tube
Barn 1-5 år: 1/4 tube
Barn 2 måneder-1 år: 1/8 tube
Enkelte voksne kan trenge mer enn 1 tube, men du bør aldri bruke mer enn 2 tuber for en behandlingsrunde.
 • Påfør kremen tidlig på kvelden.
 • Klipp og rens neglene på fingre og tær før behandling starter.
 • Dusj eller ta et bad og vask deg nøye. Tørk deg godt med håndkle og la huden kjøle ned i minst 15 minutter, påfør deretter kremen.
 • Påfør Permetrin Aurora Medical krem over hele kroppen, start ved hårfestet og inkludert hals, ansikt, ører.
 • Smør også huden mellom fingre og tær, under negler, på håndledd, håndflater og fotsåler, i armhuler, ytre kjønnsorganer, navlen, bryster/ brystkasse, ryggen (be om hjelp) og sete.
 • Hodebunnen skal også smøres hos barn under 3 år, og dersom du ser tydelige tegn på skabbangrep hos eldre barn og voksne.
 • Unngå påføring av krem på området rundt munnen hos barn og eldre, pleietrengende pasienter.
 • Unngå påføring av krem på området rundt øynene. Hos barn kan du prøve å skjerme øynene med f.eks. en klut. Dersom du skulle få legemidlet i øynene må du skylle straks med vann.
 • Hold barnet ditt fra å slikke kremen fra hendene. Om nødvendig bør barn bruke hansker.
 • Ikke vask huden din før det er gått 24 timer. Dersom du må vaske hendene innen 24 timer etter påføring, skal du smøre de igjen.
 • Mens behandlingen virker vasker du alt av klær, håndklær, sengetøy og annet tøy du har brukt den siste uken på 60 grader eller legger det bort i plastikkposer en uke.
Etter første behandling på 24 timer er smitten under god nok kontroll til at man igjen kan dra på jobb, skole eller i barnehage. Det er likevel viktig at du gjentar prosedyren etter 7 dager for å være sikker på at du ikke får tilbakefall.
Kløen kan vare i inntil 3 uker etter en fullt virksom behandling. Dersom kløen ikke går over på 3 uker bør du kontakte lege.
Den som smittes med skabb kan være symptomfri i 3-4 uker. Alle medlemmene i en husholdning og nærkontakter bør derfor behandles samtidig.
Har du fått skabb må du informere alle personer som du har hatt tett hudkontakt med den siste måneden. Det samme gjelder personer du deler seng, tøy eller håndklær med. Nærkontaktene må også behandle seg mot skabb i samme tidsrom som du behandler deg.
Overføring av smitte skjer hovedsakelig gjennom direkte hudkontakt som varer i minst 15 minutter, men kan også skje gjennom håndklær og tøy.
Eksempler på nærkontakter:
 • Personer i samme husholdning/kollektiv/rom eller boenhet i institusjon
 • Seksualpartnere
 • Treningspartnere dersom aktiviteten involverer tett hudkontakt
 • Lekekamerater til barn
Flatlus: Angrepne hudområder skal være rene og tørre. Inntil 1/3 av en 30 g tube er tilstrekkelig for å smøre inn områder med hår, også de tynt behårete, unntatt øyevipper og øyebryn, som skal undersøkes for forekomst av lus og egg.
For barn og relativt hårløse pasienter kan mengden krem reduseres tilsvarende.
Enkelte voksne kan trenge mer krem, men mer enn 2/3 av en tube skal ikke brukes.
Kremen skal sitte på huden i minst 8 timer, men ikke lenger enn 24 timer, før den vaskes av.
Dersom du tar for mye av Permetrin Aurora Medical
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer som har forekommet etter utilsiktet svelging eller overdreven bruk på huden er kvalme, oppkast, svimmelhet og kramper.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Hudfornemmelser (parestesier) som stikking, prikking, brennende følelse i huden.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Svie og stikking. Oppstår hos enkelte etter påføring. Dette er mest vanlig hos pasienter med alvorlig angrep av skabb, men er oftest av mild og forbigående karakter.
Andre tegn og symptomer på irritasjon som rødme, hevelse, utslett og kløe. Disse symptom kan også skyldes skabbangrepet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Permetrin Aurora Medical

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Permetrin Aurora Medical
 • Virkestoff er permetrin 50 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er middelslangkjedete triglyserider, glyserolmonostearat, makrogolcetyleter, cetomakrogol 1000, isopropylmyristat, ullfettalkohol/flytende parafin, butylhydroksytoluen, glyserol, formaldehydoppløsning 35 %, karbomer, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Permetrin Aurora Medical ser ut og innholdet i pakningen
Permetrin Aurora Medical er en hvit krem som leveres i en tube med 30 g. Permetrin Aurora Medical krem misfarger ikke tekstiler.
MT-innehaver:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
BE-8560 Wevelgem
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10-2021.