Nicorette McNeil munnspray, Freshmint

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Kontakt lege dersom du ikke har klart å slutte å røyke etter 6 måneders behandling med Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot

Til voksne over 18 år: hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke. Nicorette munnspray er et reseptfritt nikotinerstatningsprodukt (NEP).
Nicorette letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke. Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehaglige følelser som kalles abstinenssymptomer. Ved å bruke Nicorette kan du forhindre eller redusere disse ubehaglige følelsene, samt røykesuget. Dette skyldes at du fortsetter å tilføre en liten mengde med nikotin til kroppen din for en kort periode. Nicorette inneholder ikke tjære, karbonmonoksid eller andre giftstoffer som finnes i sigarettrøyk.
Veiledning og oppfølging under behandling vil normalt forbedre sjansene for å lykkes.

2. Hva du må vite før du bruker Nicorette

Bruk ikke Nicorette dersom:
 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er yngre enn 18 år
 • du aldri har røykt
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette.
Det kan hende at du kan benytte Nicorette, men dette må diskuteres med legen din dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig (innen 3 måneder) hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret
 • tidligere har hatt epilepsi eller anfall
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom.
Andre legemidler og Nicorette
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
teofyllin for behandling av astma
takrin for behandling av Alzheimers sykdom
klozapin for behandling av schizofreni
ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Inntak av Nicorette sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke når du tar munnsprayen.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan resultere i redusert vekst av babyen. Det kan også føre til en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter konsultasjon med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, fastlegen din eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen din har anbefalt deg å benytte Nicorette, bør munnsprayen tas rett etter amming og ikke i løpet av de siste 2 timer før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Nicorette antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicorette munnspray inneholder
11 mg propylenglykol per spraydose. Dette legemidlet inneholder ca. 7 mg alkohol (etanol) i hver spraydose. Dette tilsvarer 97 mg/ml. Mengden per spraydose av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 2 ml øl eller 1 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Dette legemidlet inneholder også mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver spraydose, og er så godt som “natriumfritt”. På grunn av innholdet av butylhydroksytoluen kan Nicorette munnspray forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Nicorette

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicorette bør ikke brukes av personer under 18 år.
Snakk med lege dersom du ikke har oppnådd reduksjon i antall spraydoser eller antall sigaretter 6 uker etter behandlingsstart eller dersom du har behov for Nicorette i mer enn 6 måneder. Normalt bør du ta Nicorette i 3 måneder, men ikke lengre enn 6 måneder.
Instruksjonene for hvordan du skal bruke Nicorette munnspray avhenger av om du skal slutte å røyke umiddelbart eller om du reduserer antall sigaretter gradvis før du slutter å røyke helt.
Dosering ved umiddelbar røykeslutt
Hensikten er å slutte å røyke umiddelbart og bruke munnsprayen for å lette røyksuget.
Bruk ikke flere enn 2 doser ved hvert doseringstilfelle eller 4 doser per time i løpet av 16 timer. Maksimal dose er 64 doser i løpet av 16 timer i en 24 timers periode.
Dosering ved gradvis røykereduksjon
Hensikten er å starte med å gradvis erstatte noen av sigarettene med Nicorette munnspray. Etter å ha oppnådd dette, kutter du ut alle sigarettene og fortsetter med munnsprayen. Til slutt kutter du også ut munnsprayen.
Når et røyksug oppstår, bruk 1-2 spray istedenfor en sigarett for å lette røyksuget. Sprayen erstatter en sigarett, ikke røyk kort tid etter at du har brukt sprayen. Bruk av sprayen uten å redusere antall sigaretter vil gjøre at du føler deg dårlig (se avsnittet «Dersom du tar for mye av Nicorette»). Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig og erstatt dem med en spray. Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon 6 uker etter behandlingsstart, bør du snakke med en lege. Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 12 uker etter behandlingsstart. Etter røykeslutt, reduser gradvis antall spray per dag. Behandlingen med Nicorette munnspray stanses når daglig bruk er redusert til 2-4 spray.
Bruk ikke flere enn 2 doser ved hvert doseringstilfelle eller 4 doser per time i løpet av 16 timer. Maksimal dose er 64 doser i løpet av 16 timer i en 24 timers periode.
Du kan bli fristet til å røyke igjen etter at behandlingen er avsluttet. Gjenværende munnspray bør spares da røykesuget kan komme brått. Dersom du opplever et sterkt røykesug, kan en dose (spraydusj) tas. Om lindring ikke oppnås innen et par minutter kan ytterligere en dose tas.
Følg bruksanvisningen nøye og la bildene under veilede deg.Hvordan du åpner sprayflasken og frigjør sprayåpningen
1. Bruk tommelen til å føre ned knappen (a) til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover (b). Trykk ikke for hardt.
2. Mens du holder knappen inne, før tommelen oppover (c) for å låse opp sprayflaskens øvre del. Slipp deretter knappen.
Hvordan du lader spraypumpen
Første gang du bruker munnsprayen må du lade spraypumpen. Vend sprayåpningen mot et sikkert sted bort fra deg, andre voksne, barn eller kjæledyr i nærheten. Trykk ned hodet på sprayflasken 3 ganger med pekefingeren til du får en fin spraydusj. Dersom du ikke bruker sprayflasken på 2 dager, må du lade sprayflasken på nytt.
Hvordan du bruker sprayflasken
3. Vend sprayåpningen mot din åpne munn og hold den så nær munnen som mulig.
4. Trykk hardt og bestemt på sprayflaskens hode for å spraye 1 dose (spraydusj) inn i munnen. Unngå å treffe leppene. For å unngå at sprayen kommer ned i halsen skal du ikke inhalere samtidig. For å oppnå best resultat skal man ikke svelge i løpet av de første sekundene etter sprayingen.
Hvordan du lukker sprayflasken og forsegler sprayåpningen
5. Før knappen (d) nedover til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover (e).
6. Mens du holder knappen inne, før sprayflaskens øvre del nedover (f). Slipp knappen. Sprayflasken er nå lukket.
For å ta en ny dose gjentas trinnene over.
Lukk sprayflasken etter hver bruk for å unngå at barn kan bruke munnsprayen, samt tilfeldig spraying. Forsiktighet bør utvises under bruk av munnsprayen slik at man ikke får spray i øynene. Skyll øynene godt med vann dersom du skulle få spray i øynene.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Du kan få i deg for mye nikotin dersom du røyker samtidig som du bruker Nicorette.
Dersom et barn får i seg Nicorette, eller dersom du har tatt mer Nicorette enn du burde, ta kontakt med lege eller oppsøk nærmeste sykehus umiddelbart. Doser av nikotin som tolereres av voksne røykere under behandling kan føre til alvorlige symptomer på forgiftning hos barn og kan være livstruende.
Symptomer på overdose er kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, hørselsforstyrrelser og merkbar svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene følges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, utmattelse, sirkulasjonskollaps og generelle kramper.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Nicorette munnspray kan forårsake de samme bivirkningene som andre former av nikotin. Bivirkningene er hovedsakelig doseavhengige.
Symptomer som kan forekomme i forbindelse med røykeavvenning (nikotinabstinens)
Noen av bivirkningene du kan oppleve under røykeavvenning kan være abstinenssymptomer på grunn av redusert nikotininntak.
Disse symptomene inkluderer:
 • Irrritabilitet, aggresjon, utålmodighet eller frustrasjon
 • Angstfølelse, rastløshet eller konsentrasjonsvansker
 • Våkner om natten eller søvnvansker
 • Økt appetitt eller vektøkning
 • Nedtrykket sinnsstemning
 • Røykesug
 • Lavere hjerterytme
 • Blødende tannkjøtt eller munnsår
 • Svimmelhet eller ør i hodet
 • Hoste, sår hals, tett eller rennende nese
 • Forstoppelse
Om du opplever noen av følgende alvorlige og sjeldne bivirkninger, må du slutte å bruke Nicorette og kontakte lege umiddelbart (symptom på angioødem):
 • Hovent ansikt, tunge eller svelg
 • Problemer med å svelge
 • Elveblest og problemer med å puste
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Hikke (dette er særdeles vanlig)
 • Hodepine, kvalme (uvel)
 • Irritasjon i hals
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • Lokale effekter som f.eks. en brennende følelse, betennelse i munnen, endret smakssans
 • Munntørrhet eller økt mengde spytt
 • Følelse av fordøyelsesbesvær
 • Smerte eller ubehag i mage
 • Oppkast, luft i magen eller diaré
 • Føle seg trett (fatigue)
 • Overfølsomhet (allergi)
 • Prikking i huden
 • Hoste
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • Effekter på nesen som tett nese, nysing
 • Pipende lyd ved pusting (bronkospasme), eller tungpustethet (dyspné), tetthet i halsen
 • Rødme eller økt svetting
 • Prikkende følelse i munnen, inflammasjon i tungen, munnsår, skade på munnslimhinnen, endring i hvordan stemmen din høres ut, smerter i munnen og halsen, raping, blødende tannkjøtt
 • Hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls, høyt blodtrykk
 • Hudutslett og/eller kløe (pruritus, urtikaria) i huden
 • Unormale drømmer
 • Ubehag og smerter i brystet
 • Slapphet, følelse av uvelhet
 • Rennende nese
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • Problemer med å svelge, nedsatt følelse i munnen
 • Brekninger
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • Tørr hals, ubehag i magen, smerter i leppene
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Allergiske reaksjoner som inkluderer hevelse av ansikt og munn (angioødem eller anafylakse)
 • Unormal hjerterytme
 • Anfall
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicorette

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sprayflasken og på ytteremballasjen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet, spesielt vannmiljøet med hensyn på nikotin.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nicorette munnspray
 • Virkestoff er nikotin. En dose (spray) avgir 1 mg nikotin.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol (E1520), vannfri etanol, trometamol, poloksamer 407, glyserol (E422), natriumhydrogenkarbonat, levomentol, mintsmak, smaksemne med kjølende effekt, sukralose, acesulfamkalium, butylhydroksytoluen (E321), saltsyre (for pH justering) og renset vann.
Hvordan Nicorette munnspray ser ut og innholdet i pakningen
Nicorette munnspray består av en plastikkflaske med oppløsning, plassert i en beholder med mekanisk spraypumpe. Beholderen har barnesikre egenskaper.
Hver flaske inneholder 13,2 ml oppløsning som gir 150 doser (spray).
Nicorette munnspray finnes i pakninger med enten 1 eller 2 beholdere.
Nicorette munnspray finnes også i en variant som er utstyrt med en nærfeltskommunikasjonschip (NFC) plassert under etiketten på baksiden av spraybeholderen. Beholdere med NFC chip har mulighet for tilkobling til smarttelefon app. Disse finnes også i pakninger med enten 1 eller 2 beholdere, og de er merket med følgende symbol:
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige.
Tilvirker
McNeil AB, P.O. Box 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sverige
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no