Oxycodone Actavis Actavis kapsler

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oxycodone Actavis er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Actavis
 3. Hvordan du bruker Oxycodone Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Actavis
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Oxycodone Actavis er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oxycodone Actavis inneholder virkestoffet oksykodonhydroklorid og er et sterkt, sentralt virkende smertestillende middel som tilhører legemiddelgruppen opioider.
Oxycodone Actavis brukes til behandling av sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende med opoidanalgetika.

2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Actavis

Bruk ikke Oxycodone Actavis:
 • dersom du er allergisk mot oksykodonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har problemer med å puste (respirasjonsdepresjon), slik at det kommer for lite oksygen i blodet (hypoksi) og/eller for mye karbondioksid (hyperkapni) i blodet.
 • hvis du har en alvorlig kronisk lungesykdom, cor pulmonale (hjerteforandringer som følge av en kronisk overbelastning av lungesirkulasjonen) eller akutt, alvorlig bronkial astma.
 • hvis du lider av en lammelse i tarmen (paralytisk ileus).
 • hvis du har en akutt abdominal sykdom eller lider av forsinket tømming av magesekken.
 • hvis legen din har fortalt deg at du ikke må ta sterke smertestillende legemidler (opioider).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Oxycodone Actavis:
 • hvis du er eldre eller har svekket helse.
 • hvis du har alvorlig nedsatt lunge-, lever- eller nyrefunksjon.
 • hvis du lider av myksødem (en sykdom i skjoldbruskkjertelen), eller har nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen.
 • hvis du har dårlig binyrebarkfunksjon (binyrene dine virker ikke som de skal), f.eks. Addisons sykdom.
 • hvis du har forstørret prostata (prostatahypertrofi).
 • dersom du eller noen i familien har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller illegale rusmidler (“avhengighet”)
 • dersom du røyker
 • dersom du noen gang har hatt stemningsrelaterte plager (depresjon, angst eller en personlighetsforstyrrelse) eller er behandlet av psykiater for andre psykiske lidelser.
 • hvis du er i gang med alkoholavvenning.
 • hvis du lider av en betennelse i pankreas (pankreatitt).
 • hvis du har økt trykk i hjernen, som hodeskade.
 • hvis du har forstyrrelser i sirkulatorisk regulering.
 • hvis du har kolikk i gallegangene eller urinrøret.
 • hvis du lider av lavt blodtrykk eller redusert blodvolum.
 • hvis du lider av epilepsi eller har krampeanfall.
 • hvis du tar MAO-hemmere (til behandling mot depresjon).
 • hvis du nettopp har vært gjennom en tarmoperasjon eller abdominal kirurgi.
 • hvis du har en inflammatorisk tarmlidelse.
Rådfør deg med lege hvis noe av dette gjelder deg, eller hvis du har hatt noen av disse tilstandene tidligere.
Søvnrelaterte pusteforstyrrelser
Oxycodone Actavis kan føre til søvnrelaterte pusteforstyrrelser som pustestopp mens man sover (søvnapné) og lavt oksygeninnhold i blodet (søvnrelatert hypoksemi). Symptomene kan omfatte pustestopp mens du sover, oppvåkning fordi du hiver etter pusten, problemer med å sove jevnt og være veldig trøtt på dagtid. Kontakt lege hvis du eller noen andre observerer disse symptomene. Legen kan vurdere en dosereduksjon.
Oxycodone Actavis kan føre til avhengighet. Når legemidlet brukes over lang tid, kan man bli tolerant overfor virkningen, og dermed kan man trenge høyere doser for å opprettholde smertelindring.
Gjentatt bruk av Oxycodone Actavis kan føre til avhengighet og misbruk, noe som kan føre til en livstruende overdose. Hvis du er bekymret over at du kan bli avhengig av Oxycodone Actavis, er det viktig at du snakker med legen din.
Når en pasient ikke trenger behandling med oksykodonhydroklorid lenger, kan det være tilrådelig å gradvis trappe ned dosen for å unngå abstinenssymptomer.
Økt følsomhet for smerte som ikke responderer på doseøkning utvikler seg sjelden. Hvis dette skjer vil legen din redusere dosen eller bytte til et alternativt smertestillende legemiddel i opioid-klassen.
Det anbefales ikke å bruke Oxycodone Actavis før en operasjon, og heller ikke i 24 timer etter en operasjon.
Spesiell forsiktighet bør utvises ved bruk av Oxycodone Actavis hos pasienter med tidligere eller nåværende alkohol- og narkotikamisbruk.
Som andre opioider kan Oxycodone Actavis påvirke den normale produksjonen av hormoner i kroppen, som kortisol eller kjønnshormoner, spesielt dersom du har tatt høye doser over lang tid. Symptomer kan være å føle seg eller være syk, nedsatt appetitt, tretthet, svimmelhet, forstyrrelser i seksualfunksjon, endringer i menstruasjonssyklus eller impotens. Rådfør deg med lege angående dette.
Se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger” for opplysninger om hvilke forebyggende tiltak man kan treffe for å lindre visse bivirkninger.
Barn og ungdom
Oxycodone Actavis er ikke blitt undersøkt hos barn under 12 år. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og derfor er bruk hos barn under 12 år ikke anbefalt.
Eldre
Hos eldre pasienter uten nedsatt nyre- eller leverfunksjon er det ikke nødvendig med en dosejustering.
Andre legemidler og Oxycodone Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du tar disse kapslene sammen med enkelte andre legemidler, kan effekten av kapslene eller de andre legemidlene bli endret. Dette kan gi økt risiko for bivirkninger. Fortell legen eller apoteket dersom du bruker:
 • en type legemiddel kjent som monoaminoksidasehemmer (som moklobemid, fenelzin, isoniazid, tranylcypromin eller selegilin), eller du har tatt denne typen legemiddel i løpet av de siste to ukene (se ”Advarsler og forsiktighetsregler”),
 • legemidler som hjelper deg å sove eller som har beroligende effekt (f.eks. hypnotika eller sedativa, inkludert benzodiazepiner),
 • legemidler mot depresjon (f.eks. paroksetin eller fluoksetin),
 • legemidler mot psykiatriske eller mentale lidelser (som fenotiaziner eller nevroleptika),
 • andre sterke smertestillende (opioider),
 • muskelavslappende midler,
 • kinidin (et legemiddel mot raske hjerteslag),
 • cimetidin (et legemiddel mot magesår, fordøyelsesplager eller halsbrann),
 • legemidler mot soppinfeksjoner (som ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol),
 • legemidler mot bakterieinfeksjoner (som klaritromycin, erytromycin eller telitromycin),
 • en spesifikk type legemiddel, kjent som proteasehemmer, til behandling av hiv (eksempler inkluderer boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller sakinavir),
 • rifampicin mot tuberkulose,
 • karbamazepin (et legemiddel mot anfall, rykninger eller kramper og enkelte smertetilstander),
 • fenytoin (et legemiddel mot anfall, rykninger eller kramper),
 • et naturlegemiddel som heter Johannesurt (også kjent som Hypericum perforatum),
 • legemidler mot allergi (antihistaminer) eller oppkast (antiemetika),
 • legemidler mot Parkinsons sykdom,
 • antikoagulanter av kumarintypen (legemidler som forebygger blodpropp).
Fortell også legen din dersom du nylig har blitt gitt et anestetikum.
Samtidig bruk av Oxycodone Actavis og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen sier du skal ta Oxycodone Actavis sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Risikoen for bivirkninger øker hvis du bruker antidepressiva (som inneholder virkestoffene citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin eller venlafaksin). Disse legemidlene og oksykodon kan påvirke hverandre, og du kan oppleve symptomer som ufrivillige, rytmiske sammentrekninger i muskler, inkludert musklene som kontrollerer bevegelse i øyet, agitasjon/uro, overdreven svetting, skjelvinger, overdrevne reflekser, økt muskelspenning og kroppstemperatur over 38ºC. Kontakt lege hvis du opplever slike symptomer.
Inntak av Oxycodone Actavis sammen med mat, drikke og alkohol
Oxycodone Actavis kan tas med eller utenom måltider med en tilstrekkelig mengde væske.
Grapefruktjuice
Grapefruktjuice kan hemme metabolismen av oksykodon og det vil øke legemidlets effekt, derfor bør du unngå å drikke grapefruktjuice mens du tar Oxycodone Actavis.
Alkohol
Bruk av alkohol mens du tar Oxycodone Actavis kan gjøre deg mer søvnig eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger, som overfladisk pust med fare for pustestopp og tap av bevissthet. Det anbefales ikke å drikke alkohol mens du tar Oxycodone Actavis.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Om mulig skal du unngå Oxycodone Actavis i svangerskapet. Det foreligger ingen relevante data på bruk av oksykodon hos gravide. Oksykodon går over i morkaken og inn i blodomløpet til fosteret. Langvarig bruk av oksykodon under graviditeten kan føre til abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bruk av oksykodon av mor under fødsel kan føre til pusteproblemer hos den nyfødte.
Amming
Du må ikke bruke Oxycodone Actavis under amming, da oksykodon går over i morsmelken og kan forårsake pusteproblemer hos nyfødte.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Oksykodon kan svekke årvåkenhet og reaksjonsevne i en slik grad at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner påvirkes. For bivirkninger som kan påvirke motoriske evner og konsentrasjon, se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”. Ved stabil behandling er et generelt forbud mot å kjøre bil ikke nødvendig. Behandlende lege må vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. Rådfør deg med legen din om hvilke forhold som er avgjørende for om du kan kjøre eller bruke maskiner.
Oxycodone Actavis inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Oxycodone Actavis

Bruk alltid Oxycodone Actavis nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Voksne og barn over 12 år
Vanlig startdose er én 5 mg kapsel hver 6. time. Legen din vil imidlertid forskrive den riktige dosen og doseringshyppigheten mot de smertene du opplever.
Hvis du fortsatt føler smerter under bruk av disse kapslene, må du diskutere det med legen din.
Hvordan Oxycodone Actavis tas
Oxycodon Actavis-kapslene svelges hele sammen med tilstrekkelig mengde vann.
Dette legemidlet skal ikke kombineres med alkoholinntak.
Kapslene skal kun tas via munnen. Kapselinnholdet må ikke injiseres, da det kan føre til alvorlige bivirkninger, som også kan være dødelige.
[Kun for barnesikret blisterpakning]
Instruksjon for bruk av barnesikret blisterpakning:
1. Ikke trykk kapselen direkte ut av blisterlommen.
2. Riv av den ene blisterlommen ved perforeringen.
3. Riv forsiktig av folien for å åpne lommen.
Voksne med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Vanlig startdose er halvparten av den anbefalte dosen for voksne. Legen vil avgjøre hvilken dose som er riktig for deg basert på din kliniske situasjon, og ved å bruke en annen legemiddelformulering ved behov.
Bruk hos barn
Oxycodone Actavis er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye Oxycodone Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan oppstå: Sammentrukne pupiller, nedsatt pust, muskelsvakhet, døsighet og blodtrykksfall. I alvorlige tilfeller kan det oppstå sirkulatorisk kollaps, mental og motorisk inaktivitet, bevissthetstap, nedsatt hjerterytme, oppsamling av væske i lungene. Misbruk av høye doser sterke opioider, som for eksempel oksykodon, kan være dødelig. Du bør under ingen omstendigheter utsette deg for situasjoner som krever økt oppmerksomhet, for eksempel bilkjøring.
Dersom du har glemt å ta Oxycodone Actavis
Hvis du glemmer å ta en dose, skal du ta den neste dosen så snart du kommer på det, og så fortsette behandlingen på vanlig måte. Du skal ikke ta to doser i løpet av 4 timer eller mindre. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Oxycodone Actavis
Du må ikke avbryte behandlingen uten å ha diskutert det med legen din.
Når en pasient ikke trenger behandling med oksykodonhydroklorid lenger, kan det være tilrådelig å gradvis trappe ned dosen for å unngå abstinenssymptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du avslutte behandlingen med Oxycodone Actavis og kontakte lege umiddelbart:
 • pusteproblemer (respirasjonsdepresjon), som er den mest betydningsfulle risikoen forårsaket av opioider. Forekommer oftest hos eldre eller svekkede pasienter. Hos predisponerte pasienter kan opioider forårsake et kraftig fall i blodtrykket.
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner) som kan gi elveblest, opphovning i ansikt, lepper, munn, tunge eller svelg, eller pusteproblemer
 • sammentrukne pupiller
 • plutselig sammensnøring av luftveiene som gir pusteproblemer (bronkospasme)
 • magekramper
 • undertrykking av hosterefleksen
Andre mulige bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter):
 • sedasjon (trøtthet eller døsighet), svimmelhet, hodepine
 • forstoppelse, kvalme, oppkast
 • kløe
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • nedsatt appetitt
 • alvorlige psykologiske effekter, som for eksempel:
  • endringer i humøret (for eksempel generell frykt, depresjon)
  • endringer i aktivitetsnivået (hovedsakelig sedasjon, noen ganger ledsaget av trøtthet, til tider økt nervøsitet og søvnforstyrrelser)
  • endringer i prestasjoner (forstyrrede tankeprosesser, forvirring)
 • skjelving (tremor)
 • hveselyder i brystet, kortpustethet, hikke
 • tørr munn, magesmerter, diaré, fordøyelsesbesvær (dyspepsi)
 • utslett, økt svetting
 • økt vannlatingstrang
 • svakhetsfølelse (asteni)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • allergiske reaksjoner
 • unormal produksjon av antidiuretisk hormon
 • mangel på vann i kroppen (dehydrering)
 • endringer i virkelighetsoppfatningen, som for eksempel depersonalisering og at man ser, hører eller føler ting som ikke finnes (hallusinasjoner), nedsatt seksuallyst, rastløshet, ekstrem emosjonell adferd, ekstrem lykkefølelse, rusmiddelavhengighet (se avsnitt 2)
 • forsterket eller svekket muskeltonus, koordinasjonsproblemer, ufrivillige muskelsammentrekninger, anfall; spesielt hos pasienter som lider av epilepsi eller en tendens til anfall, økt stramhet og vanskeligheter med å strekke muskler, talelidelser, besvimelse, kribling eller prikking i huden (parestesi), redusert følelse (hypoestesi), migrene, smaksforstyrrelser, hukommelsestap
 • endringer i tåreutskillelsen, sammentrukne pupiller, synshemming
 • unormal akutt forsterket hørsel (hyperakusis), følelse av svimmelhet eller at det går rundt for en (vertigo)
 • raskere hjerterytme, å være oppmerksom på hjerterytmen
 • utvidede blodårer (vasodilatasjon)
 • vanskeligheter med å puste
 • hoste, sår hals, rennende nese, endringer i stemmen
 • vanskeligheter med å svelge, munnsår, betennelse i tannkjøttet, betennelse i munnhulen (stomatitt), tarmgass, raping, intestinal obstruksjon (ileus)
 • økte leverenzymer
 • tørr hud
 • problemer med vannlating
 • impotens
 • smerter (f.eks. i brystet), frysninger, overflødig væske i vev i kroppen (ødem), uvelhet, fysisk avhengighet med abstinenssymptomer, legemiddeltoleranse som krever større dose for å opprettholde effekten, tørste
 • utilsiktede skader som følge av ulykker
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • herpes simplex (lidelse som rammer hud og slimhinner)
 • lymfeknutelidelse (lymfadenopati)
 • økt matlyst
 • senking av blodtrykket, svimmelhet når man reiser seg fra sittende eller liggende stilling
 • blødning i tannkjøttet, tjæreaktig avføring, misfargede tenner og skadde tenner
 • kløende hudutslett (elveblest), økt følsomhet for lys (fotosensitivitet)
 • muskelspasmer
 • blod i urinen (hematuri)
 • endringer i vekt (nedgang eller økning), cellulitter
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • utslett med skjelling (eksfoliativ dermatitt).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • alvorlige overfølsomhetssreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner)
 • aggresjon
 • økt følsomhet overfor smerte som ikke bedres ved å øke dosen
 • pustestopp under søvn (søvnapné)
 • forråtnelse av tenner
 • smerte på høyre side av magen, kløe og gulsott pga. betennelse i galleblæren
 • uteblitt menstruasjon (amenoré)
 • langtidsbruk av Oxycodone Actavis under graviditet kan gi livstruende abstinenssymptomer hos nyfødte. Symptomer man bør se etter hos babyen inkluderer irritabilitet, hyperaktivitet og unormalt søvnmønster, høyfrekvent gråt, skjelvinger, sykdom/kvalme, diaré og manglende vektøkning.
Forebyggende tiltak:
Hvis du opplever noen av de bivirkningene som er nevnt over, vil legen din vanligvis treffe nødvendige tiltak for å hindre det. Bivirkningen forstoppelse kan forebygges ved å ha en fiberrik kost og økt væskeinntak. Hvis du plages av kvalme eller oppkast, kan legen din skrive ut kvalmestillende medikamenter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Kun for HDPE-beholder: Brukes innen 6 måneder etter anbrudd.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke bruker lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Oxycodone Actavis
 • Virkestoffet er oksykodonhydroklorid.
  Oxycodone Actavis 5 mg: Hver kapsel inneholder 5 mg oksykodonhydroklorid.
  Oxycodone Actavis 10 mg: Hver kapsel inneholder 10 mg oksykodonhydroklorid.
  Oxycodone Actavis 20 mg: Hver kapsel inneholder 20 mg oksykodonhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Kapselskall: Gelatin, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), indigotin (E132). Blekk: skjellakk, sort jernoksid (E172), kaliumhydroksid.
Hvordan Oxycodone Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Oxycodone Actavis 5 mg:
Harde kapsler, 14,4 mm lange, med mørk rosa hoveddel merket med ”5”, og en brun hette merket med ”OXY”.
Oxycodone Actavis 10 mg:
Harde kapsler, 14,4 mm lange, med hvit hoveddel merket med ”10”, og en brun hette merket med ”OXY”.
Oxycodone Actavis 20 mg:
Harde kapsler, 14,4 mm lange, med lys rosa hoveddel merket med ”20”, og en brun hette merket med ”OXY”.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakning: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 og 100 kapsler
Barnesikret gjennomtrykkspakning (blister): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 og 100 kapsler.
Barnesikret kapselbeholder: 56, 98, 100 og 250 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3, Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.05.2022