Inotyol Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Inotyol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Inotyol
 3. Hvordan du bruker Inotyol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Inotyol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Inotyol er og hva det brukes mot

Inotyol er en sinksalve med innhold av titandioksid og ichtammol som virker bløtgjørende og beskyttende og som lindrer svie og kløe ved hudirritasjon.
Inotyol brukes mot psoriasis og eksem.

2. Hva du må vite før du bruker Inotyol

Bruk ikke Inotyol:
 • dersom du er allergisk overfor ichtammol, sinkoksid, titandioksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • på væskende og infiserte sår.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Inotyol. Rengjør nøye og tørk området før påsmøring av salven.
Andre legemidler og Inotyol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming:
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kan anvendes, men unngå langvarig bruk over store hudområder under graviditet. Skal ikke brukes på brystvorter i ammeperioden.
Inotyol inneholder ullfett (lanolin) og duftstoff lavendelolje med d-limonen og linalool
Ullfett (lanolin) kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). d-Limonen og linalool kan forårsake allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Inotyol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Påføres i tykt lag en til flere ganger daglig. Kan dekkes med kompress og gasbind for å hindre tilsøling av klærne.
Dersom du tar for mye av Inotyol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ukjent hyppighet: kontakteksem mot ullfett (lanolin).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Inotyol

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Inotyol:
 • Virkestoffer er ichtammol, sinkoksid og titandioksid.
 • Hjelpestoffer er ullfett (lanolin), hvit vaselin, flytende parafin, lavendelolje og renset vann.
Hvordan Inotyol ser ut og innholdet i pakningen:
Aluminiumstube, 30 gram og 50 gram.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Laboratoires URGO
Avenue de Strasbourg
Zone Excellence 2000
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.05.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no