Ibux Karo Pharma mikstur 20 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux 20 mg/ml er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux 20 mg/ml
 3. Hvordan du bruker Ibux 20 mg/ml
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux 20 mg/ml
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux 20 mg/ml er og hva det brukes mot

Du må kontakte lege dersom du/barnet ditt ikke føler deg bedre eller hvis du/barnet ditt føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte.
Ibux 20 mg/ml inneholder virkestoffet ibuprofen. Ibuprofen tilhører gruppen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
Ibux 20 mg/ml kan brukes av barn 10-40 kg (1-12 år) til korttidsbehandling av
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter
 • feber for eksempel ved forkjølelse og influensa
Ved høy feber må lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux 20 mg/ml

Bruk ikke Ibux 20 mg/ml
 • dersom du/barnet ditt er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du/barnet ditt har fått et astmaanfall, rennende nese, hudreaksjon (f.eks. rød hud, elveblest) ved inntak av smertestillende legemidler som acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 • dersom du/barnet ditt har (eller har hatt to eller flere episoder med) magesår, perforering eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du/barnet ditt har alvorlig nyre-, hjerte- eller leversykdom.
 • dersom du/barnet ditt er dehydrert, ettersom det kan føre til nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du er gravid i de siste 3 måneder før fødselen.
 • til barn under 10 kg (1 år).
 • dersom du/barnet ditt har en arvelig intoleranse overfor noen sukkertyper.
Snakk med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom noen av disse punktene gjelder deg/barnet ditt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Betennelsesdempende/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk legemidlet over lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux 20 mg/ml dersom du/barnet ditt:
 • har hjerteproblemer inkludert hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller om du har hatt hjerteinfarkt, har gjennomgått hjertekirurgi («bypass»-operasjon), har perifer arteriesykdom (dårlig sirkulasjon i ben og føtter på grunn av trange eller tette blodårer) eller har hatt slag (inkludert drypp, transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, hjertesykdom eller slag i familien, eller dersom du røyker.
 • har nyre-, lever- eller tarmproblemer.
 • har lupus (SLE) eller en bindevevssykdom.
 • har en kronisk betennelsessykdom i tarmen, slik som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • har astma eller en allergisk lidelse som påvirker lungene.
 • har vannkopper (bruk av dette legemidlet anbefales å unngå under vannkopper).
 • har en infeksjon - se overskriften «Infeksjoner» under.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner inkludert eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) har blitt rapportert i forbindelse med behandling med ibuprofen. Avbryt bruken av Ibux 20 mg/ml og oppsøk medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis du merker noen av symptomene forbundet med disse alvorlige hudreaksjonene beskrevet i avsnitt 4.
Infeksjoner
Ibux 20 mg/ml kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Ibux 20 mg/ml kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.
Tegn på en allergisk reaksjon på dette legemidlet, inkludert pusteproblemer, opphovning av ansikt og hals (angioødem) og brystsmerter, har blitt rapportert med ibuprofen. Avbryt øyeblikkelig bruken av Ibux 20 mg/ml og ta øyeblikkelig kontakt med lege eller akuttavdelingen hvis du merker noen av disse tegnene.
Andre legemidler og Ibux 20 mg/ml
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Ibux 20 mg/ml kan påvirke eller bli påvirket av visse legemidler, for eksempel:
 • vanndrivende legemidler
 • antikoagulerende legemidler (blodfortynnende/forebygger blodpropp, f.eks. acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk
 • mifepriston (brukes for å fremkalle abort)
 • litium eller selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIs, f.eks. fluoksetin - brukes til å behandle stemningslidelser)
 • metotreksat (brukes til å behandle revmatoid artritt, psoriasis og noen typer kreft)
 • zidovudin (brukes til å behandle hiv)
 • kortikosteroider (betennelsesdempende legemidler, slik som prednison)
 • hjerteglykosider (legemidler som brukes til å behandle hjerteproblemer, slik som digoksin)
 • ciklosporin eller takrolimus (brukes til å undertrykke kroppens immunsystem)
 • kinolonantibiotika (brukes til å behandle en rekke infeksjoner, f.eks. ciprofloksacin)
 • andre legemidler som inneholder ibuprofen eller andre NSAIDs, inkludert dem som du kan kjøpe reseptfritt.
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux 20 mg/ml. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibux 20 mg/ml sammen med andre legemidler.
Generell informasjon som er relevant for virkestoffet ibuprofen:
Inntak av Ibux 20 mg/ml sammen med mat, drikke og alkohol
Du bør helst unngå inntak av alkohol når du bruker ibuprofen, da det kan øke risikoen for å få bivirkninger, særlig bivirkninger som påvirker mage/tarm-systemet og sentralnervesystemet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke ibuprofen hvis du er i de siste 3 månedene av svangerskapet, da det kan skade ditt ufødte barn eller forårsake problemer under fødselen. Det kan forårsake nyre- og hjerteproblemer hos ditt ufødte barn.
Det kan gjøre at du og barnet ditt lettere begynner å blø (økt blødningstendens) og forsinke eller forlenge fødselen mer enn forventet. Bruk ikke ibuprofen i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre det er absolutt nødvendig og anbefalt av legen din.
Hvis du trenger behandling i denne perioden eller mens du prøver å bli gravid, bør du bruke laveste dose i kortest mulig tid. Hvis det tas i mer enn noen få dager fra 20 ukers graviditeten og utover, kan ibuprofen forårsake nyreproblemer hos det ufødte barnet som kan føre til lave nivåer av fostervann som omgir babyen (oligohydramnios) eller innsnevring av en blodåre (ductus arteriosus) i babyens hjerte.
Hvis du trenger behandling i mer enn noen få dager, kan legen din anbefale ytterligere overvåking.
Amming
Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter skilles ut i morsmelk. Ingen skadelige effekter på spedbarn som ammes er kjent, og det er vanligvis ikke nødvendig å avbryte amming ved bruk av ibuprofen i kortere perioder og ved anbefalte doser.
Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan svekke fertiliteten hos kvinner. Denne effekten oppheves når du slutter å bruke legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ibuprofen kan forårsake søvnighet og svimmelhet. Forsikre deg om at du er årvåken og din reaksjonsevne er normal før du kjører bil, bruker maskiner eller utfører risikofylt arbeide.
Ibux 20 mg/ml inneholder maltitol (E965), natriummetylhydroksybenzoat (E219), natriumpropylhydroksybenzoat (E217) og propylenglykol:
 • Maltitol kan ha en mild lakserende (avførende) effekt. Energimengde 2,3 kcal/g maltitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • Natriummetylhydroksybenzoat (E219) og natriumpropylhydroksybenzoat (E217) kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
 • Dette legemidlet inneholder 5,2 mg propylenglykol i hver 5 ml. Dette tilsvarer 0,832 mg/g.
 • Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 5 ml, og er så godt som “natriumfritt”

3. Hvordan du bruker Ibux 20 mg/ml
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Ryst flasken godt før dosen måles opp. Bruk vedlagte måleskje (skje som måler 2,5 ml eller 5 ml) for å sikre nøyaktig dosering.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dette legemidlet skal IKKE gis til barn under 10 kg (1 år).
Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt, 3-4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dose er angitt nedenfor:

10-20 kg
(1-6 år)

5 ml (100 mg) hver 6-8. time. Bruk ikke mer enn 20 ml (400 mg) i løpet av 24 timer.

20-29 kg
(6-9 år)

10 ml (200 mg) hver 6-8. time. Bruk ikke mer enn 30 ml (600 mg) i løpet av 24 timer.

29-40 kg
(9-12 år)

10-15 ml (200-300 mg) hver 4-6. time. Bruk ikke mer enn 45 ml (900 mg) i løpet av 24 timer.

Miksturen skal svelges. Kun til korttidsbruk. Du eller barnet ditt bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du eller barnet ditt har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerter) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).

ADVARSEL: ANGITT DOSERING SKAL IKKE OVERSKRIDES

Dersom du tar for mye av Ibux 20 mg/ml
Kontakt alltid en lege eller nærmeste sykehus for vurdering av risiko og for å få råd om hva du skal gjøre dersom du eller barnet ditt har tatt mer Ibux 20 mg/ml mikstur enn oppgitt dose (en overdose). Ta gjerne flasken med deg hvis du kan.
Symptomer kan inkludere kvalme, magesmerter, oppkast (kan ha spor av blod), hodepine, øresus, forvirring og urolige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert om søvnighet, brystsmerter, hjertebank, tap av bevissthet, kramper (hovedsakelig hos barn), svakhet og svimmelhet, blod i urinen, frysninger og pustevansker.
Dersom du har glemt å ta Ibux 20 mg/ml
Dersom du glemmer å gi eller ta en dose, gi/ta den så fort du husker det, med mindre det snart er tid for neste dose. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Den vanligste bivirkningen er irritasjon av mageslimhinnen, som kan forårsake problemer hos noen pasienter.
Dersom noe av det følgende forekommer, slutt å ta legemidlet og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart:
 • Blod i avføringen
 • Sort, tjæreaktig avføring
 • Blodig oppkast eller oppkast med sorte kaffegrut-lignende partikler
 • Uforklarlig tung pust/hvesing, kortpustethet, hudutslett (som kan være alvorlig og inkludere blemmer eller avflassing av huden), kløe eller blåmerker, ørhet, rask puls eller væskeansamling, f.eks. hovne ankler, urinerer ikke tilstrekkelig
 • Aseptisk meningitt (nakkestivhet, hodepine, kvalme, oppkast, feber, desorientering)
 • Hevelse i ansiktet
 • Øresus (tinnitus)
 • Nyreproblemer
 • Rødaktig flatt, mål-lignende eller runde flekker på overkroppen ofte med byller i midten, flassende hud, sår i munnen, halsen, nesen, kjønnsorganene og øynene. Disse alvorlige hudutslettene kan innledningsvis begynne med feber og influensalignende symptomer (eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Omfattende utslett, høy kroppstemperatur og forstørrede lymfekjertler (DRESS-syndrom).
 • Et rødt, skjellet og omfattende utslett med klumper under huden og blemmer sammen med feber. Symptomene oppstår som regel i begynnelsen av behandlingen (akutt generalisert eksantematøs pustulose).
 • Brystsmerter, som kan være tegn på en mulig alvorlig allergisk reaksjon kalt Kounis syndrom.
Dersom noe av det følgende forekommer, slutt å ta legemidlet og informer legen din umiddelbart:
 • Uforklarlige magesmerter, fordøyelsesbesvær, halsbrann, kvalme, oppkast
 • Gulfarging av øyne og/eller hud
 • Svært sår hals med høy feber eller uforklarlige blødninger, blåmerker og tretthet
Andre bivirkninger kan inkludere følgende:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Hodepine, svimmelhet, søvnløshet, agitasjon, irritabilitet eller tretthet
 • Magesår (noen ganger blødende)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Luft i magen, diaré eller forstoppelse
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Overfølsomhetsreaksjoner som kan forårsake hudutslett, astmaanfall, hevelse i tungen og tung pust
 • Leverproblemer
 • Forverring av Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller andre mageproblemer
 • Økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt ved bruk av høye doser over lang tid
 • Høyt blodtrykk
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • Huden blir følsom for lys.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux 20 mg/ml

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux 20 mg/ml
 • Virkestoff er ibuprofen. Hver ml mikstur, suspensjon inneholder 20 mg ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol (E422), xantangummi, flytende maltitol (E965), polysorbat 80, sakkarinnatrium (E954), sitronsyremonohydrat, natriummetylhydroksybenzoat (E219), natriumpropylhydroksybenzoat (E217), renset vann og jordbærsmak (inneholder propylenglykol).
Hvordan Ibux 20 mg/ml ser ut og innholdet i pakningen
Ibux 20 mg/ml er en hvit mikstur, suspensjon.
Dette legemidlet leveres i brune flasker av glass eller polyetylen som inneholder 50 ml og 100 ml, med en barnesikker lukkeanordning. En dobbeltendet måleskje som kan måle opp 2,5 ml og 5 ml er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf.: +47 22998600
E-post: sales@karopharma.no
Tilvirker
Pinewood Healthcare,
Ballymacarbry,
Clonmel,
Co. Tipperary,
Ireland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.04.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no