Ventoline GlaxoSmithKline inhalasjonsvæske til nebulisator 0,5 mg/ml, 1 mg/ml og 2 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ventoline inhalasjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ventoline inhalasjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Ventoline inhalasjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ventoline inhalasjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ventoline inhalasjonsvæske er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ventoline inhalasjonsvæske tilhører en gruppe legemidler som kalles hurtigvirkende bronkodilatorer. Hurtigvirkende bronkodilatorer virker på musklene i de små luftveiene i lungene innen få minutter. Ventoline inhalasjonsvæske:
 • hjelper til med å åpne bronkiene i lungene dine slik at det blir lettere å puste.
 • hjelper til med å lette tetthet i brystet, hvesing og hoste assosiert med astma.
Ventoline inhalasjonsvæske brukes til å behandle pusteproblemer hos personer med astma og lignende tilstander. Dens effekter inkluderer å lette og forebygge astmasymptomer oppstått som følge av trening eller andre utløsende faktorer. Vanlige utløsende faktorer kan være husstøv, pollen, katter, hunder og sigarettrøyk.

2. Hva du må vite før du bruker Ventoline inhalasjonsvæske

Ventoline inhalasjonsvæske må kun brukes til inhalasjon (pustes inn via munnen). Skal inhaleres ved hjelp av et forstøverapparat. Må ikke injiseres eller svelges.
Bruk ikke Ventoline inhalasjonsvæske
 • dersom du er allergisk overfor salbutamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Ventoline inhalasjonsvæske dersom du:
 • har tyreotoksikose (tilstand med økt mengde hormon fra skjoldbruskkjertelen)
 • har høyt blodtrykk
 • har eller tidligere har hatt en hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller hjertekrampe (såkalt angina)
 • har diabetes (sukkersyke)
 • har lavt kaliumnivå i blodet
Noen mennesker kan få overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner) ved bruk av legemidler. Dersom du får noen av de symptomer som er nevnt nedenfor raskt etter inhalasjon av Ventoline inhalasjonsvæske skal du slutte å bruke dette legemidlet og umiddelbart ta kontakt med lege:
 • plutselig hvesing eller tetthet i brystet
 • hovne øyelokk, ansikt eller lepper
 • hudutslett med hevelser/kuler hvor som helst på kroppen
Hvis effekten av Ventoline inhalasjonsvæske blir dårligere, ta kontakt med lege.
Ventoline inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ml og er så godt som «natriumfritt».
Andre legemidler og Ventoline inhalasjonsvæske
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten kan påvirkes av andre legemidler.
Visse blodtrykksmedisiner (betablokkere) kan oppheve effekten av Ventoline.
Samtidig behandling med xantinderivater (slik som teofyllin), steroider som bl.a. brukes til behandling av astma, og vanndrivende tabletter (diuretika) som kan brukes til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdom kan føre til lavt nivå av kalium i blodet.
Det er rapportert tilfeller av grønn stær (glaukom) etter samtidig inhalasjon av Atrovent og Ventoline inhalasjonsvæske.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Forsiktighet bør utvises ved graviditet. Legemidlet går over i morsmelk. Det er ikke kjent om dette kan ha skadelig effekt på nyfødte som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ingen data som viser at evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner påvirkes.

3. Hvordan du bruker Ventoline inhalasjonsvæske

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Effekten av Ventoline varer som regel i minst 4 timer.
Bruksanvisning
 • Ventoline inhalasjonsvæske må kun brukes til inhalasjon (pustes inn via munnen). Skal inhaleres ved hjelp av et forstøverapparat. Må ikke injiseres eller svelges.
 • Forstøverapparatet rengjøres og lufttørkes etter bruk. Innholdet i forstøveren må fornyes daglig. Vær sikker på at du vet hvordan du skal bruke forstøveren. Dersom du er i tvil, spør legen eller på apoteket.
 • Pass på å ikke få oppløsning eller aerosol fra forstøveren i øynene. Bruk forstøveren i et godt ventilert rom for å hindre at andre puster inn legemidlet.
Den vanlige dosen er:
Endosebeholderene er ferdig til bruk uten fortynning. Riv av en endosebeholder, og vri av toppstykket umiddelbart før bruk. Endosebeholderne kan også ved behov fortynnes med sterilt saltvann (0,9 %), etter avtale med legen.
Voksne: Vanlig startdose er 2,5 mg inntil 4 ganger daglig. Dosen kan økes til 5 mg etter behov og som avtalt med lege.
Barn fra 12 år: Dosering som for voksne.
Barn 4-11 år: Dosering blir bestemt av legen. En vanlig startdose kan være 2,5 mg (kan økes opp til 5 mg ved behov, kun etter avtale med legen). Behandlingen kan gjentas inntil 4 ganger daglig.
Barn under 4 år: Dosering blir bestemt av legen.
Andre legemiddelformer kan være mer egnet for barn under 4 år.
Hvis du mener at virkningen av Ventoline inhalasjonsvæske er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Ventoline inhalasjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnitt 4).
Dersom du har glemt å ta Ventoline inhalasjonsvæske
Dersom du har glemt å ta en dose, skal du ikke bekymre deg. Ta neste dose som planlagt eller før dersom du blir veldig hvesende. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Dersom din pust eller hvesing forverres rett etter inhalasjon av dette legemidlet, må du stoppe umiddelbart og ta kontakt med lege. Hvis du har en annen type hurtigvirkende astmamedisin tilgjengelig, bør du prøve den så snart som mulig. Legen din vil vurdere om behandlingen bør fortsettes med en annen hurtigvirkende astmamedisin.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er listet etter hyppighet. Hyppighet er definert som: svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter), vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter), mindre vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter), sjeldne (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter), og svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 pasienter) inkludert isolerte tilfeller.
Vanlige:
 • Skjelving, hodepine
 • Raskere puls
Mindre vanlige:
 • Hjertebank
 • Irritasjon i munn og svelg
 • Muskelkramper
Sjeldne:
 • Nedsatt nivå av kalium i blodet
 • Utvidelse av blodårene
Svært sjeldne:
 • Overfølsomhetsreaksjoner inkludert hevelser (ødem), elveblest, innsnevring av bronkiene (luftrørsforgreningene i lungene), lavt blodtrykk og kollaps
 • Melkesyreforgiftning (overskudd av melkesyre i blodet)
 • Hyperaktivitet
 • Kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksal bronkospasme)
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier, inkludert ujevn takt og styrke av puls og hjerteslag, økt puls og ekstra hjerteslag)
Noen personer kan av og til oppleve brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som hjertekrampe, såkalt angina), men det er ukjent hvor ofte dette forekommer. Rådfør deg med legen din dersom du utvikler disse symptomene under behandling med salbutamol. Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha rådført deg med legen din først.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ventoline inhalasjonsvæske

Oppbevares ved høyst 25ºC og beskyttet mot lys.
Benyttes innen 3 måneder etter at folien er åpnet.
Innholdet i forstøverapparatet må fornyes daglig.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ventoline inhalasjonsvæske
 • Virkestoff er salbutamol. Hver endosebeholder à 2,5 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 1,25 mg, 2,5 mg eller 5 mg.
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, svovelsyre og renset vann.
Hvordan Ventoline inhalasjonsvæske ser ut og innholdet i pakningen
Endosebeholdere der inneremballasjen er laget av LDP (“low density polyethylene”). Hver pakning inneholder 60 endosebeholdere à 2,5 ml, der 12 × 5 endosebeholdere er pakket i folie.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker:
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no