Corsodyl Haleon munnskyllevæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Corsodyl brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, tannlege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Corsodyl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Corsodyl
 3. Hvordan du bruker Corsodyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Corsodyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Corsodyl er og hva det brukes mot

Corsodyl dreper bakterier og visse typer sopp og virker desinfiserende.
Corsodyl brukes for å forebygge bakteriebelegg på tennene, tannkjøttbetennelse og andre infeksjoner i munnhulen når mulighetene for å opprettholde god munnhygiene på annen måte er nedsatt eller når spyttsekresjonen er nedsatt.
Corsodyl brukes dessuten ved etablert betennelse i tannkjøtt og munnslimhinne samt trøske. Corsodyl brukes til desinfeksjon av protese.
Du må kontakte tannlege eller lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Corsodyl

Bruk ikke Corsodyl:
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Snakk med lege, tannlege eller apotek før du bruker Corsodyl.
 • Ikke bruk Corsodyl noe annet sted enn i munnen. Corsodyl munnskyllevæske skal ikke svelges.
 • Spytt ut overflødig munnskyllevæske
 • Corsodyl må ikke komme i kontakt med øyne eller ører. Hørselsskader vil kunne oppstå hvis klorheksidin kommer i mellomøret. Dersom munnskyllevæsken skulle komme i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med vann
 • Ved sårhet eller irritasjon i munnen, skal bruk av produktet avsluttes og helsepersonell kontaktes.
 • Hvis du får utslett, hevelse i lepper, tunge, hals eller ansikt eller har problemer med å puste skal øyeblikkelig medisinsk hjelp søkes og bruk av produktet avsluttes
 • Forbigående forstyrrelser av smak opplevelse og nummenhet, prikking eller brennende følelse på tungen kan oppstå ved første gangs bruk av munnskyllevæske. Disse effektene vil vanligvis avta ved fortsatt bruk. Hvis tilstanden vedvarer, bør lege kontaktes
 • Midlertidig misfarging av tennene og tungen kan forekomme. Misfargingen er ikke permanent, og kan i stor grad forebygges ved å unngå mat/drikke som kan gi farge, for eksempel te, kaffe eller rødvin. Misfarging av tenner og fyllinger kan i stor grad forebygges ved en grundig tannrengjøring (m/tannbørste, tanntråd, tannstikke) før bruk av Corsodyl. I visse tilfeller kan det være nødvendig profesjonell behandling (skalering og polering) for å fjerne flekken helt. Fargeforandring på proteser kan fjernes ved å legge protesen i 1 % kloraminoppløsning
Andre legemidler og Corsodyl
Snakk med lege, tannlege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen av Corsodyl. Hvis man bruker tannkrem umiddelbart før Corsodyl, er det derfor viktig å skylle tannkremen ut med rent vann før man bruker Corsodyl, eller bruke Corsodyl på et annet tidspunkt på dagen.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege, tannlege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Går ikke over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Corsodyl inneholder makrogolglyserolhydroksystearat
Corsodyl inneholder makrogolglyserolhydroksystearat som kan forårsake hudreaksjoner.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

3. Hvordan du bruker Corsodyl

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, tannlege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege, tannlege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Corsodyl hos barn
Corsodyl er ikke anbefalt til barn under 12 år med mindre anbefalt av en lege.
Den anbefalte dosen er:
Munnhulen skylles med 10 ml Corsodyl morgen og kveld, 1 minutt hver gang. Evt. pensling ved trøske. Spytt ut overflødig munnskyllevæske. Unngå å svelge Corsodyl.
Ved betennelse i munnslimhinnen i forbindelse ved bruk av proteser skal munnen skylles som ovenfor. Dessuten må protesen renses. Etter å være skylt og børstet, legges protesen i munnskyllevæsken 2 ganger daglig, 15 minutter hver gang. Protesen må være fullstendig dekket av væsken.
Ved etablert betennelse i tannkjøttet anbefales ca. 1 måneds behandling. Annen dose i henhold til leges resept. Ikke overskrid angitt dose.
Bruksanvisning
Bruk flaskekapselen som mål ved å fylle til linjen merket 10 ml.
Brukes ufortynnet.
Dersom du tar for mye av Corsodyl
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
Dersom du avbryter behandling med Corsodyl
Spør lege, tannlege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (≥1/10):
Belegg på tungen
Vanlige (≥1/100, <1/10):
Tørrhet i munnen. Nedsatt smaksfølelse, smaksforstyrrelser og brennende følelse på tungen kan opptre.
Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Enkeltrapporter om overfladisk misfarging av tunge og tenner.
Irritasjon av munnslimhinne med sårhet og irritasjon av huden. Reversibel hevelse av ørespyttkjertelen. Generelle allergiske reaksjoner. Slutt å bruke Corsodyl og fortell tannlegen din om du får sårhet eller irritasjon i munn. Isolerte rapporter om utslett, hevelse i lepper, tunge, hals eller ansikt, eller vanskeligheter med å svelge, eller utslett sammen med vanskeligheter med å puste har blitt mottatt. Disse kan være symptomer på alvorlig allergisk sjokk (anafylaktisk sjokk). Slutt å bruke Corsodyl og kontakt straks legen din.
Kontakt lege, tannlege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Corsodyl

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Corsodyl
 • Virkestoff er klorheksidindiglukonat. 1 ml munnskyllevæske inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, makrogolglyserolhydroksystearat, sorbitol, peppermyntesmak, renset vann.
Hvordan Corsodyl ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs oppløsning med peppermyntesmak.
Øvrige opplysninger
Vaskemiddel som inneholder hypokloritt bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin, da dette kan gi brune flekker. Ønsker man å bruke blekemidler ved vask, må oksyderende blekemiddel brukes.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Tilvirker:
Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co, Herrenberg, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no