Oculac Thea Laboratoires

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oculac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oculac
 3. Hvordan du bruker Oculac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oculac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Oculac er og hva det brukes mot

Oculac inneholder virkestoffet povidon K25. Oculac er øyedråper som fukter og smører øynene. De brukes til å lindre symptomer på tørre øyne.

Hva du må vite før du bruker Oculac

Bruk ikke Oculac
 • dersom du er allergisk overfor povidon K25 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis du tror at du er allergisk, bruk ikke dette legemidlet, før du har snakket med din lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Oculac øyedråper.
Dersom du får hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, bør behandlingen avbrytes og du bør kontakte legen din.
Andre legemidler og Oculac
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ved samtidig bruk av andre øyedråper i tillegg til Oculac skal det gå minst 5 minutter mellom behandlingene. Oculac bør dryppes sist.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid. Oculac kan brukes under graviditet og ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Oculac kan gi forbigående slørsyn, dersom dette skjer for deg skal du vente med bilkjøring og bruk av maskiner til synet er klart igjen.
Oculac inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid i hver milliliter.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

Hvordan du bruker Oculac

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 1 dråpe i øyet 4 ganger daglig eller ved behov.
Dersom en dråpe ikke treffer øyet ditt, prøv igjen.
Selv om du tar for mye av Oculac øyedråper er det usannsynlig at du vil få bivirkninger grunnet overdosering.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, la det gå minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Oculac bør dryppes sist.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Bruksveiledning
 1. Vask hendene.
 2. Åpen øyedråpeflasken. Rør ikke øyedråpeflaskens spiss etter åpning, da dette kan forurense oppløsningen.
 3. Bøy hodet bakover (fig. 1).
 4. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken. La ikke øyedråpeflaskens spiss komme i berøring med øyet da dette kan skade øyet. Trykk på øyedråpeflasken slik at en dråpe dryppes i øyet (fig. 2).
 5. Lukk øyet og press forsiktig i ca. 1-2 minutter på øyelokkets innerste øyekrok. På den måten forhindres øyedråpene i å renne ned i svelget via tårekanalen (fig. 3). Om nødvendig gjenta fra punkt 3 til 5 for det andet øye.
 6. Lukk flasken etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan ramme intill 1 av 10 personer)
 • Øyeirritasjon, unormal følelse i øyet
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)
 • Irritasjon
 • Allergisk reaksjon
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Uklart syn, øyesmerter, kløe i øyet, rødhet i øyet
Meldig av bivirkninger
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Oculac

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar øyedråpeflasken i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Brukes senest 4 uker etter åpning av flasken.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Oculac
 • Virkestoff er povidon K25 50 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid 50 mikrog/ml (konserveringsmiddel), borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid til pH-justering og sterilt vann.
Hvordan Oculac ser ut og innholdet i pakningen
Oculac er en svakt gul klar vannløsning.
Oculac fås i pakninger som inneholder 1 flaske med 10 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont Ferrand Cedex 2, Frankrike
Tilvirker:
EXCELVISION, 27 rue de la Lombardière, ZI La Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike
Eller
LABORATOIRES THEA, 12 rue Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Thea Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro. Sverige. www.thea-nordic.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.11.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet www.felleskatalogen.no