Malfin Teva

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Malfin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Malfin
 3. Hvordan du bruker Malfin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Malfin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Malfin er og hva det brukes mot

Malfin inneholder morfin. Morfin tilhører en legemiddelgruppe som kalles analgetika, som brukes til smertelindring.
Malfin brukes for å lindre sterke smerter, spesielt smerter etter en operasjon eller kreftsmerter.
Dette legemidlet er en depottablett. Det betyr at morfin vil frigis langsomt fra tabletten for å gi langvarig effekt, over 12 timer, mot smerter.

2. Hva du må vite før du bruker Malfin

Legen kan ha foreskrevet dette legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning.
Bruk ikke Malfin
 • hvis du er allergisk overfor morfin eller noen av de andre hjelpestoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er plaget av overflatisk og tregere pust (respirasjonsdepresjon)
 • hvis pustingen din hemmes av slim
 • hvis lungefunksjonen din er redusert (obstruktiv lungesykdom). Symptomer kan være kortpustethet og hoste.
 • hvis du har forstoppelse (tarmobstruksjon)
 • hvis du har sterke smerter i magen.
 • hvis magen tømmes tregere enn normalt.
 • hvis du nylig har hatt akutte leverproblemer.
 • hvis du bruker en monoaminoksidasehemmer (f.eks. tranylcypromin, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid og linezolid), eller har brukt slike legemidler i de siste to ukene.
Malfin skal ikke brukes av barn under 6 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Malfin hvis du:
 • har pusteproblemer.
 • har korte perioder om natta hvor du ikke puster (søvnapné).
 • har en underaktiv skjoldbruskkjertel (lavt stoffskifte), nyreproblemer eller langvarige leverproblemer. Du kan behøve en lavere dose.
 • har en hodeskade, alvorlig hodepine eller kvalme. Dette kan tyde på at du har økt trykk i hjernen.
 • har bevissthetsforstyrrelser uten at det er kjent hvorfor.
 • har eller tidligere har hatt epilepsi eller anfall.
 • har lavt blodtrykk.
 • har alvorlige hjerteproblemer etter langvarig lungesykdom (alvorlig cor pulmonale).
 • har betennelse i bukspyttkjertelen (som gir store smerter i magen og ryggen) eller problemer med galleblæren.
 • har tarmbetennelse.
 • har forstoppelse.
 • har forstørret prostata.
 • opplever økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen vil vurdere om du trenger en doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel.
 • lider av svakhet, fatigue, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd.
 • har tap av seksualdrift, impotens, opphør av menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av kjønnshormoner.
 • har vært rus- eller alkoholavhengig. Fortell også hvis du føler at du begynner å bli avhengig av Malfin mens du bruker det. Det kan hende du har begynt å tenke mye på når du kan ta neste dose, selv om du ikke trenger den for smerten.
 • opplever abstinenssymptomer. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3. Hvis dette skjer, kan legen endre type legemiddel eller tiden mellom dosene.
 • tar legemidler som påvirker sentralnervesystemet, se avsnittet "Andre legemidler og Malfin".
Toleranse og avhengighet
Dette legemidlet inneholder morfin som er et opioidlegemiddel. Gjentatt bruk av opioide smertestillende midler kan føre til at legemidlet blir mindre effektivt (du blir vant til det, kalt toleranse). Gjentatt bruk av Malfin kan også føre til avhengighet og misbruk, noe som kan føre til en livstruende overdose. Risikoen for disse bivirkningene kan øke med en høyere dose og bruk over lengre tid.
Avhengighet kan gjøre at du føler du ikke lenger har kontroll over hvor mye legemiddel du må bruke eller hvor ofte du må bruke det.
Risikoen for å bli avhengig varierer fra person til person. Du kan ha en større risiko for å bli avhengig av Malfin dersom:
 • du eller noen i familien har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller illegale rusmidler (“avhengighet”)
 • du røyker
 • du noen gang har hatt stemningsrelaterte plager (depresjon, angst eller en personlighetsforstyrrelse) eller har blitt behandlet av psykiater for andre psykiske lidelser.
Hvis du merker noen av følgende tegn mens du tar Malfin, kan det være et tegn på at du har blitt avhengig:
 • Du må ta legemidlet lenger enn legen har rådet deg til
 • Du må ta mer enn den anbefalte dosen
 • Du bruker legemidlet av andre grunner enn det som er forskrevet, for eksempel for å «holde deg rolig» eller «hjelpe deg med å få sove»
 • Du har flere ganger, uten å lykkes, prøvd å slutte med eller få kontroll over bruken av legemidlet
 • Når du slutter å ta legemidlet, føler du deg uvel, og du føler deg bedre når du tar legemidlet igjen ("abstinenseffekter").
Dersom du merker noen av disse tegnene, skal du snakke med legen om den beste behandlingsveien for deg, inkludert når det passer å slutte og hvordan du skal slutte på en trygg måte (se avsnitt 3, "Dersom du avbryter behandling med Malfin)".
Overfladisk og tregere pust (respirasjonsdepresjon)
Den største risikoen ved en høy morfindose er overfladisk og tregere pust (respirasjonsdepresjon).
Søvnrelaterte pusteforstyrrelser
Malfin kan føre til søvnrelaterte pusteforstyrrelser, slik som pustestopp mens man sover (søvnapné) og lavt oksygeninnhold i blodet (søvnrelatert hypoksemi). Symptomene kan omfatte pustestopp mens du sover, oppvåkning fordi du hiver etter pusten, problemer med å sove jevnt og være veldig trøtt på dagtid. Kontakt lege hvis du eller noen andre observerer disse symptomene. Legen kan vurdere en dosereduksjon.
Alvorlige hudreaksjoner
Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er sett i forbindelse med behandling med Malfin. Symptomene oppstår vanligvis i løpet av de første 10 dagene av behandlingen. Snakk med lege dersom du noen gang har fått et alvorlig hudutslett eller hudavskalling, blemmer og/eller munnsår etter å ha tatt Malfin eller andre opioidlegemidler. Slutt å bruke Malfin og oppsøk lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende symptomer: blemmer, utbredt flassende hud eller pussfylte flekker sammen med feber.
Sterke smerter i øvre del av magen
Snakk med lege hvis du får sterke smerter i øvre del av magen som kan stråle ut i ryggen, kvalme, oppkast eller feber, siden dette kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) og galleveiene.
Snakk med legen hvis du bruker Malfin og det er planlagt at du skal opereres.
Ikke del, tygg eller knus disse tablettene, da virkestoffet vil frigis raskere. Det kan føre til en dødelig overdose.
Malfin depottabletter er kun beregnet for inntak via munnen. Misbruk i form av injeksjon (injisering i en blodåre) kan føre til alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger.
Barn
Barn under 6 år skal ikke bruke Malfin depottabletter.
Andre legemidler og Malfin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du tar Malfin sammen med andre legemidler, kan effekten av Malfin bli endret.
Samtidig bruk av Malfin og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen sier du skal ta Malfin sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Malfin må ikke tas sammen med MAO-hemmere, eller dersom du har tatt denne typen legemiddel i løpet av de to siste ukene (se avsnitt 2 "Bruk ikke Malfin").
Dersom du trenger å ta et legemiddel mot for mye magesyre, vent minst to timer etter at du har tatt Malfin før du tar denne typen legemiddel.
Fortell det til legen dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Andre smertestillende legemidler av samme type som Malfin (opioider)
 • Legemidler mot angst, sovemedisiner, beroligende eller sederende legemidler (inkludert benzodiazepiner)
 • Legemidler til behandling av psykiatriske eller mentale sykdommer (slik som fenotiaziner)
 • Legemidler som behandler depresjon (klomipramin eller amitriptylin)
 • Cimetidin (et legemiddel til behandling av magesår, fordøyelsesbesvær eller halsbrann
 • Legemidler som behandler kvalme eller oppkast (antiemetika)
 • Legemidler som forebygger eller lindrer symptomer på allergi (antihistaminer)
 • Andre legemidler mot sterke smerter (slik som buprenorfin, nalbufin eller pentazokin)
 • Rifampicin som for eksempel behandler tuberkulose
 • Legemidler til behandling av hiv (ritonavir)
 • Legemidler til behandling av Parkinsons sykdom
 • Gabapentin og pregabalin til behandling av epilepsi og nervesmerter (nevropatisk smerte)
 • Enkelte legemidler som brukes til å behandle blodpropp (f.eks. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) kan ha forsinket eller redusert effekt når de tas sammen med morfin.
Fortell det til legen dersom du nylig har fått anestesi («narkose»).
Inntak av Malfin sammen med mat, drikke og alkohol
Å drikke alkohol mens du tar dette legemidlet kan gjøre at du føler deg mer søvnig eller kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger, slik som overfladisk pust med risiko for pustestopp, og tap av bevissthet. Inntak av alkohol eller bruk av legemidler som inneholder alkohol anbefales ikke mens du tar dette legemidlet.
Samtidig inntak kan føre til rask frigivelse og opptak i kroppen av en potensielt dødelig morfindose.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er ikke anbefalt å bruke Malfin dersom du er gravid. Hvis Malfin brukes over lengre tid under graviditeten, er det en risiko for at det nyfødte barnet har abstinenssymptomer, noe som skal behandles av en lege.
Amming
Du skal ikke ta Malfin dersom du ammer, siden det aktive virkestoffet morfinsulfat går over i morsmelk. Snakk med legen.
Kjøring og bruk av maskiner
Malfin kan gi bivirkninger slik som søvnighet/sløvhet (letargi), dette kan påvirke oppmerksomheten og svekke reaksjonsevnen. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner dersom du er påvirket. Vær oppmerksom på at dette vanligvis skjer i starten av behandlingen, når dosen har blitt økt eller når du inntar alkohol eller beroligende midler samtidig med Malfin.
Malfin 10 mg, 30 mg og 60 mg inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Malfin 30 mg inneholder nykockin (E124)
Kan forårsake allergiske reaksjoner.
Malfin 60 mg inneholder paraoransje (E110) og nykockin (E124)
Kan forårsake allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Malfin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Før du starter og regelmessig under behandlingen, vil legen snakke med deg om hva du kan forvente fra bruken av Malfin, når og hvor lenge du trenger å ta det, når du skal kontakte legen og når du må slutte med det (se også "Dersom du avbryter behandling med Malfin").
Tablettene skal svelges hele med vann. Tablettene må ikke deles, knuses, oppløses eller tygges, da hele dosen kan bli absorbert for raskt i kroppen din. Dette kan være farlig og føre til alvorlige problemer slik som en overdose, noe som kan være dødelig.
Ta Malfin hver 12. time, etter en fast timeplan (f.eks. kl. 08 om morgenen og kl. 20 om kvelden).
Ta ikke flere tabletter enn avtalt med legen.
De anbefalte dosene er oppgitt under:
Voksne og ungdom over 12 år:
Startdosen er 10-30 mg morfinsulfat hver 12. time.
Legen kan øke dette etter dine behov.
Eldre
Det kan være nødvendig å redusere dosen. Følg legens instruksjoner.
Barn (alder 6-11 år):
Startdosen er 0,2-0,8 mg morfin/kg kroppsvekt hver 12. time.
Dosen skal deretter justeres slik som hos voksne.
Dosen er avhengig av barnets alder, vekt og hvor sterke smertene er. Legen vil avgjøre hvilken dose barnet skal ha.
Nedsatt nyre- og leverfunksjon
Det kan være nødvendig å redusere dosen. Følg legens instruksjoner.
Andre risikogrupper
Pasienter med underaktiv skjoldbruskkjertel (lavt stoffskifte) eller lav kroppsvekt kan behøve en lavere dose.
Snakk med legen dersom du fremdeles har smerter etter at du har tatt Malfin.
Smertestillende etter en operasjon:
Legen kan anbefale følgende 24 timer etter din operasjon, eller når tarmfunksjonen har normalisert seg:
Dersom du veier mindre enn 70 kg: 20 mg hver 12. time
Dersom du veier mer enn 70 kg: 30 mg hver 12. time
Eldre personer kan behøve en lavere dose.
Bruk hos barn er ikke anbefalt for denne indikasjonen.
Dersom du tar for mye av Malfin
Kontakt nærmeste legevakt eller lege umiddelbart hvis du (eller noen andre) tar mange tabletter samtidig, eller hvis du tror et barn har svelget noen av tablettene.
Vennligst ta med deg dette pakningsvedlegget, gjenværende tabletter og esken til sykehuset eller legen, slik at de kan se hvilke tabletter som har blitt tatt.
Du kan føle deg svært trøtt, oppleve muskelsvakhet, få svært små pupiller, sakte puls, lavt blodtrykk eller kvalme og bli svimmel. Pustebesvær kan føre til bevisstløshet eller død.
Etter en overdose kan du få lungebetennelse av å inhalere oppkast eller fremmedlegemer. Symptomer kan være kortpustethet, hoste og feber.
Dersom du har glemt å ta Malfin
Dersom du glemmer å ta en tablett, og det ikke har gått mer enn 4 timer siden du skulle ha tatt den, ta tabletten med en gang. Dersom det har gått mer enn 4 timer, la vær å ta dosen. Ta den neste dosen til vanlig tidspunkt.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Malfin
Ikke avbryt behandling med Malfin med mindre det er avtalt med legen. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Malfin, må du spørre legen hvordan dosen kan reduseres gradvis for å unngå abstinenssymptomer.
Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelvinger, diaré, magesmerter, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av utilfredshet, angst og irritabilitet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er en risiko for at du kan bli avhengig av Malfin, slik det er med med alle sterke smertestillende.
Kontakt lege eller nærmeste legevakt umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • plutselig hvesing (pipende pust), pustebesvær, hovne øyelokk eller lepper, utslett eller kløe, spesielt dersom det dekker hele kroppen, besvimelse (i løpet av minutter til timer) - dette er tegn på alvorlige allergiske reaksjoner (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • alvorlig hudreaksjon med blemmer, utbredt flassende hud, pussfylte flekker sammen med feber. Dette kan være en tilstand som kalles akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (ikke kjent frekvens, kan forekomme hos et ukjent antall personer)
 • overfladisk og tregere pust (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • kortpustethet, pustebesvær og astmalignende anfall (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • åndenød, rask og raspende pust, smerte eller ubehag i brystet og hoste med skummende og mulig blodig oppspytt på grunn av vann i lungene (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • krampeanfall (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • kvalme, oppkast og magesmerter på grunn av hindret tarmpassasje (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • forverring av pankreatitt (alvorligere smerte i magen og ryggen) (ikke kjent frekvens, kan forekomme hos et ukjent antall personer)
 • abstinenssymptomer hos babyer født av mødre som har fått Malfin under graviditeten (se avsnitt 2 "Graviditet og amming") (ikke kjent frekvens, kan forekomme hos et ukjent antall personer)
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • kvalme
 • forstoppelse. Snakk med legen om hvordan dette kan behandles.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • forvirring
 • vansker med å sovne eller forbli sovende, lav søvnkvalitet
 • svimmelhet, hodepine, ufrivillige muskeltrekninger, døsighet, uvanlig mye svette
 • knappenålsstore pupiller
 • magesmerte, nedsatt appetitt, munntørrhet, oppkast
 • utslett, kløe
 • generell svakhet og tap av styrke som kan lede til besvimelse, utmattelse (fatigue)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • overfølsomhet
 • opphisselse (agitasjon), oppstemthet (eufori), hallusinasjoner, humørsvingninger, desorientering, trøtthetsfølelse
 • muskeltrekninger, prikking/stikking, uvanlige muskelspenninger/stivhet
 • besvimelse. Dersom pulsen og pusten er normal og du kommer deg raskt, snakk med legen. Ved alle andre tilfeller, kontakt nærmeste legevakt.
 • synsforstyrrelse
 • en spinnende følelse (vertigo)
 • hjertebank
 • lavt blodtrykk, ansiktsrødme
 • fordøyelsesbesvær med sure oppstøt og halsbrann, smaksforstyrrelser, krampelignende smerte i magen
 • forhøyede leverenzymer (ses på blodprøver)
 • elveblest
 • vannlatingsproblemer, kraftig smerte øverst i magen eller langs ryggen (galle- eller urinveisspasmer)
 • hovne hender, ankler og føtter
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • økt trykk i hjernen som fører til hodepine, oppkast og synstap
 • rask eller treg hjerterytme som kan bli alvorlig. Hvis du får veldig sakte puls eller blir uvel eller besvimer, kontakt lege eller nærmeste legevakt.
 • astmaanfall hos disponerte pasienter
 • frysninger
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer)
 • abstinenssymptomer eller avhengighet (se avsnitt 3 "Dersom du avbryter behandling med Malfin" for symptomer)
 • svingninger i følelser med utilfredshet og irritasjon, unormale tanker
 • overdreven smertefølelse (hyperalgesi)
 • smertefølelse etter stimuli som vanligvis ikke gir smerte (allodyni)
 • høyt blodtrykk. Snakk med legen. Høyt blodtrykk krever behandling.
 • redusert hosterefleks
 • pustestopp under søvn (søvnapné)
 • symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) og galleveiene, f.eks. sterke smerter i øvre del av magen som kan stråle ut i ryggen, kvalme, oppkast eller feber
 • smerte i gallegangene (smerter i øvre del av magen eller nedover ryggen)
 • fravær av menstruasjon hos kvinner i reproduktiv alder, nedsatt sexlyst, vansker med å få eller opprettholde ereksjon
 • behov for å ta høyere doser av Malfin for å oppnå samme effekt (toleranse).
I tillegg kan Malfin gi bivirkninger som du selv ikke merker. Dette kan være endringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøyet nivå av serumprolaktin og nedsatt plasmakortisol, østrogen og testosteron.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Malfin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen eller blisteren etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Malfin 10 mg, 30 mg, 60 mg og 100 mg
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Malfin 200 mg
Oppbevar blisteren i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Malfin
 • Virkestoff er morfinsulfat
  Hver depottablett inneholder 10 mg morfinsulfat tilsvarende 7,5 mg morfin.
  Hver depottablett inneholder 30 mg morfinsulfat tilsvarende 22,5 mg morfin.
  Hver depottablett inneholder 60 mg morfinsulfat tilsvarende 45 mg morfin.
  Hver depottablett inneholder 100 mg morfinsulfat tilsvarende 75 mg morfin.
  Hver depottablett inneholder 200 mg morfinsulfat tilsvarende 150 mg morfin.
 • Andre innholdsstoffer er hypromellose, stearinsyre, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, makrogol 400 og titandioksid (E171).
  Malfin 10 mg inneholder også laktosemonohydrat, gult jernoksid (E172) og brunt jernoksid (E172).
  Malfin 30 mg inneholder også laktosemonohydrat, nykockin (E124) og indigokarmin (E132).
  Malfin 60 mg inneholder også laktosemonohydrat, paraoransje (E110) og nykockin (E124).
  Malfin 100 mg inneholder også svart jernoksid (E172).
Hvordan Malfin ser ut og innholdet i pakningen
Malfin 10 mg tabletter er grå-rosa depottabletter med inskripsjonen “10”.
Malfin 30 mg tabletter er grå-blå depottabletter med inskripsjonen “30”.
Malfin 60 mg tabletter er rosa depottabletter med inskripsjonen “60”.
Malfin 100 mg tabletter er offwhite depottabletter med inskripsjonen “100”.
Malfin 200 mg tabletter er hvite til offwhite depottabletter uten inskripsjon.
Malfin 10 mg, 30 mg, 60 mg og 100 mg tabletter
Malfin er tilgjengelig i pakningsstørrelsene 10, 14, 20, 20×1, 25, 28, 30, 50, 50×1, 56, 60, 100 eller 100×1 tabletter.
Malfin 200 mg tabletter
Malfin er tilgjengelig i pakningsstørrelsene 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirkere
Pharmachemie B V
Swensweg 5
2003 RN Haarlem
Nederland
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi street 13
H-4024 Debrecen
Ungarn
Lokal representant
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
tlf: 66 77 55 90
e-post: info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.06.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no