Cardizem Retard Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cardizem Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cardizem Retard
 3. Hvordan du bruker Cardizem Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cardizem Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cardizem Retard er og hva det brukes mot

Cardizem Retard utvider blodårene og senker blodtrykket hos pasienter med for høyt blodtrykk. Blodårene i hjertet utvider seg også og oksygentilførselen til hjertemuskelen økes. Hjertets arbeid reduseres og oksygenbehovet i hjertet minsker.
Depottablettene inneholder diltiazem i en kjerne omgitt av et skall forsynt med små hull. Tablettskallet passerer upåvirket gjennom tarmen, mens den aktive substansen løses opp på veien gjennom mage- tarmkanalen. Dette gir en jevn tilførsel av diltiazem over lang tid, og gjør at Cardizem Retard kan tas to ganger daglig. Depottablettene er filmdrasjerte.
Brukes mot høyt blodtrykk og ved angina pectoris (karkramper i hjertet).

2. Hva du må vite før du bruker Cardizem Retard

Bruk ikke Cardizem Retard
 • hvis du er allergisk overfor diltiazem eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har visse alvorlige hjertelidelser
 • dersom du får infusjoner med dantrolen (et legemiddel som virker avslappende på muskulaturen)
 • dersom du allerede bruker et legemiddel som inneholder ivabradin for behandling av visse hjertesykdommer
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cardizem Retard.
Vis forsiktighet ved bruk av Cardizem Retard
 • dersom du har ledningsforstyrrelser i hjertet
 • dersom du har dårlig kontrollert hjertesvikt
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk og kardiogent sjokk
 • dersom du har redusert funksjon i venstre hjertekammer
 • dersom du har hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi)
 • dersom du har redusert lever- eller nyrefunksjon
 • hos eldre pasienter
 • dersom du bruker andre preparater som virker ved å utvide blodkar og senke hjertets arbeid
 • dersom du skal få bedøvelse. Si i fra til legen din at du bruker Cardizem Retard
 • dersom du har økt risiko for forstoppelse
Kalsiumantagonister, slik som diltiazem, kan gi humørforandringer, inkludert depresjon.
Det kan være rester av legemidlet i avføringen din, men dette har ingen betydning for effekten.
Andre legemidler og Cardizem Retard
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Cardizem Retard skal ikke brukes samtidig med dantrolen (infusjon).
Noen legemidler kan påvirke effekten av Cardizem Retard og Cardizem Retard kan påvirke deres effekt. Eksempler på slike legemidler er:
 • legemidler mot høyt blodtrykk (nifedipin, betablokkere) og forstørrelse av prostata (alfablokkere)
 • noen hjertemedisiner (digoksin, antiarrytmika, nitrater)
 • visse legemidler mot bl.a. epilepsi (karbamazepin, fenytoin)
 • legemiddel som brukes bl.a. ved organtransplantasjon (ciklosporin)
 • legemidler mot sure oppstøt (cimetidin, ranitidin)
 • visse typer legemidler som brukes bl.a. ved depresjon (imipramin, litium)
 • legemidler ved bl.a. lungesykdom (teofyllin)
 • legemidler som fremmer søvn (midazolam, triazolam)
 • legemidler mot tuberkulose (rifampicin)
 • kortikosteroider (metylprednisolon)
 • legemidler mot høyt kolesterol (statiner)
 • legemidler som reduserer aktiviteten til immunsystemet (sirolimus, temsirolimus, everolimus)
Inntak av Cardizem Retard sammen med mat og drikke
Depottablettene skal svelges hele med minst 1/2 glass væske.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er fare for at fosteret påvirkes. Cardizem Retard er derfor ikke anbefalt under graviditet, og kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.
Går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes påvirkes.
Cardizem Retard skal ikke benyttes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men særlig i starten av behandlingen kan Cardizem Retard gi svimmelhet og tretthet, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Det er derfor viktig at du lærer deg å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Cardizem Retard inneholder sukrose (vanlig sukker)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Cardizem Retard inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver depottablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Cardizem Retard

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er: 120 mg 2 ganger daglig. Hos noen økes dosen til 180 mg 2 ganger daglig.
Depottablettene skal svelges hele med minst 1/2 glass væske. Depottablettene skal ikke deles eller tygges.
Hvis du mener at virkningen av Cardizem Retard er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Cardizem Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Cardizem Retard
Du skal ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er som regel av mild og forbigående natur.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Hevelser i armer/ben (perifert ødem)
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Hodepine, svimmelhet, rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blokk grad I, II og III, grenblokk kan oppstå), hjertebank, rødme og varmefølelse i huden (flushing), forstoppelse, kvalme, magebesvær, magesmerter, kløe, rødhet i huden, hevelser i ledd, kraftløshet, tretthet, utilpasshet og forbigående økning av leverenzymer (transaminase).
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
Søvnløshet, nervøsitet, lavt blodtrykk, langsom puls, diaré, oppkast, økte leverenzymverdier,
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Munntørrhet, en type leversykdom, elveblest.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Nedsatt mengde blodplater, humørforandringer (inkludert depresjon), ekstrapyramidalt syndrom (ufrivillige muskelbevegelser eller kramper), sinoatrialt blokk, hjertesvikt, ekstra hjerteslag, betennelse i blodkar, økt vekst av tannkjøttet (gingival hyperplasi), hepatitt (leverbetennelse), overfølsomhet for lys (fotosensitivitet), angioødem, utslett, alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme, inkl. Stevens- Johnson’s syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, akutt generalisert eksantematøs pustulose), svetting, eksfoliativ dermatitt (kraftig, utbredt, rødt og flassende hudutslett), vekst av mannens brystkjertler (gynekomasti), manglende matlyst, hallusinasjoner, personlighetsforandringer, hukommelsestap, følelse av prikking i huden (parestesi), søvnighet, besvimelse, skjelvinger, synssvekkelse, øyeirritasjon, øresus, tung pust, neseblødning, nesetetthet, små blødninger i huden (petekkier), muskel-skjelettsmerter, nattlig vannlating, svært rikelig urinutskillelse, seksuell dysfunksjon, forstyrrelser i ganglaget, vektøkning, økt nivå av kreatinkinase i blodet.
Det har blitt rapportert noen tilfeller av høyt blodsukker hos diabetikere som har fått diltiazem.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cardizem Retard

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Cardizem Retard etter utløpsdatoen som er angitt på boksen etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cardizem Retard
 • Virkestoff er diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg og 180 mg.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogensitrat (Se avsnitt 2 «Cardizem Retard inneholder natrium»), sukrose (Se avsnitt 2 «Cardizem Retard inneholder sukrose»), povidon, magnesiumstearat, makrogol, drasjeringspolymer, acetyltributylsitrat, ricinusolje, natriumhydrogenkarbonat, etylvanillin. Fargestoff: Titandioksid (E171).
Hvordan Cardizem Retard ser ut
Cardizem Retard 90 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 9 mm.
Cardizem Retard 120 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 10 mm.
Cardizem Retard 180 mg er hvite, buete, runde, filmdrasjerte. Diameter = 11 mm.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf: +47 67 52 61 00
Tilvirker
QPharma AB
Malmö
Sverige
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2021
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon.
Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-cardizem-retard-pfizer-547268Mangler tekstalternativ for bilde