Diflucan Pfizer kapsler

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diflucan
 3. Hvordan du bruker Diflucan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diflucan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot

Diflucan tilhører en gruppe legemidler som kalles «antimykotika». Virkestoffet er flukonazol.
Diflucan brukes til behandling av soppinfeksjoner og kan også brukes for å forhindre at du får en soppinfeksjon. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjærsopp som kalles Candida.
Voksne
Du kan få dette legemidlet av legen din for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen.
 • Coccidioidomykose – en sykdom i lunger og bronkier.
 • Infeksjoner forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (for eksempel hjerte eller lunger) eller urinveiene.
 • Sopp i slimhinnene – infeksjon som rammer innvendig i munnen eller halsen, og ved sår munn på grunn av protese.
 • Sopp i kjønnsorganer - infeksjon i skjeden eller på penis.
 • Hudinfeksjoner – for eksempel fotsopp, ringorm, soppinfeksjon i skrittet, neglinfeksjon.
Du kan også få Diflucan for å:
 • forhindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt.
 • forhindre at du får tilbakefall av sopp i slimhinnene.
 • redusere tilbakefall av sopp i skjeden.
 • forhindre at du får en Candida-infeksjon (dersom immunforsvaret ditt er nedsatt eller ikke virker som det skal).
Barn og ungdom (0 til 17 år)
Du kan få dette legemidlet av legen din for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Sopp i slimhinnene – infeksjon som rammer innvendig i munnen eller halsen.
 • Infeksjon forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (f.eks hjerte eller lunger) eller urinveier.
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen.
Du kan også bli gitt Diflucan for å
 • forhindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunforsvaret ditt er nedsatt og ikke virker som det skal).
 • forhindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt.

2. Hva du må vite før du bruker Diflucan

Bruk ikke Diflucan
 • dersom du er allergisk overfor flukonazol eller andre legemidler du får til behandling av soppinfeksjoner, eller overfor et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan inkludere kløe, rødfarging av huden eller pusteproblemer.
 • dersom du bruker astemizol eller terfenadin (antihistamin mot allergi).
 • dersom du bruker cisaprid (mot sure oppstøt fra magen).
 • dersom du bruker pimozid (mot psykiske lidelser).
 • dersom du bruker kinidin (mot hjerterytmeproblemer).
 • dersom du bruker erytromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Diflucan
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeproblemer.
 • dersom du har unormale verdier av kalium, kalsium eller magnesium i blodet.
 • dersom du utvikler alvorlige hudreaksjoner (kløe, rødhet i huden eller pustevansker).
 • dersom du merker tegn og symptomer på binyrebarksvikt (for eksempel kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, tap av matlyst, vekttap, magesmerter) som gjør at binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner slik som kortisol.
 • dersom du tidligere har fått alvorlig hudutslett eller flassing, fått blemmer og/eller munnsår etter å ha tatt Diflucan.
Alvorlige hudreaksjoner, inkludert legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) har blitt rapportert i forbindelse med Diflucan-behandling. Slutt å ta Diflucan, og oppsøk lege umiddelbart dersom du får noen av symptomene knyttet til de alvorlige hudreaksjonene som er beskrevet i avsnitt 4.
Snakk med lege eller apotek dersom soppinfeksjonen ikke blir bedre, da det kan være nødvendig med en annen type soppbehandling.
Andre legemidler og Diflucan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du bruker astemizol, terfenadin (et antihistamin til behandling av allergier), cisaprid (brukes mot urolig mage), pimozid (brukes til behandling av mentale sykdommer), kinidin (brukes til behandling av hjerterytmeforstyrrelser) eller erytromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner) ettersom disse ikke skal tas samtidig med Diflucan (se avsnittet «Bruk ikke Diflucan»).
Noen legemidler kan påvirkes av eller påvirke Diflucan. Snakk med legen din før du tar Diflucan dersom du bruker noen av følgende legemidler, siden det kan hende at legen vil undersøke om legemidlene fortsatt har god nok effekt eller om dosen må justeres:
 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika mot infeksjoner).
 • alfentanil, fentanyl (smertestillende midler).
 • amitriptylin, nortriptylin (antidepressiva).
 • amfotericin B, vorikonazol (antimykotika).
 • warfarin (eller lignende legemidler) som virker blodfortynnende og forebygger blodpropp.
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler) som brukes som sovemedisin eller mot angst.
 • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi).
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan (mot hypertensjon – høyt blodtrykk).
 • olaparib (brukes til behandling av eggstokkreft).
 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (mot avstøting av transplanterte organer).
 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (vinkristin, vinblastin eller liknende legemidler) til behandling av kreft.
 • halofantrin (mot malaria).
 • statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin og liknende legemidler) for reduksjon av høyt kolesterolnivå.
 • metadon (smertestillende).
 • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (ikke- steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • orale prevensjonsmidler.
 • prednison (steroid).
 • zidovudin, også kjent som AZT; sakinavir (brukt hos HIV-smittede pasienter).
 • legemidler mot diabetes, slik som klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid.
 • teofyllin (for å kontrollere astma).
 • tofacitinib (brukes til behandling av revmatoid artritt).
 • tolvaptan (brukes til å behandle hyponatremi (lavt natriuminnhold i blodet) eller til å bremse reduksjon av nyrefunksjonen).
 • vitamin A (næringstilskudd).
 • ivakaftor (alene eller sammen med andre legemidler brukt i behandling av cystisk fibrose).
 • amiodaron (mot hjerterytmeforstyrrelser).
 • hydroklortiazid (et vanndrivende legemiddel).
 • ibrutinib (brukt i behandling av blodkreft).
 • lurasidon (brukt i behandling av schizofreni).
Inntak av Diflucan sammen med mat og drikke
Du kan ta legemidlet sammen med, eller utenom et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal ikke bruke Diflucan dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det. Snakk med lege dersom du blir gravid mens du tar dette legemidlet, eller innen 1 uke etter siste dose.
Det kan være økt risiko for abort dersom man tar flukonazol under første trimester i svangerskapet. Hvis man tar flukonazol i lave doser under første trimester kan det gi en liten økning i risikoen for at barnet blir født med misdannelser i skjelett og/eller muskler.
Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én enkeltdose med 150 mg Diflucan. Du bør ikke amme dersom du tar gjentatte doser av Diflucan.
Kjøring og bruk av maskiner
Ved bilkjøring eller bruk av maskiner må det tas hensyn til at svimmelhet eller kramper kan forekomme.
Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)
Dette legemidlet inneholder en liten mengde laktose (melkesukker). Hvis du har blitt fortalt av legen din at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Diflucan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kapslene svelges hele med et glass vann. Det er best å ta kapslene til samme tid hver dag.
De anbefalte dosene for dette legemidlet ved de forskjellige infeksjonene er som følger:
Voksne

Tilstand

Dose

For behandling av kryptokokkmeningitt

400 mg første dag, deretter 200 mg til 400 mg én gang daglig i 6 til 8 uker, eller lengre hvis nødvendig. Dosen kan noen ganger økes opptil 800 mg

For å hindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt

200 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av coccidioidomykose

200 mg til 400 mg én gang daglig i fra 11 måneder opptil 24 måneder eller lengre hvis nødvendig. Dosen kan noen ganger økes opptil 800 mg

For behandling av indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene innvendig i munnen eller halsen, og ved sår munn på grunn av protese

200 mg til 400 mg første dag, og deretter 100 mg til 200 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av sopp i slimhinnene – dosen er avhengig av hvor infeksjonen er

50 mg til 400 mg én gang daglig i 7 til 30 dager til du får beskjed om å stoppe

For å hindre tilbakefall av soppinfeksjoner i slimhinnene innvendig i munn og hals

100 mg til 200 mg én gang daglig, eller 200 mg 3 ganger per uke så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

For behandling av soppinfeksjon på kjønnsorganene (genital sopp)

150 mg som en enkeltdose

For å forhindre tilbakefall av soppinfeksjon i skjeden

150 mg hver tredje dag, totalt 3 doser (dag 1, 4 og 7), og deretter én gang i uken så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

For behandling av soppinfeksjoner i hud og negler

Avhengig av hvor infeksjonen er: 50 mg daglig, 150 mg én gang per uke, eller 300 mg til 400 mg én gang per uke i 1 til 4 uker (opptil 6 uker ved fotsopp, ved behandling av infiserte negler inntil den smittede neglen er skiftet ut)

For å forhindre soppinfeksjoner forårsaket av Candidia (hvis immunforsvaret ditt er nedsatt og ikke virker som det skal)

200 mg til 400 mg én gang daglig så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

Ungdom fra 12 opptil 17 år
Følg doseanvisningen fra legen (enten voksen- eller barnedose).
Barn opptil 11 år
Maksimal dose til barn er 400 mg/dag.
Dosen beregnes ut ifra barnets vekt i kg.

Tilstand

Daglig dose

Soppinfeksjon i slimhinner og hals forårsaket av Candida – dose og varighet er avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, samt hvor infeksjonen er

3 mg per kg kroppsvekt én gang daglig (6 mg per kg kroppsvekt kan gis første dag)

Kryptokokkhjernehinnebetennelse eller indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

6 til 12 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

For å hindre tilbakefall av kryptokokkhjernehinnebetennelse

6 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

For å forhindre at barn får Candida-infeksjoner (dersom immunsystemet deres ikke virker som det skal)

3 til 12 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

Bruk hos barn fra 0 til 4 uker
Bruk hos barn fra 3 til 4 uker:
Samme dose som over, men gitt annenhver dag. Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 48. time.
Bruk hos barn yngre enn 2 uker:
Samme dose som over, men gitt hver 3. dag. Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 72. time.
Eldre
Vanlig voksendose skal gis med mindre du har nyreproblemer.
Pasienter med nyreproblemer
Legen din kan endre dosen, avhengig av din nyrefunksjon.
Dersom du tar for mye av Diflucan
Dersom du tar for mye Diflucan kan du føle deg uvel. Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart. Symptomene på en mulig overdose kan inkludere å høre, se, føle og tenke ting som ikke er virkelig (hallusinasjoner og paranoid atferd). Symptomatisk behandling (med støttende tiltak og mageskylling ved behov) kan være hensiktsmessig.
Dersom du har glemt å ta Diflucan
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du glemmer å ta en dose skal du ta den med en gang du husker det. Dersom det nærmer seg tidspunktet for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Diflucan, og oppsøk lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende symptomene:
 • utbredt utslett, høy feber og forstørrede lymfeknuter (DRESS-syndrom eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom)
Noen få mennesker utvikler allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende symptomene:
 • plutselig gisping, pustevansker eller tetthet i brystet
 • hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper
 • kløe over hele kroppen, rødfarget hud eller kløende, røde flekker
 • hudutslett
 • alvorlige hudreaksjoner slik som et utslett som gir blemmer (dette kan påvirke munn og tunge)
Diflucan kan påvirke leveren din. Tegn på leverproblemer er:
 • tretthet
 • tap av matlyst
 • oppkast
 • gulhet i hud eller i det hvite i øynene dine (gulsott)
Dersom noe av dette oppstår, slutt å ta Diflucan og ta kontakt med lege umiddelbart.
Andre bivirkninger
Hvis noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) er:
 • hodepine
 • magesmerter, diaré, kvalme, oppkast
 • endringer i leverfunksjonsverdier
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) er:
 • reduksjon i antall røde blodceller, kan gjøre huden blek og forårsake svakhet eller åndenød
 • nedsatt appetitt
 • søvnløshet, døsighet
 • anfall, svimmelhet, kribling, prikking eller nummenhet, endret smakssans
 • fordøyelsesproblemer, luft i magen, munntørrhet
 • muskelsmerter
 • leverskade og gulfarget hud og øyne (gulsott)
 • blemmer (elveblest), kløe, økt svetting
 • tretthet, generell følelse av uvelhet, feber
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) er:
 • lavere nivå enn normalt av hvite blodceller som hjelper til å bekjempe infeksjoner og blodceller som hjelper til å stoppe blødninger
 • rød eller fiolett misfarging av huden, som kan skyldes lavt blodplatetall eller andre forandringer i blodceller
 • forandringer i blodsammensetningen (høye blodnivåer av kolesterol, fettstoffer)
 • lavt nivå av kalium i blodet
 • skjelvinger
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), forandringer i hjerterytme
 • leversvikt
 • allergiske reaksjoner (av og til alvorlige), inkludert utbredt utslett og hudavskalling, alvorlige hudreaksjoner, hevelse i lepper eller ansikt
 • håravfall
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Diflucan

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Diflucan
 • Virkestoff er flukonazol.
 • Hver hard kapsel inneholder 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kapselinnhold: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat og natriumlaurylsulfat (se avsnitt 2, Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)).
Sammensetning kapselskall:
50 mg hard kapsel: Gelatin (E441), titandioksid (E171) og patentblått (E131)
100 mg hard kapsel: Gelatin (E441), titandioksid (E171), erytrosin (E127) og patentblått (E131)
150 mg hard kapsel: Gelatin (E441), titandioksid (E171) og patentblått (E131)
200 mg hard kapsel: Gelatin (E441), titandioksid (E171), erytrosin (E127) og indigokarmin (E132)
Trykksverte: skjellakk (glasering), svart jernoksid (E172), N-butylalkohol, dehydrert alkohol, renset vann, propylenglykol (E1520), industriell rødsprit, isopropanol, konsentrert ammoniakkløsning, kaliumhydroksid (E525).
Hvordan Diflucan ser ut og innholdet i pakningen
 • Diflucan 50 mg harde kapsler har en hvit hoveddel og en turkis hette. De har "Pfizer" og koden "FLU- 50" påtrykt med sort blekk.
 • Diflucan 100 mg harde kapsler har en hvit hoveddel og en blå hette. De har "Pfizer" og koden "FLU-100" påtrykt med sort blekk.
 • Diflucan 150 mg harde kapsler har en turkis hoveddel og en turkis hette. De har "Pfizer" og koden "FLU-150" påtrykt med sort blekk.
 • Diflucan 200 mg harde kapsler har en hvit hoveddel og en fiolett hette. De har "Pfizer" og koden "FLU-200" påtrykt med sort blekk.
Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg finnes i pakker på 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 eller 500 harde kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS, Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.04.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no