Humulin NPH KwikPen Lilly ferdigfylt penn

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få bruk for det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemiddelet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Humulin NPH KwikPen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Humulin NPH KwikPen
 3. Hvordan du bruker Humulin NPH KwikPen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Humulin NPH KwikPen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Humulin NPH KwikPen er og hva det brukes mot

Humulin NPH KwikPen er en ferdigfylt penn som inneholder virkestoffet humant insulin, som brukes til å behandle diabetes.
Du får diabetes dersom bukspyttkjertelen din ikke produserer nok insulin for å kontrollere blodsukkernivået ditt. Humulin NPH er en erstatning for ditt eget insulin, og brukes for å kontrollere blodsukkeret på lang sikt. Virketiden er forlenget ved å tilsette protaminsulfat til injeksjonsvæsken.
Humulin NPH Kwikpen er et insulin med middels lang virketid. Det kan hende legen ber deg bruke et hurtigvirkende insulin i tillegg til Humulin NPH KwikPen. Hvert insulin har sin egen bruksanvisning som du finner i pakningsvedlegget. Du må ikke endre insulinbehandlingen med mindre legen har bedt deg om det. Vær veldig forsiktig dersom du bytter insulin. De forskjellige insulintypene har ulike farger og symboler på pakningen og ampullen, slik at du lett kan skille de fra hverandre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Humulin NPH KwikPenHumulin NPH KwikPen i ferdigfylt penn er kun tilpasset injeksjon under huden (subkutant). Snakk med lege dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.

Bruk ikke Humulin NPH KwikPen
 • Dersom du tror at du er i ferd med å få hypoglykemi (lavt blodsukker). Senere i dette pakningsvedlegget vil du finne en beskrivelse av hvordan du skal behandle lavt blodsukker (se avsnitt 4 A).
 • Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller diabetessykepleier før du bruker Humulin NPH KwikPen.
 • Dersom blodsukkernivået ditt er godt kontrollert av din nåværende insulinbehandling, kan det hende at du ikke merker varselsymptomene for når blodsukkeret ditt blir for lavt. Varselsymptomer er listet opp senere i dette pakningsvedlegget. Du planlegge tidspunktet for måltidene dine, hvor ofte og hvor mye du skal trene. Du må også følge godt med på blodsukkernivået ditt og måle dette ofte.
 • Noen få personer som fikk hypoglykemi etter bytte fra animalsk til humaninsulin, opplyste at de tidlige varselssymptomene ble mindre tydelige eller var endret. Dersom du ofte får for lavt blodsukker eller har vanskeligheter med å oppdage symptomene, må du diskutere det med legen.
 • Hvis du svarer «ja» på noen av følgende spørsmål, må du informere legen, apoteket eller diabetessykepleier din:
  • Har du nylig vært syk?
  • Har du problemer med nyrene eller leveren?
  • Trener du mer enn vanlig?
 • Insulinbehovet ditt kan endres ved alkoholinntak
 • Du bør informere legen, diabetessykepleier eller apoteket dersom du har planer om å reise utenlands. Tidsforskjellene mellom land kan bety at dine injeksjoner og måltider faller på andre tidspunkt enn hjemme.
 • Noen pasienter med langvarig type 2-diabetes og eksisterende hjertesykdom eller tidligere slag som ble behandlet med pioglitazon og insulin samtidig, opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen umiddelbart hvis du opplever symptomer på hjertesvikt, f.eks. unormal kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
Hudforandringer på injeksjonsstedet
Injeksjonsstedet bør roteres for å forebygge hudforandringer som for eksempel kuler under huden. Det kan hende at insulinet ikke virker så godt hvis du injiserer det på et klumpete sted på huden (se Hvordan bruke Humulin NPH KwikPen). Hvis du pleier å injisere på et klumpete område og vil endre injeksjonssted til et annet område, må du ta kontakt med legen din først. Legen din kan gi deg beskjed om å kontrollere blodsukkeret ditt mer nøye og å justere dosen på insulinet ditt eller andre legemidler du bruker mot diabetes.
Andre legemidler og Humulin NPH KwikPen
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ditt insulinbehov kan endre seg dersom du bruker noe av det følgende:
 • steroider
 • substitusjonsbehandling med skjoldbruskkjertelhormon
 • diabeteslegemidler som tas gjennom munnen
 • acetylsalisylsyre
 • veksthormon
 • oktretoid, lanreotid
 • legemidler mot astma (beta 2-agonister, f.eks. salbutamol eller terbutalin)
 • betablokkere
 • tiazider og enkelte legemidler mot depresjon (monoaminooksidase(MAO)hemmere)
 • danazol
 • visse blodtrykkssenkende legemidler (ACE-hemmere, f.eks. kaptopril, enalapril) eller angiotensin II reseptotblokkere
Graviditet, amming og fertilitet
Ditt insulinbehov er som regel lavere i løpet av de tre første månedene av graviditeten, og øker de resterende månedene. Dersom du ammer, kan det være nødvendig å forandre på insulininntak eller kosthold.
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Både din konsentrasjons- og reaksjonsevne kan bli nedsatt dersom du får for lavt blodsukker. Vær oppmerksom på dette i alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring eller ved betjening av maskiner. Du bør kontakte lege eller diabetessykepleier for råd vedrørende bilkjøring, dersom du har
 • hyppige episoder med for lavt blodsukker (hypoglykemi)
 • redusert eller manglende evne til å oppdage varselsymptomene på hypoglykemi
Humulin NPH KwikPen inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver doseenhet, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Humulin NPH KwikPenNår du henter insulin ferdigfylt penn på apoteket, må du alltid kontrollere pakningen og etiketten for navn og type insulin. Forsikre deg om at du får Humulin NPH KwikPen.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. For å hindre overføring av sykdommer skal hver penn kun benyttes av deg, selv om kanylen skiftes.
Dosering
 • Du skal normalt bruke Humulin NPH KwikPen som ditt basisinsulin. Legen skal ha fortalt deg nøyaktig hvor mye insulin du skal bruke, hvor mye du skal bruke, når og hvor ofte du skal bruke det. Disse instruksjonene gjelder kun for deg. Følg instruksjonene nøye og dra regelmessig til diabetesklinikk.
 • Dersom du bytter insulintypen du bruker (f.eks. fra animalsk til human insulin), kan det hende du må bruke mer eller mindre insulin enn før. Dette gjelder kanskje kun for den første injeksjonen, eller det kan være en gradvis forandring i løpet av flere uker eller måneder.
 • Humulin NPH i KwikPen er kun tilpasset injeksjon like under huden (subkutant). Snakk med lege dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Klargjøring av Humulin NPH KwikPen, insulinet
 • Umiddelbart før bruk skal KwikPennen roteres 10 ganger og vendes opp ned 10 ganger, slik at insulinpartiklene blir jevnt fordelt. Etter dette skal insulinet se jevnt uklart eller melkeaktig ut. Gjenta prosedyren til innholdet er blandet. Sylinderampullen inni pennen inneholder en liten glasskule for å lette blandingen. Ikke rist kraftig, da dette kan danne skum som gjør det vanskelig å måle opp korrekt dose. Sylinderampullene i pennene bør kontrolleres ofte og skal ikke brukes hvis klumper av stoff eller faste, hvite partikler er klistret til bunnen eller veggene slik at sylinderampullen ser frostet ut. Kontroller dette før hver injeksjon.
Klargjøring av KwikPen (injeksjonspennen) før bruk (se bruksanvisningen)
 • Vask hendene.
 • Les bruksanvisningen for hvordan man bruker Humulin NPH KwikPen. Følg anvisningene nøye. Her er noen påminnelser:
  • Skift kanyle før hver injeksjon (kanyler er ikke inkludert i pakningen).
  • Kontroller alltid KwikPennen før bruk; sjekk at insulinet kommer ut og at luftbobler fjernes. Fjerning av store luftbobler er nødvendig for å sikre nøyaktig insulindose. Det kan hende det fortsatt er noen små luftbobler i pennen. Luftboblene er ufarlige, men dersom de er for store, kan de gjøre dosen som injiseres mindre nøyaktig.
Injeksjon av Humulin NPH KwikPen
 • Rens huden før hver injeksjon. Injiser insulinet under huden slik du har blitt instruert. Du må ikke injisere i en blodåre. La kanylen sitte i huden i 5 sekunder for å forsikre deg om at du har fått i deg hele dosen. Gni ikke på hudområdet. Sørg for at du injiserer dosen minst 1 cm fra forrige injeksjonssted, slik at du bytter på stedene der du injiserer.
Etter injeksjonen
 • Skru kanylen av KwikPennen ved hjelp av den ytre beskyttelseshetten. Dette gjør at insulinet holder seg sterilt og forhindrer lekkasje. Det vil også forhindre at luftbobler kommer inn i KwikPennen og tetter den. Du må ikke dele kanyle eller penn med andre. Bytt beskyttelseshette på KwikPennen.
Ytterligere injeksjoner
 • Bruk en ny kanyle for hver injeksjon. Fjern luftbobler før hver injeksjon. Du kan se omtrent hvor mye som er igjen i Humulin NPH KwikPen ved å holde pennen med kanylen pekende nedover. Skalaen på sylinderampullen viser omtrent hvor mange enheter som er igjen.
 • Du må ikke blande annen insulin i Humulin NPH KwikPen. Når KwikPennen er tom, kan den ikke brukes igjen. Kast pennen sikkerhetsmessig forsvarlig.
Dersom du tar for mye av Humulin NPH KwikPen
Dersom du tar mer Humulin NPH KwikPen enn du trenger, kan blodsukkeret ditt bli for lavt. Mål blodsukkeret ditt (se avsnitt 4 A).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Humulin NPH KwikPen
Dersom du glemmer å ta Humulin NPH, kan blodsukkeret bli for høyt. Mål blodsukkeret ditt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Humulin NPH KwikPen
Dersom du tar mindre Humulin NPH KwikPen enn du trenger, kan blodsukkeret bli for høyt. Gjør ikke forandringer som berører insulinet ditt uten at legen har bestemt dette.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Humulin NPH Kwikpen kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). Se mer informasjon om hypoglykemi i avsnittet «Vanlige problemer ved diabetes».Mulige bivirkninger
Allergisk reaksjon i hele kroppen er en veldig sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer). Symptomene kan være:
 • blodtrykksfall
 • åndenød/ tungpustethet
 • hjertebank
 • utslett over hele kroppen
 • hvesende pust
 • svetting
Dersom du tror mistenker denne typen insulinallergi med Humulin NPH KwikPen, må du straks fortelle lege om det.
Allergisk reaksjon på et avgrenset sted er en vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Noen får rødhet, hevelse eller kløe i området der insulin injiseres. Dette forsvinner vanligvis i løpet av få dager til få uker. Dersom dette skjer, må du fortelle legen om det.
Hudforandringer på injeksjonsstedet
Fettvevet kan enten skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi) (noe som kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer) hvis du injiserer insulin for ofte på samme sted. Opphopning av et protein kalt amyloid kan også forårsake kuler under huden (kutan amyloidose; det er ikke kjent hvor ofte dette forekommer). Det kan hende at insulinet ikke virker så godt hvis du injiserer det i et klumpete område. Bytt injeksjonssted for hver injeksjon for å bidra til å forebygge disse hudforandringene.
Ødem (f.eks. hevelse i armer og ankler; væskeansamling) er rapportert, spesielt ved oppstart av insulinbehandlingen eller ved endring i behandlingen for å forbedre blodsukkerkontrollen.
Vanlige problemer ved diabetesA. Hypoglykemi
Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det er utilstrekkelig mengde sukker i blodet. Dette kan oppstå dersom du:
 • tar for mye Humulin NPH KwikPen eller annet insulin
 • hopper over eller forsinker måltider, eller forandrer kostholdet
 • trener eller arbeider for hardt rett før eller etter et måltid
 • har en infeksjon eller en sykdom (spesielt diaré eller oppkast)
 • har endret behovet for insulin
 • har problemer med nyrene eller leveren forverres
Insulinmengden du trenger kan forandre seg dersom du drikker alkohol eller tar enkelte legemidler.
De første symptomene på lavt blodsukker kommer raskt og kan medføre følgende:
 • tretthet
 • nervøsitet eller skjelving
 • hodepine
 • hjertebank
 • sykdomsfølelse
 • kaldsvette
Inntil du er sikker på at du oppdager symptomene på hypoglykemi (lavt blodsukker) bør du unngå situasjoner der du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring.
Bruk ikke Humulin NPH KwikPen dersom du merker at du får hypoglykemi (lavt blodsukker).
Hvis blodsukkernivået ditt er lavt, bør du spise glukosetabletter, eller sukkerholdig drikke etterfulgt av frukt, kjeks eller brødskive med pålegg. Deretter bør du hvile. Dette vil ofte hjelpe deg over et mildt tilfelle av hypoglykemi eller en mild overdose med insulin. Dersom du blir verre, pusten blir overfladisk og huden blir blek, skal du straks ta kontakt med lege. En injeksjon med glukagon kan behandle relativt alvorlig grad av hypoglykemi. Spis glukose eller sukker etter injeksjonen med glukagon. Dersom du ikke responderer på glukagonbehandlingen, må du innlegges på sykehus. Be legen informere deg om glukagon.
B. Hyperglykemi og diabetisk ketoacidose
Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) betyr at kroppen din ikke har nok insulin. Hyperglykemi kan oppstå ved:
 • å ikke ta Humulin NPH KwikPen eller annen insulin
 • å ta mindre insulin enn legen ber deg om
 • å spise mer enn kostholdet tillater
 • feber, infeksjon eller emosjonelt stress
Hyperglykemi kan føre til diabetisk ketoacidose. De første symptomene kommer langsomt over mange timer eller dager. Symptomer på hyperglykemi kan være:
 • søvnighet
 • rødhet i ansiktet
 • tørste
 • appetittløshet
 • fruktaktig lukt av pusten
 • sykdomsfølelse og kvalme
Alvorlige symptomer er tungpustethet og rask puls. Skaff medisinsk hjelp umiddelbart.
Dersom hypoglykemi eller hyperglykemi ikke behandles, kan tilstanden bli veldig alvorlig og forårsake hodepine, kvalme, brekninger, dehydrering, bevisstløshet, koma eller til og med død.
Tre enkle forholdsregler for å unngå å få hypoglykemi eller hyperglykemi:
 • Ha alltid med deg ekstra kanyler og ekstra Humulin NPH KwikPen eller ekstra penn i tilfelle du mister pennen din eller om den skulle bli skadet.
 • Ha alltid med deg noe som viser at du er diabetiker.
 • Ha alltid med deg sukker.
C. Sykdom
Dersom du er syk, kan det hende du har behov for å endre insulinmengden. Selv når du ikke spiser som normalt, trenger du insulin. Test urinen eller blodet, følg de alminnelige “forholdsregler ved sykdom” og informer legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Humulin NPH KwikPen

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Humulin NPH KwikPen skal oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
KwikPen som er i bruk skal oppbevares ved høyst 30ºC i opptil 28 dager. KwikPen som er i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap eller stå nær varme eller i solen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke Humulin NPH KwikPen dersom du oppdager utfelling på bunnen eller partiklene fester seg på innsiden av sylinderampullen, slik at det ser «frostet» ut. Kontroller dette hver gang du setter en injeksjon.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Humulin NPH KwikPen
 • Virkestoff er humaninsulin (isofan), fremstilt i laboratoriet ved rekombinant DNA teknologi. Det har samme struktur som det naturlige hormonet insulin som lages i bukspyttkjertelen og er derfor annerledes enn animalsk insulin. Insulinet i Humulin NPH er tilgjengelig som en suspensjon sammen med protaminsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er protaminsulfat, m-kresol, fenol, glyserol, dinatriumfosfatheptahydrat, sinkoksid og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for regulering av surhetsgrad.
Hvordan Humulin NPH KwikPen ser ut og innholdet i pakningen
Humulin NPH KwikPen er en hvit steril suspensjon som inneholder 100 internasjonale enheter (IE) i hver milliliter (100 IE/ml). Hver Humulin NPH KwikPen inneholder 300 internasjonale enheter (3 ml).
Humulin NPH KwikPen kommer i pakninger med 5, 6 eller 10 (2 × 5) ferdigfylte penner.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Humulin NPH KwikPen inneholder det samme insulinet som i Humulin NPH, som kommer i separate sylinderampuller. KwikPennen har enkelt forklart en innebygd sylinderampulle. Når KwikPennen er tom, kan du ikke bruke den igjen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Eli Lilly Norge AS
Innspurten 15
0663 Oslo
Tilvirker
Lilly France S.A., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Huminsulin „Lilly“ Basal 100 I.E./ml – KwikPen (Østerrike) Humuline-KwikPen NPH (Belgia, Luxemburg, Nederland)
Humulin N Kwikpen (Estonia, Ungarn, Latvia, Litauen, Romania, Slovenia)
Huminsulin Basal (NPH) 100 KwikPen (Tyskland)
Humulin NPH KwikPen (Denmark, Finland, Hellas, Island, Norge, Sverige)
Humulin (NPH) KwikPen (Tsjekkia, Slovakia,)
Humulina NPH KwikPen (Spania) Humulin I KwikPen (Irland, Storbritannia) Umuline NPH KwikPen (Frankrike)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.08.2020

7. BRUKSANVISNINGHumulin NPH KwikPen 100 IE/ml

LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK
Les bruksanvisningen før du begynner å bruke Humulin NPH 100 IE/ml KwikPen injeksjonsvæske, suspensjon og hver gang du får en ny Humulin NPH 100 IE/ml KwikPen. Den kan inneholde nye opplysninger. Denne informasjonen er ikke ment å erstatte kontakt med helsepersonell om din sykdom eller behandling.
Humulin NPH 100 IE/ml KwikPen («pennen») er en ferdigfylt engangspenn som inneholder 300 enheter (3 ml) insulin. Du kan sette flere doser med den samme pennen. Pennen stilles med 1 enhet av gangen. Du kan injisere fra 1 til 60 enheter i én enkelt injeksjon. Dersom dosen din er høyere enn 60 enheter, må du ta mer enn én injeksjon. Stempelet beveger seg bare litt ved hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg. Stempelet når enden av ampullen kun når du har brukt alle 300 enhetene i pennen.
Ikke del penn med andre personer, selv om kanylen har blitt byttet. Ikke bruk kanyler om igjen eller del med andre. Du kan overføre en infeksjon til andre eller selv få en infeksjon.
Denne pennen anbefales ikke til bruk hos personer som er blinde eller har nedsatt syn, uten assistanse av noen som er trenet i bruk av pennen.
KwikPen-deler
Kanyledeler
Hvordan kjenne igjen Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml:
Nødvendig utstyr for injeksjon:
 • Humulin NPH KwikPen 100 IE/ml som inneholder ditt insulin.
 • Kanyler som passer til KwikPen (BD [Becton, Dickinson and Company] pennkanyler anbefales).
 • Alkoholserviett
Klargjøring av pennen
 • Vask hendene med såpe og vann
 • Kontroller pennen for å forsikre deg om at du tar riktig insulin. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin,
 • Bruk ikke pennen etter utløpsdatoen på etiketten, eller mer enn 28 dager etter at du tok pennen i bruk.
 • Bruk alltid en ny kanyle for hver injeksjon for å forebygge infeksjoner og for å unngå at kanylen tettes.
Trinn 1:
 • Dra pennehetten rett av.
  • Ikke fjern etiketten på pennen
 • Tørk av gummiforseglingen med en alkoholserviett
Trinn 2:
 • Roter pennen forsiktig 10 ganger mellom håndflatene.
OG
 • Vend pennen opp og ned 10 ganger.
Blanding er viktig for å sikre at du får riktig dose. Insulinet skal se jevnt ut
Trinn 3:
 • Sjekk utseende på insulinet
  • Humulin NPH skal se hvit og uklar ut etter blanding. Ikke bruk den hvis den ser klar ut eller inneholder klumper eller partikler.
Trinn 4:
 • Ta en ny kanyle.
 • Fjern papirstykket fra den ytre beskyttelseshetten.
Trinn 5:
 • Press beskyttelseshetten med kanylen rett på pennen og skru til kanylen sitter fast.
Trinn 6:
 • Trekk av den indre beskyttelseshetten. Ikke kast den.
 • Trekk av den indre beskyttelseshetten og kast den.
Kontroll av pennenKontroller før hver injeksjon.
 • Kontroll av pennen fjerner luft som kan ha samlet seg i kanylen og sylinderampullen under normal bruk, og sikrer at pennen virker slik den skal.
 • Hvis du ikke kontrollerer før hver injeksjon kan du få for mye eller for lite insulin.
Trinn 7:
 • For å kontrollere pennen din: Vri doseringsstempelet til 2 enheter.
Trinn 8:
 • Hold pennen med kanylen pekende oppover. Knips på sylinderampullen for å samle luftbobler i toppen.
Trinn 9:
 • Fortsett å holde pennen med kanylen pekende oppover. Press doseringsstempelet inn inntil det stopper og ”0” vises i doseringsvinduet. Hold doseringsstempelet inne og tell sakte til 5.


Du skal se insulin på kanylespissen.
 • Hvis du ikke ser insulin, gjenta kontrolltrinnene, men ikke mer enn 4 ganger.
 • Hvis du fortsatt ikke ser insulin, skift kanyle og gjenta kontrolltrinnene.
Små luftbobler er normalt og vil ikke påvirke dosen din.
Innstilling av dosen
 • Du kan ta fra 1 til 60 enheter i samme injeksjon.
 • Hvis dosen din er på mer enn 60 enheter må du ta mer enn én injeksjon.
  • Spør helsepersonell dersom du trenger hjelp til å dele opp dosen.
  • Bruk ny kanyle til hver injeksjon og gjenta «Kontroll av pennen».
Trinn 10:
 • Vri doseringsstempelet for å velge antallet enheter du skal injisere. Doseindikatoren skal være på linje med dosen som skal injiseres.
 • Pennen stilles inn med 1 enhet av gangen.
 • Et klikk høres når doseringsstempelet vris.
 • Dosen skal ikke stilles inn ved å telle klikk; det kan føre til feil dose.
 • Dosen kan justeres ved å vri doseringsstempelet i begge retninger til den riktige dosen vises i doseindikatoren.
 • Partall vises med siffer.
 • Oddetall, etter tallet 1, vises som hele linjer.
For å sikre at korrekt dose er innstilt skal tallet i doseringsvinduet alltid kontrolleres.
Det er ikke mulig å stille inn en dose som er større enn antallet enheter igjen i pennen
 • Hvis du skal injisere flere enheter enn det som er igjen i pennen, kan du:
  • injisere mengden som er igjen i pennen din og bruke en ny penn for å få resten av dosen,
eller
 • ta en ny penn og injisere hele dosen.
Det er normalt å se en liten mengde insulin igjen i pennen som du ikke kan injisere.
Injeksjon av dosen
 • Injiser dosen slik helsepersonell har vist deg.
 • Bytt (roter) injeksjonssted for hver injeksjon.
 • Ikke prøv å endre dosen mens du injiserer.
Trinn 11:
 • Velg injeksjonssted.

Humulin NPH injiseres under huden (subkutant) i mageregion, sete, lår eller overarm.
 • Tørk av huden med en alkoholserviett og la injeksjonsstedet tørke før du injiserer dosen.
Trinn 12:
 • Stikk kanylen inn i huden.
 • Press doseringsstempelet helt inn.
 • Fortsett å holde doseringsstempelet inne, og tell sakte til 5 før kanylen trekkes ut.
 • Førsøk ikke å injisere ved å vri doseringsstempelet.
 • Du vil ikke få insulindosen ved å vri doseringsstempelet.
Trinn 13 :
 • Trekk kanylen ut av huden.
  • Én dråpe insulin på kanylespissen er normalt. Det vil ikke påvirke dosen din.
 • Kontrollér tallet i doseringsvinduet.
 • Dersom du ser ”0” i doseringsvinduet har du fått hele dosen du stilte inn.
 • Dersom du ikke ser ”0” i doseringsvinduet skal du ikke stille inn en ny dose. Fullfør injeksjonen ved å injisere det som er igjen.
 • Dersom du fortsatt ikke tror du har fått hele dosen skal du ikke gjenta injeksjonen. Følg med på blodsukkerverdiene dine slik helsepersonell har vist deg.
 • Hvis du normalt trenger 2 injeksjoner for å få hele dosen, husk på å ta den andre injeksjonen.
Stempelet beveger seg lite for hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg.
Hvis du ser blod etter at du trekker ut kanylen fra huden, press lett på injeksjonsstedet med en kompress el. lign. Ikke gni området.
Etter injeksjonenTrinn 14:
 • Sett beskyttelseshetten forsiktig på.
Trinn 15:
 • Skru av kanylen med beskyttelseshetten på og kast den som vist nedenfor (se Kassering av penner og kanyler).
 • Pennen skal ikke oppbevares med kanylen festet på; dette for å unngå lekkasje, tett kanyle og at luft kommer inn i pennen.
Trinn 16:
 • Sett på pennhetten ved å plassere hetteklipset og doseindikatoren på linje og press hetten rett på.
Kassering av penner og kanyler
 • Kanylene kastes i en beholder som kan lukkes og der kanylene ikke kan stikke gjennom. Kanyler skal ikke kastes i husholdningsavfall uten forsvarlig innpakning.
 • Pennen kan kastes i husholdningsavfall etter at kanylen er fjernet.
 • Beholderen skal ikke gjenbrukes.
 • Spør helsepersonell om hvor man kan kaste kanylebeholderen.
 • Anbefalingene om håndtering av kanyler er ikke ment til å erstatte instruksjoner gitt av helsepersonell eller øvrige lokale rutiner.
Oppbevaring av pennenPenner som ikke er tatt i bruk
 • Oppbevar penner som ikke er tatt i bruk i kjøleskapet mellom 2ºC og 8ºC
 • Humulin NPH skal ikke fryses. Ikke bruk pennen hvis den har vært frosset.
 • Ubrukte penner kan benyttes til utløpsdatoen på etiketten hvis pennen har vært oppbevart i kjøleskap.
Penner som er i bruk
 • Pennen som er i bruk skal oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30ºC) og beskyttet mot varme og lys.
 • Kast pennen du bruker etter 28 dager, selv om det er insulin igjen.
Generell informasjon om sikker og effektiv bruk av pennen.
 • Penn og kanyler oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ikke bruk pennen hvis deler av den ser ødelagt eller skadet ut.
 • Ha alltid en ekstra penn i tilfelle du mister eller skader pennen.
Problemløsing
 • Hvis du ikke kan fjerne pennehetten; vri hetten forsiktig frem og tilbake og trekk så hetten rett av.
 • Hvis det er vanskelig å trykke inn doseringsstempelet:
  • Ved å presse doseringsstempelet saktere inn blir det lettere å injisere.
  • Kanylen kan være tett. Sett på en ny kanyle og kontrollér pennen.
  • Det kan være støv, mat eller væske inne i pennen. Kast pennen og ta en ny.
Hvis du har spørsmål eller problemer med din Humulin NPH KwikPen, ta kontakt med helsepersonell for hjelp.
Denne bruksanvisningen ble sist oppdatert: 26.03.2019