Trusopt Santen flaske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trusopt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trusopt
 3. Hvordan du bruker Trusopt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trusopt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Trusopt er og hva det brukes mot

Trusopt øyedråper brukes for å senke forhøyet trykk i øyet og for å behandle grønn stær (glaukom).
Trusopt kan brukes alene eller som tillegg til andre legemidler som senker trykket i øyet (såkalte betablokkere).

2. Hva du må vite før du bruker Trusopt

Bruk ikke Trusopt
 • dersom du er allergisk overfor dorzolamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer, eller har hatt nyresten.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Trusopt.
Informer legen eller apoteket om eventuelle medisinske problemer inkludert øyeproblemer eller øyeoperasjoner og eventuelle allergier overfor medisiner.
Hvis du i løpet av behandlingen blir irritert i øyet eller utvikler nye øyeproblemer som f.eks. rødhet i øyet eller hovne øyelokk, må du straks kontakte lege.
Hvis du har mistanke om at Trusopt forårsaker en allergisk reaksjon (f.eks. hudutslett, alvorlig hudreaksjon eller kløe), må du slutte å bruke Trusopt og kontakte lege så fort som mulig.
Eldre
I studier med Trusopt var effekten sammenlignbar både hos eldre og yngre pasienter.
Bruk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon
Informer legen dersom du har eller har hatt noen leversykdommer.
Barn
Trusopt er undersøkt hos spedbarn og barn yngre enn 6 år med forhøyet trykk i øyet/øynene eller som har grønn stær (glaukom). Snakk med lege for mer informasjon.
Andre legemidler og Trusopt
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler (inkludert øyedråper). Dette er spesielt viktig dersom du tar andre karboanhydrasehemmere slik som acetazolamid, eller sulfapreparat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Trusopt bør ikke brukes under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort studier som undersøker påvirkning av evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er bivirkninger knyttet til Trusopt, for eksempel svimmelhet og tåkesyn, som kan påvirke din evne til å kjøre bil og/eller bruke maskiner. Vent med å kjøre bil eller bruke maskiner til du føler deg bra og kan se klart.
Trusopt inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder ca. 0,002 mg benzalkoniumklorid i hver dråpe. Dette tilsvarer 0,075 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Trusopt

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Når Trusopt brukes alene, er anbefalt dose 1 dråpe i øyet (øynene) 3 ganger daglig (morgen, middag, kveld).
Når Trusopt brukes sammen med øyedråper av betablokkertypen, er anbefalt dose 1 dråpe i øyet (øynene) 2 ganger daglig (morgen, kveld).
Hvis Trusopt brukes sammen med andre øyedråper, må det gå minst 10 minutter mellom drypping av Trusopt og andre øyedråper.
Unngå at tuppen av flasken berører øyet eller området rundt øyet. Dette kan føre til forurensing med bakterier som kan føre til øyeinfeksjoner. En slik infeksjon kan føre til alvorlige skader på øyet med påfølgende tap av synet.
Vask hendene før bruk og hold tuppen borte fra enhver overflate for å unngå mulig forurensning. Hvis du tror at legemidlet kan ha blitt forurenset eller hvis du får en øyeinfeksjon, må du kontakte lege snarest mulig om fortsatt bruk av flasken.
Bruksanvisning
Bruk ikke flasken dersom forseglingsremsen av plast rundt flaskehalsen mangler eller er brutt. Riv av forseglingsremsen første gang du åpner flasken.
Hver gang du bruker Trusopt flaske:
1. Vask hendene
2. Åpne flasken. Vær spesielt forsiktig slik at du unngår berøring av øyet, huden rundt øyet eller fingrene med avdrypningsspissen.
3. Bøy hodet bakover og hold flasken opp ned over øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Trekk nedre øyelokk ned og se opp. Klem forsiktig på flasken og la en dråpe falle ned i rommet mellom nedre øyelokk og øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Trykk en finger mot øyekroken ved nesen, eller lukk øyet i 2 minutter. Dette forhindrer at legemidlet tas opp i resten av kroppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Gjenta punkt 3 til 5 for det andre øyet hvis forskrevet av legen.
7. Sett hetten på flasken og skru den tett til.
[Kun OCUMETER PLUS flaske]
1. Før du bruker øyedråpene første gang, må du forsikre deg om at forseglingsremsen på forsiden av flasken er ubrutt. Et mellomrom mellom flasken og korken er normalt for en uåpnet flaske.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Vask hendene dine og åpne deretter flasken ved å dra av forseglingsremsen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Skru av hetten ved å dreie den i den retningen pilene øverst på hetten viser. Ikke trekk hetten opp og vekk fra flasken. Det vil føre til at flasken ikke fungerer som den skal.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Bøy hodet bakover og trekk nedre øyelokk ned slik at det dannes en "lomme" mellom øyelokket og øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Snu flasken opp ned og trykk lett med tommelen eller pekefingeren på "trykkområdet" på flasken inntil en dråpe drypper ned i øyet, slik legen har forskrevet. Press en finger i øyekroken, ved nesen, eller lukk øyet i 2 minutter. Dette forhindrer at legemidlet tas opp i resten av kroppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE BERØR ØYET ELLER ØYELOKKET MED AVDRYPNINGSSPISSEN
6. Hvis det er vanskelig å få dryppet etter første gangs åpning av flasken, settes hetten tilbake på flasken igjen og skrus til (ikke skru for hardt). Deretter fjernes hetten igjen ved å skru den i motsatt retning slik som pilene øverst på hetten viser.
7. Gjenta dryppingen i det andre øyet hvis forskrevet av legen.
8. Sett hetten på flasken og skru den tett til slik at den berører flasken. Pilen på venstre side av hetten skal stå rett over pilen på venstre side av etiketten på flasken for å sikre at flasken lukkes godt. Ikke skru for hardt, det kan skade flasken og hetten.
9. Flasketuppen er designet for å gi en dråpe. Hullet i tuppen må derfor IKKE forstørres.
10. Det vil være noe Trusopt igjen i flasken etter at alle dosene er brukt. Dette er normalt, siden det med hensikt er tilsatt en ekstra mengde Trusopt i flasken. Du vil få full mengde som legen har forskrevet. Ikke forsøk å fjerne den ekstra væsken fra flasken.
Dersom du tar for mye av Trusopt
Kontakt lege umiddelbart hvis du drypper for mange dråper i øyet eller svelger innholdet i flasken.
Dersom du har glemt å ta Trusopt
Hvis du glemmer en dose, så ta den så snart som mulig. Hvis det imidlertid nesten er tidspunktet for å ta neste dose, så hopp over den glemte dosen og følg deretter vanlig doseringsplan. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Trusopt
Hvis du vil stoppe behandlingen, må du kontakte legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Trusopt og kontakte lege umiddelbart hvis du får allergiske reaksjoner f.eks. elveblest, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan gi vanskeligheter med å puste eller svelge
Følgende bivirkninger er rapportert for Trusopt enten i kliniske studier eller etter markedsføring:
Svært vanlige (påvirker mer enn 1 av 10 pasienter):
Svie og brennende følelse i øynene
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 pasienter):
Sykdom på øyet med øyesmerter og tåkesyn (overfladisk flekkvis keratitt), tåreflod med kløe i øyet (konjunktivitt), irritasjon/betennelse på øyelokket, tåkesyn, hodepine, kvalme, bitter smak og tretthet.
Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 pasienter):
Betennelse på regnbuehinnen
Sjeldne (påvirker 1 til 10 av 10 000 pasienter):
Prikkende følelse eller nummenhetsfølelse i hender eller føtter, forbigående nærsynthet som kan forsvinne ved avslutning av behandling, utvikling av væske under netthinnen (koroidal avløsning, etter grå stær-operasjon), øyesmerter, belegg på øyelokkene, lavt trykk i øyet, hevelse i hornhinnene (med symptomer på synsforstyrrelser), irritasjon i øyet inkludert rødhet, nyresten, svimmelhet, neseblødning, irritasjon i halsen, munntørrhet, lokalt hudutslett (kontakteksem), alvorlige hudreaksjoner, allergilignende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe, i sjeldne tilfeller hevelse i lepper, øyne og munn, kortpustethet og enda sjeldnere hvesing.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke beregnes utifra tilgjengelige data)
Kortpustethet (åndenød), følelse av å ha fremmedlegeme i øyet (rusk i øyet), kraftige hjerteslag som kan være raske eller uregelmessige (palpitasjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Trusopt

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Åpnet flaske skal brukes innen 28 dager.
Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trusopt
 • Virkestoff er dorzolamid.
 • Hver ml inneholder 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid)
 • Andre innholdsstoffer er hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Benzalkoniumklorid er tilsatt som konserveringsmiddel.
Hvordan Trusopt ser ut og innholdet i pakningen
Trusopt er en klar, fargeløs til nesten fargeløs, lett viskøs væske.
Flaske av hvit, gjennomsiktig plast som inneholder 5 ml væske. Plastflaskene er lukket med en hvit skruhette.
Ocumeter Plus øyedråpeflaske er av gjennomsiktig plast og inneholder 5 ml væske.
Bevis for at flasken ikke har vært åpnet gis ved en forseglingsremse på flaskeetiketten.
Pakningsstørrelser:
1 × 5 ml (en 5 ml flaske)
3 × 5 ml (tre 5 ml flasker)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
Tilvirker
Fareva Mirabel, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand, Cedex 9, Frankrike
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.