Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca inhalasjonspulver

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bricanyl er og hva brukes det mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bricanyl
 3. Hvordan du bruker Bricanyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bricanyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Bricanyl er og hva brukes det mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bricanyl inneholder virkestoffet terbutalin, som virker ved å utvide bronkiene slik at luftpassasjen i lungene bedres og pustevanskene blir mindre.
Inhalert terbutalin virker i løpet av noen minutter og har effekt opptil 6 timer.
Bricanyl brukes ved
 • krampe i bronkiene ved astma.
 • kronisk bronkitt (luftrørskatarr).
 • emfysem (skader i lungeposene).
 • andre lungesykdommer der utvidelse av bronkiene er nødvendig.
Bricanyl Turbuhaler er effektiv også under et akutt astmaanfall.

2. Hva du må vite før du bruker Bricanyl

Bruk ikke Bricanyl
 • dersom du er allergisk overfor terbutalin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Bricanyl:
 • dersom du har eller har hatt hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller angina.
 • dersom du lider av ukontrollert hypertyreose.
 • dersom du har diabetes.
Andre legemidler og Bricanyl
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Bricanyl brukes samtidig med andre legemidler. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Visse legemidler som regulerer hjertets rytme og blodtrykk (for eksempel betablokkere) kan redusere eller oppheve effekten av Bricanyl. Saltbalansen i blodet kan påvirkes når Bricanyl brukes sammen med andre legemidler. I enkelte tilfeller kan dette påvirke hjerterytmen.
Graviditet, amming og fertilitet
Det er begrenset erfaring med bruk av Bricanyl under graviditet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Terbutalin går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Bricanyl ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Bricanyl Turbuhaler inneholder laktose
Bricanyl Turbuhaler inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du snakke med legen din før du tar dette legemidlet. Mengden laktose i dette legemidlet gir vanligvis ikke problemer hos personer som er laktoseintolerante.
Laktose kan inneholde små mengder melkeprotein. Hos pasienter med overfølsomhet overfor melkeprotein kan disse små mengdene gi allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Bricanyl

Dosen bestemmes av legen, spesielt for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bricanyl Turbuhaler bør brukes etter behov og ikke regelmessig.
Kontakt lege med en gang dersom astmasymptomene dine (hoste, tung pust, piping i brystet eller tett bryst) forverres eller hvis du er for tungpustet til å snakke, spise eller sove.
Du må kontakte legen din så snart som mulig hvis du trenger høyere doser av Bricanyl Turbuhaler enn vanlig for å få lindring for pusteproblemene dine. Det kan være at du trenger ekstra medisin for å kontrollere astmaen din.
Dersom du bruker Bricanyl Turbuhaler oftere enn to ganger i uken mot astmasymptomene dine, tyder dette på dårlig kontrollert astma og dette kan øke risikoen for alvorlige astmaanfall (forverring av astmaen), noe som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller til og med være dødelig. Du bør kontakte legen din så snart som mulig for å få vurdert behandlingen av astmaen din på ny.
Hvis du daglig bruker et legemiddel mot betennelse i lungene, f.eks, “inhalasjonssteroider”, er det viktig å fortsette å bruke dette regelmessig, selv om du føler deg bedre.
Den anbefalte dosen er: Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dose: Normaldose voksne og barn over 12 år: 1-2 inhalasjoner ved behov eller hver 6. time. Høyst 24 doser pr. døgn. Normaldose barn 3-12 år: 1-2 inhalasjoner ved behov eller hver 6. time. Høyst 16 doser pr. døgn.
Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dose: Normaldose voksne og barn over 12 år: 1 inhalasjon ved behov eller hver 6. time. Høyst 12 doser pr. døgn. Normaldose barn 3-12 år: 1 inhalasjon ved behov eller hver 6. time. Høyst 8 doser pr. døgn.
Ved hver inhalasjon vil noe av medisinen feste seg til innsiden av munnen og halsen din. For å redusere risikoen for bivirkninger anbefales det at du skyller munnen din med vann etter bruk av Bricanyl Turbohaler når det er mulig.
Bruksanvisning
Mengden legemiddel i en dose er svært liten. Det er innåndingsluften som sørger for at legemidlet kommer ned i lungene, der det skal utøve sin effekt. Derfor kan det hende at du ikke kjenner noen smak eller på annen måte merker legemidlet. Ved å følge instruksene (nedenfor) nøye, kan du likevel være sikker på at du har fått den riktige dosen.
Den lyd som høres ved risting av inhalatoren kommer ikke fra legemidlet, men skyldes tørkemidlet som finnes i dreieskiven.
Klargjøring av din nye Bricanyl Turbuhaler-inhalator
Før du bruker din nye Bricanyl Turbuhaler-inhalator for første gang, må du klargjøre den på følgende måte:
 • Skru og løft av beskyttelseshetten. Det kan hende du hører en raslende lyd.
 • Hold Bricanyl Turbuhaler inhalatoren loddrett med den blå dreieskiven vendt ned.
 • Vri den blå dreieskiven først i én retning så langt det går. Vri deretter i motsatt retning så langt det går (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først).
 • Du skal høre en klikkelyd.
 • Gjenta dette ved å vri den blå dreieskiven i begge retningene.
 • Din Bricanyl Turbuhaler inhalator er nå klar til bruk.
Hvordan du tar en inhalasjon
Følg bruksanvisningen nedenfor hver gang du behøver å ta en inhalasjon.
1. Skru og løft av beskyttelseshetten. Det kan hende du hører en raslende lyd.
2. Hold Turbuhaler-inhalatoren loddrett med den blå dreieskiven vendt nedover.
3. Ikke hold i munnstykket når du fyller Turbuhaler-inhalatoren. For å fylle en dose i Turbuhaler-inhalatoren, vri den blå dreieskiven først i én retning så langt det går. Vri deretter i motsatt retning så langt det går (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først). Du skal høre en klikkelyd. Din Turbuhaler-inhalator er nå fylt og klar til bruk. Fyll bare Turbuhaler-inhalatoren når du trenger å bruke den.
4. Hold Turbuhaler-inhalatoren vekk fra munnen. Pust rolig ut (ikke mer enn at det føles komfortabelt). Pust ikke ut gjennom Turbuhaler-inhalatoren.
5. Plasser munnstykket forsiktig mellom tennene. Lukk leppene rundt munnstykket. Trekk inn pusten så dypt og kraftig som du klarer gjennom munnen. Ikke tygg eller bit på munnstykket.
6. Ta Turbuhaler-inhalatoren bort fra munnen. Pust deretter forsiktig ut. Mengden legemiddel som inhaleres er svært liten. Det betyr at du kanskje ikke kjenner smaken av det etter inhalasjonen. Du kan likevel være sikker på at du har inhalert dosen og at legemidlet er i lungene dersom du har fulgt bruksanvisningen.
7. Dersom du skal ta en ytterligere dose, gjenta punkt 2-6.
8. Sett på beskyttelseshetten ordentlig etter bruk.
9. Skyll munnen med vann etter hver dose, dersom mulig, for å fjerne rester av legemidlet.
Som for alle inhalatorer bør omsorgspersoner sikre at barn som har fått foreskrevet Bricanyl Turbuhaler bruker riktig inhalasjonsteknikk som beskrevet ovenfor.
Ikke prøv å fjerne munnstykket ettersom det sitter fast på Turbuhaler-inhalatoren og det må ikke tas av. Munnstykket kan roteres men ikke vri det unødvendig. Bruk ikke Turbuhaler-inhalatoren dersom den har blitt ødelagt eller dersom munnstykket er fjernet fra Turbuhaler-inhalatoren.
Rengjøring av Turbuhaler-inhalatoren
Tørk munnstykkets ytterside 1 gang per uke med et tørt papir. Bruk ikke vann eller væske.
Når skal du starte å bruke en ny Turbuhaler-inhalator
Doseindikatoren angir hvor mange doser det er igjen i Turbuhaler-inhalatoren. Den starter med 120 doser når den er full.
 • Doseindikatoren er markert i intervaller på 10 doser. Den viser derfor ikke hver dose. Når du først ser et rødt merke i kanten av indikatorvinduet, er det ca. 20 doser igjen. For de 10 siste dosene er bakgrunnen på doseindikatoren rød. Når «0» på den røde bakgrunnen har nådd midten av vinduet må du begynne å bruke en ny Turbuhaler-inhalator.
Merk:
 • Dreieskiven vil fortsatt dreie og «klikke» selv om Turbuhaler-inhalatoren er tom.
 • Lyden du hører når du rister på Turbuhaler-inhalatoren skyldes ikke legemidlet, men et tørkemiddel. Derfor er det ikke slik at lyden forteller deg hvor mye legemiddel som er igjen i Turbuhaler-inhalatoren.
 • Hvis du ved en misforståelse vrir frem og tilbake flere ganger før du tar dosen, vil du likevel kun få en dose. Doseindikatoren vil imidlertid registrere alle dosene du har klargjort.
Dersom du tar for mye av Bricanyl
Mulige symptomer: Kvalme, hodepine, uro, skjelving, muskelkramper, rask/uregelmessig hjerterytme, hjertebank, svimmelhet. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer): Skjelving, hodepine.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 behandlede pasienter): Hjertebank, muskelkramper, lavt kaliumnivå i blodet.
Følgende bivirkning er også rapportert, men frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelig informasjon (Ukjent frekvens): Opphisselse, rastløshet eller søvnforstyrrelser, uregelmessig puls, bronkospasme (stramming av musklene i luftveiene som forårsaker trangpustethet), kvalme, allergiske reaksjoner som utslett og kløe.
Selv om det ikke er kjent nøyaktig hvor ofte det inntreffer, kan noen personer av og til oppleve å få brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som angina). Informer legen din dersom du får slike symptomer under behandling med Bricanyl Turbuhaler, men avbryt ikke behandlingen uten at du har fått beskjed om å gjøre det.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Bricanyl

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bricanyl Turbuhaler
En dose (inhalasjon) inneholder:
 • Virkestoffet terbutalinsulfat 0,25 mg eller 0,5 mg.
 • Hjelpestoffet laktose.
Hvordan Bricanyl Turbuhaler ser ut og innholdet i pakningen
0,25 mg/dose: Hver inhalator inneholder 120 doser. Hver forpakning inneholder 1 inhalator (1×120 doser).
0,5 mg/dose: Hver inhalator inneholder 120 doser. Hver forpakning inneholder 1 eller 2 inhalatorer (1×120 doser eller 2×120 doser).
Delene i inhalatoren er laget av plast.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AstraZeneca AS, Oslo
Tilvirker
AstraZeneca, Södertälje, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.01.2023