Maxitrol Novartis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Maxitrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Maxitrol
 3. Hvordan du bruker Maxitrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Maxitrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Maxitrol er og hva det brukes mot

Maxitrol er øyedråper bestående av en kombinasjon av et betennelsesdempende middel (kortikosteroid) og antibiotika. Det brukes etter operasjoner for å forhindre infeksjoner og samtidig dempe betennelse.

Hva du må vite før du bruker Maxitrol

Bruk ikke Maxitrol
 • dersom du er allergisk overfor deksametason, neomycinsulfat, polymyksin B sulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har kjent overfølsomhet mot antibiotikagruppen aminoglykosider.
 • dersom du har en betennelse med pussdannelse i øyets bindehinne eller øyelokk.
 • dersom du har en infeksjon i øyet som ikke skyldes bakterier:
  • virusinfeksjon (f.eks. herpes, kopper, vannkopper)
  • soppinfeksjon i øyet
  • ubehandlede øyeinfeksjoner som kan komme fra parasitter (f.eks. toksoplasmose)
 • mykobakteriell infeksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Maxitrol.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Hvis du får en allergisk reaksjon på Maxitrol, må du slutte å bruke det og snakke med lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå og med varierende alvorlighetsgrad. Disse allergiske reaksjonene variere fra lokal kløe eller rødhet i og rund øynene til alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktoide reaksjoner). Disse allergiske reaksjonene kan også oppstå med andre antibiotika i samme familie (aminoglykosider).
Snakk med legen din hvis du opplever hevelse og vektøkning rundt magen og i ansiktet, da dette vanligvis er de første tegnene på Cushings syndrom. Undertrykking av binyrefunksjonen kan også utvikle seg etter avslutning av en langvarig eller intensiv behandling med Maxitrol. Snakk med legen din før du avbryter behandlingen på egen hånd. Disse risikofaktorene er særlig viktige hos barn og pasienter som behandles med legemidler som heter ritonavir eller kobicistat.
Maxitrol må ikke brukes på åpne sår, fordi det kan være skadelig, spesielt for mindre barn og spedbarn.
Dersom du bruker Maxitrol over lengre tid, kan det føre til:
 • økt trykk i øyet/øynene. Du vil derfor få kontrollert trykket i øynene regelmessig hos øyelegen.
  Dette er spesielt viktig hos barn som er mest utsatt og tilstanden kan oppstå tidligere hos barn enn hos voksne. Maxitrol er ikke godkjent for bruk hos barn.
 • utvikling av en type grå stær (en tiltagende fordunkling av linsen i øyet). Du bør få regelmessig kontroll hos øyelegen. Risikoen er større hos diabetespasienter.
 • at du lettere kan få øyeinfeksjoner.
Det anbefales at du går regelmessig til legekontroll dersom du bruker Maxitrol i mer enn 1-2 uker. Dersom symptomene forverrer seg eller plutselig kommer tilbake, må du snakke med lege.
Bruk av øyedråper med kortikosteroider, som Maxitrol, kan forsinke helingsprosessen for sår i øyet. Legen din vil passe på det og du vil ikke få Maxitrol med mindre betennelsesreaksjonen du behandles mot er hovedårsaken til sen sårtilheling.
Hvis du har en sykdom som forårsaker fortynning av øyevev, som reumatoid artritt, Sjögrens syndrom eller andre autoimmune sykdommer, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Bruk av kontaktlinser (harde eller myke) frarådes under behandling av øyebetennelse eller infeksjon.
Andre legemidler og Maxitrol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du bruker:
 • andre øyedråper mot betennelse og smerter i øynene, såkalte NSAIDs (f.eks. diklofenak, nepafenak eller bromfenak)
 • ritonavir eller kobicistat siden disse kan øke mengden av deksametason i blodet
Samtidig bruk med Maxitrol kan øke problemer med tilhelingen av sår i hornhinnen.
Dersom du får annen antibiotikabehandling samtidig med Maxitrol, må du rådføre deg med lege.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Maxitrol er ikke anbefalt under graviditet med mindre legen har bestemt noe annet. Maxitrol er ikke anbefalt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom synet blir sløret etter at du har brukt Maxitrol, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet ditt er helt klart igjen.
Maxitrol inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,2 mg benzalkoniumklorid hver 5 ml flaske. Dette tilsvarer 0,04 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

Hvordan du bruker Maxitrol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne, inkludert eldre pasienter
1-2 dråper 4-6 ganger daglig.
Sikkerhet og effekt av Maxitrol hos barn har ikke blitt fastslått, derfor er Maxitrol ikke anbefalt å bruke på barn.
Maxitrol skal bare brukes til drypping i øyet/øynene.
Slik bruker du Maxitrol på riktig måte:
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
 1. Hent Maxitrol-flasken.
 2. Vask hendene og sett deg foran et speil.
 3. Rist flasken grundig før bruk.
 4. Skru av korken.
 5. Hold flasken opp-ned mellom tommelen og langfingeren (bilde 1).
 6. Bøy hodet bakover. Bruk en ren finger og dra det nedre øyelokket ned til det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 7. Før flaskespissen inn mot øyet. Bruk et speil dersom det hjelper.
 8. Berør ikke øyet eller øyelokket, områdene rundt øyet eller andre overflater med flaskespissen. Dette kan forurense øyedråpene i flasken.
 9. Ikke trykk på siden av flasken: den er laget slik at et forsiktig trykk i bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 10. Trykk forsiktig med pekefingeren på bunnen av flasken for å få ut én dråpe Maxitrol om gangen (bilde 3).
 11. Når du har brukt Maxitrol, lukker du øyet og trykker lett med en finger inn i hjørnet i øyekroken i minst ett minutt. Dette bidrar til å hindre at Maxitrol går ut i resten av kroppen (bilde 4)
 12. Dersom du skal bruke Maxitrol i begge øynene, må du gjenta trinnene fra 6 til 11 for det andre øyet.
 13. Skru flaskekorken godt igjen umiddelbart etter bruk.
Hvis en dråpe ikke treffer i øyet, må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Maxitrol
Skyll ut alt med lunkent vann. Ikke bruk flere dråper før det er tid for neste regelmessige dose.
Dersom du har glemt å ta Maxitrol
Dersom du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du husker det. Dersom det er kort tid igjen til den tiden du normalt skulle ta neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Maxitrol
Ikke stopp behandlingen med dette legemidlet for tidlig, selv om symptomene dine har forsvunnet. Hvis du slutter å bruke denne medisinen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er observert med Maxitrol:
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Bivirkninger på øyet: betennelse på øyeoverflaten, økt trykk i øyet, kløe i øye, ubehag i øyet, øyeirritasjon.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Bivirkninger i øyet: uskarpt syn, lysfølsomhet, økt pupillstørrelse, hengende øyelokk, smerter i øyet, opphovning i øyet, unormal følelse i øyet, rødhet i øyet, økt tåreproduksjon, tåkesyn.
Hormonproblemer: vekst av ekstra kroppshår (særlig hos kvinner), muskelsvakhet og muskelsvinn, lilla strekkmerker på huden, økt blodtrykk, uregelmessig eller uteblitt menstruasjon, endringer i nivåer av protein og kalsium, veksthemming hos barn og tenåringer samt hevelse og vektøkning i kroppen og ansiktet (kalles Cushings syndrom) (se avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler”)
Generelle bivirkninger: allergi
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Maxitrol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og ytterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Kast flasken 4 uker etter at den ble åpnet første gang.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Maxitrol
 • Virkestoffer er deksametason 1 mg/ml, neomycinsulfat 3500 IU/ml og polymyksin B sulfat 6000 IU/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, polysorbat 20, hypromellose, saltsyre og/eller natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Maxitrol ser ut og innholdet i pakningen
Maxitrol er en hvit til svakt gul suspensjon som leveres i en 5 ml plastflaske (DROP-TAINER) av polyetylen med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker:
Siegfried El Masnou, S.A.
Camil Fabra 58El Masnou 08320 Barcelona
Spania
Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Novartis Farmacéutica, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes,
764 08013 Barcelona
Spania
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.09.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.