Pinex Actavis stikkpiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pinex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Pinex
 3. Hvordan du bruker Pinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pinex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pinex er og hva det brukes mot

Pinex er et middel med smertestillende og febernedsettende effekt som ikke virker irriterende på mage-tarmslimhinnen.
Brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber.
Brukes ved ubehag ved feber.
Kan også forskrives av lege for andre bruksområder som ved høy feber for å forebygge komplikasjoner og ved langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Pinex

Bruk ikke Pinex
 • dersom du er allergisk overfor virkestoff, soya eller peanøtter (gjelder 500 mg og 1 g), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse.
Advarsler og forsiktighetsreglerVis forsiktighet ved bruk av Pinex
 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex, bør lege kontaktes.
 • Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
 • Dersom du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme, oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Snakk med lege før bruk av Pinex. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som eventuelt inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol.
Behandling av febertilstander hos barn bør helst være kortvarig. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Snakk med lege ved fortsatt medisinering.
Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes.
Andre legemidler og Pinex
Snakk alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
 • Legemidler mot epilepsi
 • Blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp), f.eks. warfarin
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper
 • Probenecid (giktlegemiddel)
 • Metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast)
 • Kolestyramin (mot høyt kolesterol)
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex Forte, Paralgin forte) samtidig med Pinex uten etter avtale med lege.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Pinex brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber, og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta legemidlet oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Pinex 500 mg og 1 g inneholder soyalecitin
Hvis du er allergisk overfor peanøtter eller soya skal du ikke bruke 500 mg og 1 g stikkpiller.

3. Hvordan du bruker Pinex

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
Stikkpiller 500 mg: 1-2 stikkpiller 3 ganger i døgnet
Stikkpiller 1 g: 1 stikkpille 3 ganger i døgnet
Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.
Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ikke ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at du får alvorlig leverskade.
Barn og ungdom:
Til barn anbefales generelt en enkeltdose på 10-15 mg pr. kg kroppsvekt. Den vanlige anbefalte døgndosen er 30-45 mg/kg, og maksimal døgndose er 60-75 mg/kg. Pinex kan gis 3 ganger daglig og det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dose. Anbefalt dose er angitt nedenfor:
Stikkpiller 125 mg
6-12 kg (4 måneder - 11/2 år): 1 stikkpille 3 ganger i døgnet
Stikkpiller 250 mg
12-25 kg (11/2 - 7 år): 1 stikkpille 3 ganger i døgnet
Stikkpiller 500 mg
25-40 kg (7-12 år): 1 stikkpille 3 ganger i døgnet
Pinex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 48 timer til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege. Bruk til barn under 1 år skal skje i samråd med lege.
Ikke gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at barnet får alvorlig leverskade.
Ved andre bruksområder: Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Bruksanvisning
Innføres i endetarmen. Stikkpillen skal ikke deles.
Dersom du tar for mye av Pinex
Ved overdosering av Pinex, kan det oppstå livstruende leverskade. Med overdose menes ca. 6-10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 gram paracetamol til voksne gir stor risiko for leverskade. Symptomer kan først komme etter 2 døgn eller mer. Det er derfor av største betydning at motgiften gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye Pinex eller hvis barn har fått i seg Pinex ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Pinex
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Pinex ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10):
Rødhet i rektalslimhinnen.
Sjeldne bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 000, men hos færre enn 1 av 1000)):
Allergiske reaksjoner, utslett.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), kløe, hevelser i hud og slimhinner, krampe i bronkienes muskulatur, som fører til pustebesvær, reduksjon av blodlegemer og en form for blodfattighet (anemi), leverpåvirkning.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pinex

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pinex
Virkestoff er 125 mg, 250 mg, 500 mg eller 1 g paracetamol per stikkpille.
Hjelpestoffer er hardfett og for 500 mg og 1 g dessuten lecitin fra soyabønne.
Hvordan Pinex ser ut og innholdet i pakningen
125 mg: Torpedoformet, lengde 26 mm, gulhvit, vekt 1190 mg.
250 mg: Torpedoformet, lengde 26 mm, gulhvit, vekt 1225 mg.
500 mg: Torpedoformet, lengde 26 mm, gulhvit, vekt 1280 mg.
1 g: Torpedoformet, lengde 34 mm, gulhvit, vekt 2200 mg.
Pakningsstørrelser:
PVC/PE blisterpakning, 10 stikkpiller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.
Tilvirkere:
Bene-Artzeimittel GmbH
Herterichstr. 1-3, 81479 München, Tyskland
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.12.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no