Paracet Karo Pharma brusetabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracet
 3. Hvordan du bruker Paracet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paracet er og hva det brukes mot

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Til voksne og barn over 26 kg (7 år): Korttidsbehandling av
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter
Ved høy feber må du ta kontakt med lege.

2. Hva du må vite før du bruker Paracet

Bruk ikke Paracet
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Paracet
 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring.
  Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracet:
 • Legemidler mot blodpropp som warfarin. Ved regelmessig bruk og vedvarende dosering av Paracet kan effekten av det blodfortynnende legemiddelet øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker warfarin.
 • Legemidler brukt i behandling av epilepsi som for eksempel karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Rifampicin og isoniazid (visse antibiotika som brukes i behandling av tuberkulose).
 • Probenecid som brukes i behandling av urinsyregikt.
 • Johannesurt (plantelegemiddel).
 • Lixisenatid som brukes i behandling mot diabetes.
 • Legemidler som inneholder resiner som kolestyramin, kolestipol og kolesevelam (midler mot forhøyet kolesterol i blodet) reduserer opptaket av paracetamol.
 • Store mengder alkohol gir økt risiko for levertoksisitet.
Paracet skal ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol.
Inntak av Paracet sammen med mat, drikke og alkohol
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Paracet brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege evt. jordmor hvis smerten eller feberen ikke går over, eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Paracet brusetabletter inneholder natrium (salt)
Den maksimale anbefalte daglige dose av dette legemidlet inneholder 3824 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer omtrent 190 % av anbefalt maksimal daglig diettinntak av natrium for voksne. Snakk med legen din om du trenger Paracet brusetabletter daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig diett (natriumfattig) diett. Dette legemidlet er av samme grunn ikke egnet til bruk hos personer med nedsatt nyrefunksjon.
Paracet brusetabletter inneholder sorbitol:
Dette legemidlet inneholder 0,5 mg sorbitol i hver brusetablett. Dette tilsvarer et inntak på 4 mg sorbitol per døgn ved inntak av 8 tabletter daglig (anbefalt maksimal daglig dosering).

3. Hvordan du bruker Paracet

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Til voksne og barn over 40 kg (over 12 år):
1-2 brusetabletter inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Ikke ta mer enn 8 brusetabletter i løpet av et døgn.
For voksne over 18 år: Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. For barn: Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.
Bruk hos barn
Til barn bør du beregne dosen individuelt ut ifra barnets vekt. Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
Som en forenkling er veiledende doser delt inn i vektklasser med en omtrentlig aldersangivelse:
Barn 26-40 kg (7-12 år): 1 brusetablett inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.
Ikke ta/gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Man bør benytte den laveste effektive dose som er nødvendig for å oppnå effekt og med kortest mulig behandlingstid.
Brusetablettene skal løses i 1/2 glass vann.
Dersom du tar for mye av Paracet
Ved overdosering av Paracet kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer på overdosering kan komme først etter at det har gått 1,5 døgn eller mer. Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis du tror at et barn kan ha fått i seg Paracet ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Paracet
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracet
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (rammer 1-10 av 10 000 personer): Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer inntil 1 av 10 000 personer): Krampe i bronkienes muskulatur som fører til pustebesvær.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paracet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Brusetabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Paracet brusetabletter
 • Virkestoff er: Paracetamol 500 mg.
 • Andre hjelpestofferer: Natriumhydrogenkarbonat, natriumkarbonat (vannfri), sitronsyre, povidon, sakkarinnatrium (E954), natriumklorid, natriumlaurylsulfat, natriumsitrat, magnesiumstearat, appelsinsmak og sitronsmak (sorbitol (E420), mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton, triglycerider (middels kjedelengde), silika (kolloidal, vannfri), honningpulver, sitrusoljer).
Hvordan Paracet ser ut og innholdet i pakningen
Paracet brusetabletter er hvite, runde tabletter.
Paracet brusetabletter er pakket i boks, 20 stk. pr. pakning.
Paracet finnes også som tabletter, filmdrasjerte tabletter, stikkpiller, mikstur og smeltetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 23.03.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til https://www.felleskatalogen.no