Lansoprazol Medical Valley Medical Valley

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lansoprazol Medical Valley er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Medical Valley
 3. Hvordan du bruker Lansoprazol Medical Valley
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Medical Valley
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Lansoprazol Medical Valley er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Lansoprazol Medical Valley er lansoprazol, som er en protonpumpehemmer (farmakoterapeutisk gruppe: protonpumpehemmere – ATC-kode: A02BC03).
Protonpumpehemmere reduserer mengden syre som utskilles i magesekken.
Legen kan forskrive Lansoprazol Medical Valley for følgende tilstander:
 • Behandling av sår i tolvfingertarmen og magesekken
 • Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt)
 • Forebyggende mot refluksøsofagitt
 • Behandling av halsbrann og sure oppstøt
 • Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterien Helicobacter pylori gitt i kombinasjon med antibiotika
 • Behandling eller forebygging av sår i tolvfingertarmen eller magesekken hos pasienter som fortsatt må ha behandling med ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID) (NSAID brukes i behandling av smerte eller betennelse)
 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Legen kan ha forskrevet Lanzoprazol Medical Valley for et annet bruksområde eller med en annen dose enn det som er angitt i pakningsvedlegget.
Ta dette legemidlet som forskrevet av legen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Medical Valley

Bruk ikke Lansoprazol Medical Valley
 • dersom du er allergisk overfor lansoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Snakk med lege eller apotek før du bruker Lansoprazol Medical Valley.
 • Si fra til legen dersom du har alvorlig leversykdom. Det kan hende legen må justere dosen.
 • For å stille diagnosen din og/eller utelukke ondartet sykdom, kan legen utføre eller allerede ha utført en undersøkelse som kalles endoskopi.
 • Kontakt legen umiddelbart hvis du får diaré under behandling med Lansoprazol Medical Valley, ettersom bruk av Lansoprazol Medical Valley er forbundet med en liten økning i infeksiøs diaré.
 • Dersom legen har gitt deg Lansoprazol Medical Valley i tillegg til andre legemidler for behandling av Helicobacter pylori-infeksjon (antibiotika) eller sammen med betennelsesdempende legemidler for behandling av smerter eller revmatisme, les også pakningsvedleggene for disse legemidlene nøye.
 • Hvis du bruker Lansoprazol Medical Valley over lengre tid (mer enn 1 år), vil legen din antagelig undersøke deg regelmessig. Du bør informere legen om ethvert nytt og uvanlig symptom som oppstår.
 • Snakk med lege eller apotek før du tar Lansoprazol Medical Valley:
  • dersom du har lave nivåer av vitamin B12 eller har en risiko for å få lave vitamin B12-nivåer og behandles med Lansoprazol Medical Valley over lengre tid. Som alle syrehemmende legemidler, kan Lansoprazol Medical Valley føre til redusert absorpsjon av vitamin B12.
  • dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (kromogranin A).
  • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Lansoprazol Medical Valley, som reduserer magesyre.
 • Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Lansoprazol Medical Valley. Husk også å nevne for legen andre bivirkninger, som smerter i leddene.
Bruk av en protonpumpehemmer som Lansoprazol Medical Valley, særlig over lengre tid enn ett år, kan gi noe økt risiko for brudd i hofte, håndledd eller ryggrad. Fortell det til legen dersom du har benskjørhet (redusert bentetthet) eller dersom legen har fortalt deg at du har risiko for å få benskjørhet (for eksempel hvis du tar steroider).
Når du tar lansoprazol, kan det oppstå betennelse i nyrene. Tegn og symptomer kan omfatte redusert urinmengde eller blod i urinen og/eller overfølsomhetsreaksjoner som feber, utslett og stivhet i ledd. Du må rapportere slike tegn til behandlende lege.
Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt hos pasienter med fruktoseintoleranse, glukose-galaktose malabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel (sjeldne medfødte sykdommer).
Barn
Ikke relevant.
Andre legemidler og Lansoprazol Medical Valley
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Spesielt må du fortelle lege eller apotek hvis du bruker legemidler som inneholder ett eller flere av de følgende virkestoffene, siden Lansoprazol Medical Valley kan endre egenskapene til disse legemidlene:
 • proteasehemmere som atazanavir og nelfinavir (legemidler til behandling av hiv-virus)
 • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol og rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • digoksin (brukes til behandling av hjerteproblemer)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma)
 • takrolimus (brukes til forebygging av avstøtning ved transplantasjon)
 • fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og andre psykiske lidelser)
 • antacida (brukes til behandling av halsbrann eller sure oppstøt)
 • sukralfat (brukes til å behandle magesår)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av mild depresjon)
 • metotreksat (brukes til behandling av revmatologiske lidelser som revmatoid artritt eller visse typer kreft)
 • cyanokobalamin (vitamin B12): langtidsbehandling (over flere år) av lansoprazol kan føre til vitamin B12-mangel
 • tyrosinkinasehemmere (brukes til å behandle visse typer kreft)
 • mykofenolatmofetil (brukes til forebygging av avstøtning av organ)
 • ulipristal (nødprevensjon)
 • warfarin (et legemiddel som brukes til å forebygge blodpropper)
Inntak av Lansoprazol Medical Valley sammen med mat, drikke og alkohol
For å oppnå best mulig resultat, bør du ta Lansoprazol Medical Valley minst 30 minutter før mat med et glass vann.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Bivirkninger som svimmelhet, søvnighet, vertigo, tretthet og synsforstyrrelser kan enkelte ganger oppstå hos pasienter som bruker Lansoprazol Medical Valley. Merk at hvis du opplever slike bivirkninger, kan reaksjonsevnen din kan være nedsatt.
Du er selv ansvarlig for å avgjøre om du er i stand til å kjøre bil eller utføre andre oppgaver som krever økt konsentrasjon. På grunn av slike bivirkninger, kan bruk av dette legemidlet redusere din evne til å utføre slike ting på en trygg måte.
Beskrivelse av slike effekter finnes i et annet avsnitt (Mulige bivirkninger, se avsnitt 4).
Snakk med lege eller apotek dersom du er usikker på noe.
Lansoprazol Medical Valley inneholder sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Lansoprazol Medical Valley

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg kapselen hel sammen med et glass vann. Hvis du har problemer med å svelge kapslene, kan legen komme med råd til alternative måter å ta legemidlet. Du skal ikke knuse eller tygge kapslene eller innholdet, for dette vil påvirke egenskapene til kapslene og innholdet.
Hvis du tar Lansoprazol Medical Valley én gang daglig, skal du prøve å ta kapslene til samme tid hver dag. Effekten kan være bedre hvis du tar Lansoprazol Medical Valley om morgenen rett etter at du har stått opp.
Hvis du tar Lansoprazol Medical Valley to ganger daglig, tar du den første dosen om morgenen og den andre om kvelden.
Dosen Lansoprazol Medical Valley avhenger av tilstanden din. De vanlige dosene av Lansoprazol Medical Valley for voksne er angitt nedenfor. Legen vil noen ganger forskrive en annen dose og informere deg om hvor lenge behandlingen skal vare.
Behandling av halsbrann og sure oppstøt: Den anbefalte dosen er én 15 mg eller 30 mg kapsel hver dag i 4 uker. Hvis symptomene dine ikke er bedret i løpet av 4 uker, ta kontakt med legen din.
Behandling av sår i tolvfingertarmen: Den anbefalte dosen er én 30 mg kapsel hver dag i 2 uker.
Behandling av sår i magesekken: Den anbefalte dosen er én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt): Den anbefalte dosen er én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Langvarig forebygging mot betennelse i spiserøret: Den anbefalte dosen er én 15 mg kapsel hver dag. Legen kan justere dosen din til én 30 mg kapsel hver dag.
Behandling av infeksjon med Helicobacter pylori: Den anbefalte dosen er én 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om morgenen og én 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om kvelden. Behandlingen tas vanligvis hver dag i 7 dager.
De anbefalte kombinasjonene med antibiotika er:
 • 30 mg Lansoprazol Medical Valley sammen med 250-500 mg klaritromycin og 1000 mg amoksicillin.
 • 30 mg Lansoprazol Medical Valley sammen med 250 mg klaritromycin og 400-500 mg metronidazol.
Hvis du får behandling mot infeksjon fordi du har et magesår, er det lite sannsynlig at du vil få såret tilbake dersom behandlingen av infeksjonen er vellykket. For at legemidlet skal gi best mulig resultat, ta dosen til riktig tid og ikke glem en dose.
Behandling av sår i tolvfingertarm eller magesekk hos pasienter som må ha fortsatt behandling med NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler): Den anbefalte dosen er én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Forebygging av sår i tynntarm eller magesekk hos pasienter som må ha fortsatt behandling med NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler): Den anbefalte dosen er én 15 mg kapsel hver dag. Legen kan justere dosen til én 30 mg kapsel hver dag.
Zollinger-Ellisons syndrom: Den anbefalte dosen er to 30 mg kapsler hver dag til å begynne med, deretter kan legen endre dosen basert på effekten Lansoprazol Medical Valley har.
Bruk hos barn
Lansoprazol Medical Valley skal ikke gis til barn.
Dersom du tar for mye av Lansoprazol Medical Valley
Snakk øyeblikkelig med lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lansoprazol Medical Valley
Hvis du glemmer å ta en dose Lansoprazol Medical Valley, må du ta den så fort du kommer på det, med mindre det nesten er tid for din neste dose. Dersom dette skjer, skal du hoppe over den glemte dosen og ta den neste kapselen som normalt. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lansoprazol Medical Valley
Stopp ikke behandlingen selv om symptomene dine har blitt bedre. Du har kanskje ikke blitt helt bra og symptomene kan komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter):
 • hodepine, svimmelhet
 • diaré, forstoppelse, magesmerter, luft i magen, kvalme, oppkast, tørr eller sår munn eller hals
 • utbredt hudutslett, kløe
 • endringer i prøveverdier for leverfunksjon
 • tretthet
 • godartede polypper i magesekken
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 av 100 pasienter):
 • depresjon
 • muskel- eller leddsmerter
 • væskeansamling eller hevelse
 • endring i antall blodceller
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 pasienter):
 • feber
 • rastløshet, søvnighet, forvirring, hallusinasjoner, søvnløshet, synsforstyrrelser, svimmelhet (vertigo)
 • smaksforandringer, tap av matlyst, betennelse i tungen (glossitt)
 • hudreaksjoner som brennende eller stikkende følelse under huden, blåmerker, rødhet og overdreven svetting
 • lysømfintlighet (sterk hudreaksjon når den utsettes for sol og UV-stråling)
 • hårtap
 • prikking (følelse av maur som kryper på huden (parestesier)), skjelving
 • anemi (blekhet)
 • nyreproblemer
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • leverbetennelse (hepatitt) (kan ses som gul hud eller øyne)
 • hevelse i bryster hos menn, impotens
 • soppinfeksjon (kan påvirke hud eller slimhinner)
 • angioødem: snakk med lege umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, som opphovnet ansikt, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, elveblest eller vanskeligheter med å puste.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • alvorlig overfølsomhet, inkludert sjokk. Symptomer på overfølsomhet kan omfatte feber, utbredt utslett, hevelse og noen ganger fall i blodtrykk.
 • betennelse i munnen (stomatitt)
 • tarmbetennelse (kolitt)
 • forandringer på blodprøver som natrium-, kolesterol- og triglyseridnivåer.
 • svært alvorlige hudreaksjoner i form av rødhet, blemmedannelse, alvorlig betennelse og hudavskalling
 • Lansoprazol Medical Valley kan forårsake en reduksjon i antallet hvite blodceller som kan nedsette motstanden din mot infeksjon. Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinveisproblemer. En blodprøve vil bli tatt for å undersøke muligheten for reduksjon i antall hvite blodceller (agranulocytose).
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • dersom du bruker Lansoprazol Medical Valley i mer enn tre måneder, kan nivået av magnesium i blodet ditt synke. Lave magnesiumnivåer kan vise seg som utmattelse (fatigue), ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet og økt hjerterytme. Snakk med lege umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene. Lave magnesiumnivåer kan også føre til en reduksjon i kalium- eller kalsiumnivåene i blodet. Legen kan anbefale at det skal tas jevnlige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåene dine.
 • lave nivåer av natrium i blodet. Vanlige symptomer er kvalme og oppkast, hodepine, døsighet og tretthet, forvirring, muskelsvakhet eller -spasmer, irritabilitet, krampeanfall, koma.
 • utslett, muligens med smerter i leddene
 • synshallusinasjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Medical Valley

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og pakning. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Lansoprazol Medical Valley:
 • Virkestoffet er lansoprazol. Én hard enterokapsel inneholder 15 mg eller 30 mg lansoprazol.
 • Andre innholdsstoffer er: Kapselinnhold: sukkerkuler (maisstivelse og sukrose), natriumlaurylsulfat, meglumin, mannitol, hypromellose, makrogol 6000, talkum, polysorbat 80, titandioksid (E171), metakrylsyreetylakrylat kopolymer (1:1) dispersjon 30 %. Kapselskall: gelatin, titandioksid (E171), og 15 mg kapsler inneholder i tillegg kinolingult (E104).
Hvordan Lansoprazol Medical Valley ser ut og innholdet i pakningen
Lansoprazol Medical Valley 15 mg harde enterokapsler: Ugjennomsiktige, gule kapsler som inneholder hvite til nesten hvite syreresistente mikrogranulat.
Lansoprazol Medical Valley 30 mg harde enterokapsler: Ugjennomsiktige, hvite kapsler som inneholder hvite til nesten hvite syreresistente mikrogranulat.
Pakningsstørrelser: 14, 28, 56 og 98 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken
Sverige
Tilvirker:
Laboratorios Liconsa, S.A.
Avda. Miralcampo, Nº 7,
Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 29.09.2023