Ketorax Pfizer tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ketorax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ketorax
 3. Hvordan du bruker Ketorax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ketorax
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Ketorax er og hva det brukes mot

Ketorax er et legemiddel som tilhører opioidgruppen og som brukes ved sterke smerter, for eksempel etter operasjon, ved gallestensanfall, kreftsmerter eller andre sterke smerter.

2. Hva du må vite før du bruker Ketorax

Bruk ikke Ketorax
 • dersom du er allergisk overfor ketobemidonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har slim i lungene som du ikke får hostet opp.
 • hvis du har alvorlige pustevansker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ketorax, og informer legen din:
 • dersom du bruker en MAO-hemmer (legemidler til bruk mot depresjoner og Parkinson's sykdom), skal du ikke bruke Ketorax samtidig, eller i løpet av de første 14 dagene etter at du har sluttet med MAO-hemmeren (se også "Andre legemidler og Ketorax").
 • dersom du får alvorlige pustevansker, inkludert pustestopp som forekommer gjentatte ganger mens du sover (sentral søvnapné) , må du kontakte lege eller sykehus. Hvis du også tar andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet, kan disse symptomene forverres (se også "Andre legemidler og Ketorax"). Det kan være nødvendig med redusert dose.
 • dersom du tar serotonerge legemidler, da serotonergt syndrom kan oppstå. Symptomer kan omfatte følelse av å være opprørt, å se, høre eller føle ting som ikke er der, passivitet, raske hjerteslag, ustabilt blodtrykk, feber, rykninger, tap av blærekontroll, ukoordinerte bevegelser, stivhet og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast og diaré). Se også "Andre legemidler og Ketorax".
 • dersom du har astma eller andre pusteproblemer, da Ketorax kan ha hemmende effekt på pusten din.
 • ved hodeskader og tilstander med økt intrakranielt trykk (økt trykk i hodet).
 • dersom du har en rytmeforstyrrelse i hjertet som gjør at det slår saktere.
 • dersom du har forstørret prostata eller innsnevring av urinrøret, da Ketorax kan føre til opphopning av urin.
 • dersom du har hatt et inngrep i mage-tarm kanalen, ettersom Ketorax kan ha en hemmende effekt på tarmbevegelsene.
Dersom du får symptomer på binyresvikt slik som kvalme, oppkast, manglende matlyst, tretthet, svakhet, svimmelhet eller lavt blodtrykk etter at du har tatt legemidlet, fortell det til legen din.
Økt følsomhet for smerte (hyperalgesi) kan forekomme etter langvarig bruk av Ketorax, eller ved høye doser, informer legen dersom du opplever dette.
Ketorax kan medføre avhengighet. Det er viktig at du bruker Ketorax i tett samarbeid med legen din for å redusere risikoen for avhengighet.
Dersom du har nedsatt funksjon av lever eller nyrer, eller har en lungesykdom, vil legen antakeligvis gi deg en lavere dose av Ketorax. Dette gjelder også dersom du er eldre eller svekket.
Langvarig bruk kan forårsake hormonelle endringer, noe som kan føre til nedsatt seksualdrift, impotens, ereksjonssvikt, uregelmessig menstruasjon eller infertilitet. Dersom du opplever noen av disse symptomene, fortell det til legen din.
Ketorax tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du bruker dette legemidlet.
Andre legemidler og Ketorax
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ketorax bør ikke brukes samtidig med eller innen 14 dager etter avsluttet behandling med MAO- hemmere (en type legemidler til bruk mot depresjoner og Parkinson's sykdom), da dette kan føre til overstimulering av sentralnervesystemet, høy feber, kramper og blodtrykksfall eller -økning.
Samtidig bruk av alkohol, midler mot søvnvansker, beroligende midler, opioider, krampestillende/ muskelavslappende midler, enkelte allergimedisiner (de som kan gjøre deg søvnig), midler mot depresjon og andre midler som påvirker sentralnervesystemet, kan gi alvorlige pustevansker og føre til nedsatt lungefunksjon, lavt blodtrykk og bevisstløshet, koma og død. Snakk med legen hvis du bruker slike legemidler og om inntak av alkohol.
Samtidig bruk av serotonerge legemidler, slik som mirtazapin, trazodon og tramadol kan forårsake serotonergt syndrom (for symptomer se "Advarsler og forsiktighetsregler").
Bruk av Ketorax samtidig med alkohol eller beroligende midler, kan også føre til angst.
Ved samtidig bruk av noen andre legemidler av samme type som Ketorax (opioidene pentazocin og buprenorfin) og Ketorax, kan de hos noen motvirke hverandres effekt.
Ketorax kan redusere opptak av mange legemidler på grunn av nedsatt aktivitet i tarmen.
Inntak av Ketorax sammen med alkohol
Du må ikke drikke alkohol mens du bruker Ketorax, da du kan få alvorlig pustevansker som kan føre til bevisstløshet og koma, se også ovenfor.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom Ketorax brukes over en lengre periode i svangerskapet er det risiko for abstinens- symptomer hos det nyfødte barnet. Du bør derfor unngå å bruke Ketorax under svangerskapet.
Bruk av Ketorax hos moren kort tid før fødsel kan føre til pustevansker hos det nyfødte barnet.
Det er ukjent hvor mye av virkestoffet i Ketorax som går over i morsmelk, og i hvilken grad dette påvirker barnet. Ketorax bør ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Ketorax har stor påvirkning på reaksjonsevnen og evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Du bør ikke kjøre eller utføre risikofylt arbeid mens du bruker Ketorax.

3. Hvordan du bruker Ketorax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasset den for deg, og avhenger av smertens art og alvorlighetsgrad. Ved lengre tids bruk kan en viss tilvenning oppstå, slik at dosen må økes for at man skal oppnå samme smertelindring. Følg doseringen som angitt på apoteketiketten.
Hvis du mener at virkningen av Ketorax er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Ketorax
Du kan oppleve svimmelhet, kvalme og døsighet dersom du tar for mye Ketorax. Overdosering viser seg også ved sterk søvnighet som kan gå over i dyp bevisstløshet med hemming av åndedrettsfunksjonen. Kontakt lege umiddelbart dersom du har tatt for mye Ketorax.
Dersom du har glemt å ta Ketorax
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose, men ta neste dose ved normalt tidspunkt.
Dersom du avbryter behandling med Ketorax
Etter en tids bruk kan det oppstå vanedannelse og avhengighet. Har avhengighet oppstått vil abstinenssymptomer utløses hvis du plutselig stopper å ta Ketorax.
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Dersom du får alvorlige pustevansker må du kontakte lege eller sykehus.
Den mest vanlige bivirkningen er munntørrhet, som oppstår hos de fleste brukerne.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Munntørrhet, opphopning av urin.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): Oppstemthet, døsighet, svimmelhet, langsom puls, nedsatt pustefunksjon, kvalme, brekninger, forstoppelse, blodtrykksfall.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer): Tåkesyn.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner, hevelser i huden og i munnens slimhinner (angioødem), elveblest (urtikaria), utslett.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Forvirring, avhengighet, abstinenssymptomer når du slutter å ta legemidlet, hodepine.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ketorax

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Ketorax tabletter
 • Virkestoff er ketobemidonhydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat (se avsnitt 2 «Ketorax tabletter inneholder laktose»), povidon, potetstivelse, gelatin, talkum, magnesiumstearat.
Hvordan Ketorax tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Ketorax tabletter er hvite, runde tabletter uten delestrek. Tablettene er merket med ’5’ på den ene siden.
Ketorax tabletter leveres i blisterpakninger som inneholder 20 eller 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Lysaker
Norge
Tilvirker
EXCELLA GmbH & Co. KG, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf. 67 52 61 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.11.2020
Mangler tekstalternativ for bilde
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon.
Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-ketorax-pfizer-560531