Viagra Reseptfri Upjohn EESV

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt apotek eller lege dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Snakk med legen dersom du har tatt Viagra Reseptfri i henhold til anvisningene og ikke fått en ereksjon som holdt seg hard nok til å kunne ha sex.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Viagra Reseptfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Viagra Reseptfri
 3. Hvordan du bruker Viagra Reseptfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Viagra Reseptfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Viagra Reseptfri er og hva det brukes motHva Viagra Reseptfri er

Viagra Reseptfri inneholder virkestoffet sildenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmere. Det virker ved å øke blodtilførselen til penis når du blir seksuelt opphisset.
Hva Viagra Reseptfri brukes mot
Viagra Reseptfri er en behandling for menn over 18 år med impotens.
Erektil dysfunksjon, også kalt impotens, er en manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er hard nok til å kunne ha sex. Ereksjoner avhenger av mange faktorer, inkludert en god blodtilstrømning til penis. Dersom penis ikke får tilført tilstrekkelig blod kan det forårsake impotens. Impotens kan påvirke menn forskjellig. Noen får ikke ereksjon. Andre kan få ereksjon, men den er kanskje ikke hard nok til å kunne ha sex, eller de kan miste ereksjonen før eller under sex.

2. Hva du må vite før du bruker Viagra Reseptfri

Bruk ikke Viagra Reseptfri dersom du:
 • ikke har impotens.
 • tar nitratlegemidler mot brystsmerter eller hjertesvikt (se avsnitt «Andre legemidler og Viagra Reseptfri»)
 • bruker rusmidler av typen amylnitritt, også kjent som «poppers»
 • bruker riociguat (eller andre legemidler fra en legemiddelgruppe som kalles guanylatsyklasestimulatorer) til behandling av høyt blodtrykk i lungene (se avsnitt «Andre legemidler og Viagra Reseptfri»)
 • tar ritonavir til behandling av hiv-infeksjon (se avsnitt «Andre legemidler og Viagra Reseptfri»)
 • har fått råd fra legen om å unngå seksuell aktivitet pga. hjerte- og karsykdom (se avsnitt «Advarsel og forsiktighetsregler»)
 • har alvorlig hjertesykdom som nylig gjennomgått hjerteinfarkt eller slag (i løpet av de siste 6 månedene), ustabil angina (brystsmerter) eller alvorlig hjertesvikt (hjertets pumpekapasitet er redusert)
 • har alvorlig leversykdom
 • har lavt blodtrykk (under 90/50 mmHg) som kan føre til symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, sykdomsfølelse, klam i huden, depresjon, bevisstløshet eller tåkesyn
 • har hatt alvorlig synstap på grunn av en nerveskade i øynene som f.eks. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) eller har en arvelig øyesykdom som f.eks. retinitis pigmentosa (se avsnitt «Advarsel og forsiktighetsregler»)
 • har en misdannelse i penis
 • er kvinne
 • er under 18 år
 • er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Du bør ta en helsesjekk hos legen din så snart som mulig i løpet av de første 6 månedene etter du har begynt å bruke Viagra Reseptfri, for å sørge for at impotensen ikke skyldes andre alvorlige sykdommer.
Impotens kan være et tidlig tegn på:
 • hjerte- og karsykdom
 • diabetes
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
Fortell legen din om dine plager dersom du ikke allerede har gjort det.
Risikofaktorer for hjerte og kar
Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet (se avsnittet «Bruk ikke Viagra Reseptfri dersom du» over).
Snakk med legen din før du tar Viagra Reseptfri dersom du:
 • blir svært andpusten eller kjenner smerter i brystet ved lett eller moderat aktivitet (f.eks. rask gange i 20 minutter eller gå opp to etasjer). Legen din må kanskje undersøke om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for når du har sex.
 • har et problem med en av hjerteklaffene (hjerteklaffefeil).
 • har en sykdom i hjertemuskelen (f.eks. kardiomyopati).
 • har uregelmessige hjerteslag (arytmi).
 • har gjennomgått en operasjon for å forbedre blodstrømmen til hjertet ditt, eller dersom du har høyt blodtrykk som nå er godt behandlet.
 • har høyt blodtrykk som ikke er godt nok kontrollert
Andre risikofaktorer
Snakk med legen din før du bruker Viagra Reseptfri dersom du:
 • har hatt ereksjon som har vart i mer enn 4 timer (priapisme). Noen sykdommer øker sannsynligheten for vedvarende ereksjon, som sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft) eller benmargskreft. Bruk av legemidler mot impotens kan øke risikoen for priapisme. Langvarig ereksjon kan skade vevet i penisen og føre til permanent tap av evne til å få ereksjon.
 • har magesår eller en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili).
 • tidligere har hatt lett til moderat leversykdom eller alvorlige nyresykdom. Viagra Reseptfri er kanskje ikke egnet for deg, du bør kontakte lege før du bruker Viagra Reseptfri.
Hvis du plutselig opplever synsforstyrrelser, skal du slutte å bruke Viagra Reseptfri og kontakte lege straks. Tilfeller av synsforstyrrelser har blitt rapportert ved bruk av sildenafil.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Viagra Reseptfri
Snakk med apotek eller lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler kan påvirkes av Viagra Reseptfri, eller de kan påvirke hvordan Viagra Reseptfri virker, og det kan føre til bivirkninger.
Bruk ikke Viagra Reseptfri dersom du bruker:
 • Nitratlegemidler: Ikke ta Viagra Reseptfri dersom du bruker nitratlegemidler
  (f.eks. glyseryltrinitrat, isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat) mot brystsmerter (angina pectoris) eller ved hjertesvikt eller nitrogenoksiddonorer (som amylnitritt (kalles “poppers” når det brukes som rusmiddel), nikorandil eller natriumnitroprussid)). Dette er fordi du kan få et kraftig blodtrykksfall som kan være farlig hvis det kombineres med Viagra Reseptfri.
 • Riociguat: Ikke ta Viagra Reseptfri dersom du tar et legemiddel kalt riociguat (eller andre legemidler i en gruppe kalt guanylatsyklasestimulatorer). Riociguat brukes til å behandle høyt blodtrykk i lungene og kan gi et kraftig blodtrykksfall, som kan være farlig hvis du tar det sammen med Viagra Reseptfri.
 • Legemidler til behandling av hiv-infeksjoner: Ritonavir er et legemiddel som brukes til å behandle hiv-infeksjoner. Ikke ta Viagra reseptfri dersom du bruker ritonavir, siden denne kombinasjonen kan føre til alvorlig blodtrykksfall.
Snakk med farmasøyt eller lege før du bruker Viagra Reseptfri dersom du bruker:
 • Legemidler til behandling av soppinfeksjoner og antibiotika:
  Legemidler til behandling av soppinfeksjoner kalt itrakonazol eller ketokonazol, og en antibiotika kalt erytromycin, øker konsentrasjonen av Viagra Reseptfri i kroppen og kan føre til bivirkninger. Du bør kontakte legen før du tar Viagra Reseptfri dersom du bruker disse legemidlene.
 • Legemidler til behandling av halsbrann:
  Legemidler til behandling av halsbrann som cimetidin øker konsentrasjonen av Viagra Reseptfri i kroppen og kan føre til bivirkninger. Du bør kontakte legen før du bruker Viagra Reseptfri.
 • Andre legemidler mot impotens:
  Sikkerhet og effekt av å kombinere Viagra Reseptfri med andre legemidler mot impotens har ikke blitt undersøkt. Denne kombinasjonen er derfor ikke anbefalt.
 • Alfa-blokkere som brukes ved problemer med vannlating eller høyt blodtrykk:
  Alfa-blokkere som brukes ved problemer med vannlating på grunn av forstørret prostata (som alfuzosin, doksazosin eller tamsulosin) kan føre til svimmelhet, ørhet, kvalme, besvimelse, mangel på konsentrasjon eller tåkesyn på grunn av lavt blodtrykk (symptomatisk hypotensjon).
 • Legemidler som inneholder sakubitril/valsartan, som brukes til behandling av hjertesvikt.
Inntak av Viagra Reseptfri sammen med mat og drikke
Viagra Reseptfri kan tas med eller uten mat. Dersom det tas etter et fettrikt måltid, kan det ta lengre tid før det begynner å virke.
Viagra Reseptfri skal ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice, fordi det kan påvirke hvordan legemidlet fungerer.
Et stort alkoholinntak kan svekke evnen til å få ereksjon. For å få god virkning av legemidlet, anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før seksuell aktivitet.
Graviditet, amming og fertilitet
Dette legemidlet skal ikke brukes av kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Viagra Reseptfri kan gi svimmelhet og synsforstyrrelser. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du får slike bivirkninger når du har tatt dette legemidlet.
Viagra Reseptfri inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Viagra Reseptfri inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Viagra Reseptfri

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek eller lege har fortalt deg. Kontakt apotek eller lege hvis du er usikker.
 • Ta 1 tablett ved behov omtrent 1 time før seksuell aktivitet.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Ikke ta mer enn 1 tablett daglig.
Viagra Reseptfri kan bare hjelpe deg til å få ereksjon dersom du blir seksuelt opphisset. Du og partneren din bør starte med forspill på samme måte som om du ikke tok et legemiddel mot impotens.
Tiden det tar før legemidlet virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom 30 og 60 minutter. Du kan ta legemidlet opptil 4 timer før seksuell aktivitet.
Slapp av og vær tålmodig dersom Viagra Reseptfri ikke hjelper deg den første gangen. Du kan prøve på nytt senere, men husk at du kan ta kun 1 tablett daglig. For de fleste menn vil Viagra Reseptfri fungere den første eller andre gangen de bruker det. Dersom det er en stund siden du klarte å få eller beholde en ereksjon, kan det hende at du trenger et par forsøk før du får ønsket virkning. Snakk med lege dersom du har prøvd Viagra Reseptfri, men fortsatt ikke klarer å få og beholde en ereksjon.
Dersom du føler at virkningen av Viagra Reseptfri er for kraftig, bør du snakke med apotek eller lege.
Dersom du tar for mye av Viagra Reseptfri
Kontakt apotek eller lege umiddelbart dersom du har tatt flere tabletter enn det som er anbefalt. Hvis du har fått i deg for mye legemiddel, kan du få bivirkninger og/eller mer alvorlige bivirkninger.
Spør apotek eller lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse bivirkningene er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • Brystsmerter: Dette er en mindre vanlig bivirkning. Dersom du opplever dette før, under eller etter seksuell aktivitet: Sett deg opp i en halvveis sittende stilling, og prøv å slappe av. Du skal IKKE bruke nitrater mot brystsmertene.
 • En forlenget og noen ganger smertefull ereksjon som varer i mer enn 4 timer: Dette er en sjelden bivirkning.
 • Plutselig nedsatt syn eller synstap: Dette er en sjelden bivirkning.
 • En allergisk reaksjon: Dette er en mindre vanlig bivirkning. Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.
 • Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN): Dette er en sjelden bivirkning. Symptomer på dette er blant annet kraftig hudavskalling og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene og feber.
 • Anfall eller kramper: Dette er en sjelden bivirkning.
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • hodepine
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • kvalme, fordøyelsesbesvær, nesetetthet, svimmelhet
 • ansiktsrødme, hetetokter (en plutselig følelse av varme i overkroppen)
 • fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • oppkast, smerter i øvre mageregion, sure oppstøt (inkludert halsbrann)
 • utslett, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse, tretthet (fatigue)
 • øyeirritasjon, blodskutte øyne / røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, visuell lyshet, økt lysfølsomhet, rennende øyne
 • kraftige hjerteslag, raske hjerteslag
 • høyt blodtrykk
 • lavt blodtrykk (typiske tegn på dette er svimmelhet, besvimelse, tåkesyn, kvalme og tretthet)
 • muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, vertigo (en form for svimmelhet), øresus
 • munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (kan oppleves som rennende nese, nysing og nesetetthet)
 • blod i urin
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • besvimelse, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel
 • plutselig uventet død forårsaket av at hjertet stopper å slå (plutselig og uventet hjertestans), slag, hjerteinfarkt, brystsmerter (angina), uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen
 • tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen
 • blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet
 • blødning i penis, blod i sæd
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Viagra Reseptfri

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Viagra Reseptfri
 • Virkestoff er sildenafil. Hver tablett inneholder 50 mg sildenafil (som sitrat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium (se avsnitt 2 «Viagra Reseptfri inneholder natrium») og magnesiumstearat
  Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E 171), laktose (se avsnitt 2 «Viagra Reseptfri inneholder laktose»), triacetin og indigokarmin aluminiumslakk (E 132)
Hvordan Viagra Reseptfri ser ut og innholdet i pakningen
Viagra Reseptfri er blå, filmdrasjerte tabletter med avrundet rombeform og måler 11,2 mm × 8,1 mm. De er merket med “Pfizer” på den ene siden og “V50” på den andre siden.
Tablettene leveres i en eske med blisterpakninger som inneholder 2, 4 eller 8 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Upjohn EESV,
Capelle aan den IJssel,
Nederland
Tilvirker
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29, Route des Industries, Pocé sur Cisse, 37530
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.01.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no