Loceryl Galderma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Loceryl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Loceryl
 3. Hvordan du bruker Loceryl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Loceryl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Loceryl er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Loceryl er et soppmiddel, og virker soppdrepende eller hemmende på soppens vekst.
Loceryl anvendes for behandling av forskjellige soppinfeksjoner i neglene. Loceryl kan brukes til behandling av moderat utbredt neglesopp ytterst på neglen.

2. Hva du må vite før du bruker Loceryl

Bruk ikke Loceryl
 • dersom du er allergisk overfor amorolfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Loceryl.
Loceryl skal ikke påføres på huden rundt neglen.
Under anvendelsen av Loceryl skal du ikke bruke falske negler.
Etter påføring av Loceryl, bør minst 10 minutter overholdes før påføring av noen kosmetiske neglelakk. Før påføring av Loceryl gjentas, bør kosmetisk neglelakk fjernes forsiktig.
Under bruk av organiske løsemidler (tynnere, White spirit o.l.) bør vernehansker brukes, ellers fjernes Loceryl.
Dette legemidlet kan forårsake allergiske reaksjoner, noen kan være alvorlige.
Dersom dette skjer, skal du slutte å bruke legemidlet, fjerne det umiddelbart med neglelakkfjerner eller rengjøringskompressene som følger med i pakningen og oppsøke lege. Legemidlet må ikke brukes på nytt.
Du må oppsøke øyeblikkelig legehjelp hvis du har noen av følgende symptomer:
 • Du har problemer med å puste
 • Ansiktet, leppene, tungen eller halsen hovner opp
 • Du får kraftig utslett på huden.
Barn
Loceryl anbefales ikke brukt til små barn og spebarn.
Andre legemidler og Loceryl
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan vӕre gravid eller planlegger å bli gravid.
Erfaringen med bruk under graviditet og amming er begrenset. Loceryl bør bare brukes under graviditet og amming hvis legen din har bestemt det.

3. Hvordan du bruker Loceryl
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering er: Påføres 1-2 ganger ukentlig på angrepet finger- eller tånegl. Unngå å få lakk på huden utenfor neglen da Loceryl neglelakk inneholder metakrylat som er kjent for å kunne gi kontaktallergi. Behandling fortsettes uten avbrekk, inntil neglen er gjenoppbygd og angrepne områder er kurert. Nødvendig behandlingstid avhenger av grad og lokalisering av infeksjonen. Vanlig behandlingstid er 6 måneder for fingernegler og 9-12 måneder for tånegler.
Neglelakken brukes slik:

Mangler tekstalternativ for bilde

Før første påføring er det viktig at det angrepne området, spesielt negleoverflaten, er filt ned så grundig som mulig.

Mangler tekstalternativ for bilde

Negleoverflaten renses så med en fuktig rengjøringskompress.
Neglefiler som er brukt på angrepne negler må ikke brukes på friske negler.

Mangler tekstalternativ for bilde

For hver negl dyppes spatelen i neglelakken, uten å avsette lakk på flaskehalsen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Neglelakken påføres med spatelen på hele overflaten av de angrepne neglene.

Mangler tekstalternativ for bilde

Flasken må beskyttes mot varme og holdes tett lukket etter bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

Lakken får tørke (3-5 minutter).

Mangler tekstalternativ for bilde

Etter bruk rengjøres spatelen grundig med rengjøringskompressen.

Rengjør flaskehalsen rett etter bruk og lukk flasken godt.
Kosmetisk neglelakk kan påføres minst 10 minutter etter påføring av Loceryl neglelakk.
Ved gjentatt applikasjon er det viktig at eventuelle rester av Loceryl neglelakk eller kosmetisk neglelakk fjernes grundig før prosedyren ovenfor gjentas.
Dersom du tar for mye av Loceryl
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er sjeldne. Negleskader (f.eks. misfarging av negler, neglebrudd, skjøre negler) kan forekomme. Disse reaksjonene kan også ha sammenheng med selve soppinfeksjonen.
Sjeldne (flere eller like med 1 av 10 000 mennesker, men færre eller like med 1 av 1000 mennesker):
 • Negleskader, misfarging av negler, neglebrudd, skjøre negler.
Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 mennesker):
 • Brennende følelse i huden.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Systemisk allergisk reaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon som kan være forbundet med opphovning i ansikt, lepper, tunge eller hals, problemer med å puste og/eller kraftig utslett på huden).
 • Rødhet, kløe, utslett, blemmer og allergiske hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Loceryl

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Hold flasken tett lukket. Beskyttes mot varme.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter Utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Loceryl
 • Virkestoff er amorolfinhydroklorid tilsvarende amorolfin 5%.
 • Hjelpestoffer er metakrylsyre kopolymer 150 000, triacetin, butylacetat, etylacetat og etanol.
Hvordan Loceryl ser ut og innholdet i pakningen
Loceryl leveres i:
en glassflaske inneholdende 3 ml (reseptfri pakning og reseptbelagt pakning) eller 5 ml (reseptbelagt pakning). Til neglelakken medfølger: 30 rengjøringskompresser fuktet med isopropanol, 10 spatler og 30 neglefiler.
eller
en glassflaske med spatel integrert i lokket inneholdende 3 ml (reseptfri pakning og reseptbelagt pakning) eller 5 ml (reseptbelagt pakning). Til neglelakken medfølger 30 rengjøringskompresser fuktet med isopropanol og 30 neglefiler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com
Tilvirker
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.05.2018