Neurontin Upjohn EESV

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Neurontin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Neurontin
 3. Hvordan du bruker Neurontin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Neurontin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Neurontin er og hva det brukes mot

Neurontin tilhører en gruppe legemidler som brukes til å behandle epilepsi og perifer nevropatisk smerte (langvarig smerte som skyldes skade på nervene).
Det aktive virkestoffet i Neurontin er gabapentin.
Neurontin brukes til å behandle:
 • Ulike former for epilepsi (anfall som i begynnelsen begrenser seg til å omfatte visse deler av hjernen, uavhengig av om anfallet sprer seg til andre deler av hjernen eller ikke). Legen vil forskrive Neurontin til deg eller barnet ditt (6 år eller eldre), for å bedre behandling av epilepsien når nåværende behandling ikke fullt ut kontrollerer tilstanden. Du eller barnet ditt (6 år eller eldre) bør ta Neurontin i tillegg til nåværende behandling, hvis ikke du har blitt fortalt noe annet. Neurontin kan også brukes alene i behandling av voksne og barn over 12 år.
 • Perifer nevropatisk smerte (langvarig smerte som skyldes skade på nervene). Mange ulike sykdommer kan forårsake perifer nevropatisk smerte (forekommer primært i armer og/eller ben), så som diabetes eller helvetesild. Følelsen av smerte kan beskrives som varm, brennende, bankende, skytende, stikkende, skarp, krampelignende, verkende, kriblende, nummenhet, nålestikk osv.

2. Hva du må vite før du bruker Neurontin

Bruk ikke Neurontin
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor gabapentin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Neurontin:
 • dersom du har nyreproblemer vil legen din kanskje forskrive et annet doseringsregime
 • dersom du får behandling med hemodialyse (for å fjerne avfallsstoffer på grunn av nyresvikt), skal du fortelle legen din hvis du får smerter og/eller svakhet i musklene
 • dersom du utvikler symptomer som vedvarende magesmerte, kvalme eller oppkast må du umiddelbart kontakte lege, da dette kan være symptomer på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • hvis du har sykdom i nervesystemet, sykdom i luftveiene, eller hvis du er eldre enn 65 år, kan legen din foreskrive en annen dose.
Tilfeller av misbruk og avhengighet er rapportert for gabapentin etter markedsføring. Snakk med lege dersom du tidligere har hatt problemer med rusmisbruk eller avhengighet.
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som gabapentin, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Viktig informasjon om mulige alvorlige reaksjoner
Noen få personer som tar Neurontin kan få en allergisk reaksjon eller en mulig alvorlig hudreaksjon, som kan utvikle seg til et alvorlig problem uten behandling. Du må være bevisst på disse symptomene når du tar Neurontin.
Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av de følgende symptomene etter å ha tatt dette legemidlet, da de kan være alvorlige”.
Muskelsvakhet, ømhet eller smerte og spesielt hvis du også føler deg uvel eller har høy kroppstemperatur. Det kan være forårsaket av unormal muskelnedbrytning som kan være livstruende og medføre nyreproblemer. Du kan også oppleve misfarging av urinen og endring i blodprøveresultatene (særlig økt kreatin-fosfokinase i blodet). Hvis du opplever noen av disse tegnene eller symptomer, vennligst kontakt legen din straks.
Andre legemidler og Neurontin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Fortell særlig lege (eller apotek) dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler mot kramper, søvnforstyrrelser, depresjon, angst, eller andre nevrologiske eller psykiske problemer.
Legemidler som inneholder opioider, som f.eks. morfin
Kontakt lege eller apotek dersom du tar legemidler som inneholder opioider (som f.eks. morfin), da opioider kan forsterke effekten av Neurontin. I tillegg kan kombinasjonen av Neurontin og opioider føre til søvnighet, sedasjon (sløvhet), pustevansker eller død.
Magesyrenøytraliserende midler (antacida)
Hvis Neurontin og magesyrenøytraliserende midler som inneholder aluminium og magnesium tas samtidig, kan opptaket av Neurontin fra magen reduseres. Det anbefales derfor å ta Neurontin tidligst to timer etter magesyrenøytraliserende midler.
Neurontin:
 • forventes ikke å påvirke effekten av andre antiepileptika eller p-piller.
 • kan påvirke enkelte laboratorietester. Dersom du skal ta urinprøve, vennligst fortell legen eller sykehuset at du tar Neurontin.
Inntak av Neurontin sammen med mat
Neurontin kan tas med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Neurontin bør ikke tas under graviditet med mindre legen har fortalt deg noe annet. Sikker prevensjon må brukes av kvinner som kan bli gravide.
Det er ikke utført studier for å se spesifikt på bruk av gabapentin hos gravide kvinner, men andre legemidler som brukes for å behandle epileptiske anfall har vist en økt risiko for skade på fosteret, særlig når mer enn ett legemiddel mot epileptiske anfall tas samtidig. Dersom legen tilråder det bør du derfor hvis det er mulig prøve å ta kun ett legemiddel mot epileptiske anfall under graviditet.
Kontakt umiddelbart lege hvis du blir gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid mens du bruker Neurontin. Du må ikke slutte brått med å ta dette legemidlet, da dette kan føre til gjennombruddsanfall, som kan ha alvorlige konsekvenser for deg og barnet.
Amming:
Gabapentin, virkestoffet i Neurontin, går over i morsmelk. Fordi påvirkningen av barnet er ukjent anbefales det ikke å amme mens du bruker Neurontin.
Fertilitet:
Dyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Neurontin kan føre til svimmelhet, søvnighet og tretthet. Du bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre andre risikofylte aktiviteter inntil du vet hvordan dette legemidlet påvirker evnen din til å utføre disse aktivitetene.
Neurontin inneholder laktose
Neurontin harde kapsler inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Neurontin inneholder natrium:
Neurontin 100 mg, 300 mg og 400 mg harde kapsler inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Neurontin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil avgjøre hvilken dose som passer for deg.
Epilepsi, anbefalt dose er:
Voksne og ungdom:
Ta det antallet kapsler eller tabletter som du har blitt fortalt av legen. Legen vil vanligvis øke dosen gradvis. Startdosen er vanligvis mellom 300 mg og 900 mg daglig. Deretter kan dosen økes trinnvis som avtalt med legen opp til maksimalt 3600 mg daglig. Legen vil informere deg om at du skal ta denne totale dosen fordelt på 3 separate doser, dvs. én gang om morgenen, én gang om ettermiddagen og én gang om kvelden.
Barn fra 6 år:
Dosen som skal gis til barnet ditt avgjøres av legen da dosen beregnes ut i fra barnets vekt. Behandlingen starter med en lav dose som gradvis økes i løpet av en periode på ca. 3 dager. Den vanlige dosen for å kontrollere epilepsi er 25-35 mg per kg per dag. Den gis vanligvis fordelt på 3 separate doser hver dag. Kapselen/kapslene eller tabletten/tablettene tas vanligvis én gang om morgenen, én gang om ettermiddagen og én gang om kvelden.
Neurontin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 6 år.
Perifer nevropatisk smerte, anbefalt dose er:
Voksne:
Ta det antallet kapsler eller tabletter som du har blitt fortalt av legen. Legen vil vanligvis øke dosen gradvis. Startdosen er vanligvis mellom 300 mg og 900 mg daglig. Deretter kan dosen økes trinnvis som avtalt med legen opp til maksimalt 3600 mg daglig. Legen vil informere deg om at du skal ta denne totale dosen fordelt på 3 doser, dvs. én gang om morgenen, én gang om ettermiddagen og én gang om kvelden.
Hvis du har nyreproblemer eller får behandling med hemodialyse
Legen din kan forskrive et annet doseringsregime og/eller en annen dose hvis du har nyreproblemer eller får behandling med hemodialyse.
Er du eldre enn 65 år skal du ta Neurontin som normalt bortsett fra hvis du har problemer med nyrene. Legen din kan forskrive et annet doseringsregime og/eller en annen dose dersom du har problemer med nyrene.
Dersom du har inntrykk av at effekten av Neurontin er for sterk eller for svak bør du snakke med legen din eller apoteket så snart som mulig.
Administrasjonsmåte
Neurontin er til oral bruk. Svelg alltid kapslene eller tablettene med rikelig mengde vann. Tabletten kan deles i to like deler.
Fortsett å ta Neurontin inntil legen din sier at du kan slutte.
Dersom du tar for mye av Neurontin
Høyere dose enn anbefalt kan resultere i en økning av bivirkninger som tap av bevissthet, svimmelhet, dobbeltsyn, slurvete tale, søvnighet og diaré. Kontakt umiddelbart lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg gjenværende kapsler eller tabletter som du ikke har tatt, sammen med esken og etiketten slik at sykehuset enkelt kan finne ut hvilket legemiddel du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Neurontin
Dersom du har glemt å ta en dose kan du ta dosen din så snart du husker det dersom det ikke er tiden for å ta neste dose. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Neurontin
Ikke stopp å ta Neurontin med mindre legen har bedt deg gjøre det. Hvis behandlingen din avsluttes, bør det gjøres gradvis i løpet av minst 1 uke. Hvis du slutter brått med å ta Neurontin eller hvis du slutter før legen har bedt deg gjøre det, er det en økt risiko for epileptiske anfall.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av de følgende symptomene etter å ha tatt dette legemidlet, da de kan være alvorlige:
 • alvorlige hudreaksjoner som krever umiddelbar behandling, hevelse av lepper og ansikt, hudutslett og rødhet, og/eller hårtap (disse kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon)
 • magesmerter som ikke forsvinner, kvalme og oppkast, da disse kan være symptomer på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • Neurontin kan gi en alvorlig livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid. Det kan være at du må på sykehus eller slutte med Neurontin. Ta kontakt med legen din umiddelbart dersom du får noen av de følgende symptomer:
  • utslett
  • elveblest
  • feber
  • hovne kjertler som ikke forsvinner
  • hevelse av lepper og tunge
  • gulfarging av hud eller det hvite i øynene
  • uvanlige blåmerker eller blødning
  • alvorlig tretthet eller svakhet
  • uventede muskelsmerter
  • hyppige infeksjoner
  • pusteproblemer. Ved alvorlige pusteproblemer, kan du ha behov for øyeblikkelig hjelp og intensiv overvåking for å kunne fortsette å puste normalt
Disse symptomene kan være første tegn på en alvorlig reaksjon. En lege skal undersøke deg for å bestemme om du skal fortsette med Neurontin.
 • Dersom du får behandling med hemodialyse, skal du fortelle legen din hvis du får smerter og/eller svakhet i musklene.
Andre bivirkninger er:
Svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Virusinfeksjon
 • Søvnighet, svimmelhet, mangel på koordinasjon
 • Tretthet, feber
Vanlige (kan oppstå hos opp til 1 av 10 pasienter):
 • Lungebetennelse, luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjon, ørebetennelse eller andre infeksjoner
 • Lavt antall hvite blodlegemer
 • Anoreksi, økt appetitt
 • Sinne mot andre, forvirring, humørsvingninger, depresjon, angst, nervøsitet, vanskeligheter med å tenke
 • Kramper, rykninger, talevansker, hukommelsestap, skjelving, søvnvansker, hodepine, følsom hud, redusert følesans (nummenhet), vanskeligheter med koordinasjon, unormale øyebevegelser, økte/ reduserte eller fraværende reflekser
 • Uklart syn, dobbeltsyn
 • Svimmelhet (vertigo)
 • Høyt blodtrykk, rødming eller utvidede blodårer
 • Pusteproblemer, bronkitt, sår hals, hoste, tørr nese
 • Oppkast, kvalme, problemer med tennene, betente gummer, diaré, magesmerter, fordøyelsesvansker, forstoppelse, tørrhet i munn eller hals, luft i magen
 • Ansiktshevelser, blåmerker, utslett, kløe, kviser (akne)
 • Leddsmerter, muskelsmerter, ryggsmerter, rykninger
 • Vanskeligheter med ereksjon (impotens)
 • Hevelser i ben og armer, vanskeligheter med å gå, svakhet, smerte, uvelhetsfølelse, influensaliknende symptomer
 • Reduksjon i hvite blodceller, vektøkning
 • Skader ved uhell, benbrudd, hudavskrapninger
I kliniske studier har det i tillegg hyppig vært rapportert om aggressiv oppførsel og rykninger hos barn.
Mindre vanlige (kan oppstå hos opp til 1 av 100 pasienter):
 • Uro og rastløshet (agitasjon)
 • Allergiske reaksjoner som elveblest
 • Redusert bevegelse
 • Hurtige hjerteslag
 • Svelgevansker
 • Hevelser som kan være i ansikt, overkropp eller armer/ben
 • Unormale blodprøveresultater som antyder problemer med leveren.
 • Mental svekkelse
 • Fallulykke
 • Økning i blodsukkernivået (oftest sett hos pasienter med diabetes)
Sjeldne (kan oppstå hos opp til 1 av 1000 pasienter):
 • Senkning av blodsukkernivået (oftest sett hos pasienter med diabetes)
 • Bevisstløshet
 • Pusteproblemer, overfladisk pust (respirasjonsdepresjon)
Etter markedsføringen av Neurontin er følgende bivirkninger rapportert:
 • Redusert antall blodplater
 • Selvmordstanker,hallusinasjoner
 • Problemer med unormale bevegelser som vridninger, rykninger og stivhet
 • Øresus
 • Hypersensitivitet (allergi) inkludert reaksjoner som involverer hele kroppen (f.eks hovne lymfeknuter, feber, utslett og leverbetennelse som oppstår samtidig)
 • Gulhet i hud og øyne (gulsot), betennelse i lever
 • Akutt nyresvikt, inkontinens
 • Økt brystvev, forstørrelse av brystene
 • Bivirkninger etter brå avslutning av gabapentin-behandling (angst, søvnvansker, kvalme, smerte, svette), og smerter i brystet
 • Nedbrytning av muskelfiber (rabdomyolyse)
 • Endring i blodprøveresultater (økt kreatin-fosfokinase)
 • Problemer med seksuallivet, inkludert manglende evne til å oppnå seksuell klimaks, forsinket utløsning
 • Nedsatt mengde natrium i blodet
 • Anafylaksi (alvorlig, potensielt livstruende allergisk reaksjon inkludert pusteproblemer, hevelse i lepper, hals og tunge, samt lavt blodtrykk (hypotensjon) som krever øyeblikkelig behandling)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Neurontin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Neurontin kapsler oppbevares ved høyst 30ºC.
Neurontin tabletter oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Neurontin
Neurontin harde kapsler
 • Virkestoff er gabapentin. Hver hard gelatinkapsel inneholder enten 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.
 • Andre innholdsstoffer i Neurontin kapsler er:
  Kapsel: Laktosemonohydrat, maisstivelse og talkum.
  Kapselskjell: Gelatin, renset vann og natriumlaurylsulfat.
Kapslene på 100 mg inneholder fargestoffet titandioksid (E171), kapslene på 300 mg inneholder fargestoffene titandioksid (E171) og gult jernoksid (E172) og kapslene på 400 mg inneholder fargestoffene titandioksid (E171) og rød og gult jernoksid (E172). Trykkfarge brukt på alle kapslene inneholder skjellakk, E171 (titandioksid) og E132 (indigotin aluminiumsalt).
Neurontin filmdrasjerte tabletter
 • Virkestoff er gabapentin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder enten 600 mg eller 800 mg gabapentin.
 • Andre innholdsstoffer i Neurontin filmdrasjerte tabletter er: Poloksamer 407 (etylenoksid og propylenoksid), kopolyvidon, maisstivelse og magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Opadry White YS-1-18111 (hydroksypropylcellulose, talkum).
Poleringsmiddel: Candelillavoks.
Hvordan Neurontin ser ut og innholdet i pakningen
Harde kapsler
Neurontin 100 mg kapsler er hvite merket med ”Neurontin 100 mg” og ”PD”.
Neurontin 300 mg kapsler er gule merket med ”Neurontin 300 mg” og ”PD”.
Neurontin 400 mg kapsler er oransje merket med ”Neurontin 400 mg” og ”PD”.
Leveres i PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterpakninger på 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1000 kapsler.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Filmdrasjerte tabletter
Neurontin 600 mg tabletter er hvite, elliptiske, filmdrasjerte med delestrek merket med ”NT” og ”16” på en side.
Neurontin 800 mg tabletter er hvite, elliptiske, filmdrasjerte med delestrek merket med ”NT” og ”26” på en side.
Leveres i PVC/PE/PVDC/aluminiumfolie blisterpakninger eller PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterpakninger på 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200, 500 tabletter.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Upjohn EESV,
Capelle aan den IJssel,
Nederland
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.08.2021.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.