Sitagliptin HEXAL HEXAL

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sitagliptin Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sitagliptin Hexal
 3. Hvordan du bruker Sitagliptin Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sitagliptin Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sitagliptin Hexal er og hva det brukes mot

Sitagliptin Hexal inneholder virkestoffet sitagliptin, som tilhører en klasse legemidler som kalles DPP-4- hemmere (dipeptidylpeptidase-4-hemmere), og som senker blodsukkernivåene hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2.
Dette legemidlet hjelper til med å øke insulinnivåene som produseres etter et måltid og senker mengden sukker som produseres av kroppen.
Legen din har forskrevet dette legemidlet som hjelp til å senke blodsukkeret ditt som er for høyt på grunn av type 2-diabetes. Dette legemidlet kan brukes alene eller i kombinasjon med visse andre legemidler (insulin, metformin, sulfonylurea eller glitazoner) som senker blodsukkeret, og som du allerede tar på grunn av diabetesen din, sammen med anbefalt kosthold og mosjon.
Hva er type 2-diabetes?
Type 2-diabetes er en sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin, og det insulinet som kroppen produserer ikke fungerer så bra som det skulle. Kroppen din kan også produsere for mye sukker. Når dette skjer, øker innholdet av sukker (glukose) i blodet. Dette kan føre til alvorlige sykdommer, for eksempel hjerteinfarkt, nyresykdom, blindhet og amputasjon.

2. Hva du må vite før du bruker Sitagliptin Hexal

Bruk ikke Sitagliptin Hexal
 • dersom du er allergisk overfor sitagliptin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Sitagliptin Hexal.
Tilfeller av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) har blitt rapportert hos pasienter som tar Sitagliptin Hexal (se avsnitt 4).
Dersom du får blemmer på huden, kan det være et tegn på en tilstand kalt bulløs pemfigoid. Det kan være at legen din vil be deg om å slutte med Sitagliptin Hexal.
Snakk med legen din hvis du har eller har hatt:
 • sykdom i bukspyttkjertelen (som pankreatitt)
 • gallesten, alkoholavhengighet eller svært høye verdier av triglyserider (en form for fett) i blodet. Disse medisinske tilstandene kan øke sjansen din for å få pankreatitt (se avsnitt 4).
 • type 1-diabetes
 • diabetisk ketoacidose (en komplikasjon ved diabetes som fører til høyt blodsukker, raskt tap av vekt, kvalme eller oppkast)
 • noen tidligere eller nåværende nyreproblemer
 • en allergisk reaksjon mot Sitagliptin Hexal (se avsnitt 4).
Dette legemidlet vil sannsynligvis ikke gi for lavt blodsukker fordi legemidlet ikke virker når blodsukkeret er lavt. Dersom dette legemidlet brukes sammen med et sulfonylureapreparat eller med insulin kan imidlertid lavt blodsukker (hypoglykemi) forekomme. Legen din kan redusere dosen av sulfonylureapreparatet eller insulin.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke dette legemidlet. Det er ikke effektivt hos barn og ungdom i alderen 10 til 17 år. Det er ikke kjent om dette legemidlet er sikkert og effektivt ved bruk hos barn under 10 år.
Andre legemidler og Sitagliptin Hexal
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk spesielt med lege dersom du bruker digoksin (et legemiddel mot uregelmessige hjerteslag og andre hjerteproblemer). Det kan være nødvendig å sjekke nivået av digoksin i blodet ved bruk sammen med Sitagliptin Hexal.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om dette legemidlet går over i morsmelk. Du bør ikke ta dette legemidlet hvis du ammer eller planlegger å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner. Svimmelhet og søvnighet er imidlertid rapportert og kan påvirke evnen din til å kjøre og bruke maskiner.
Tas dette legemidlet sammen med legemidler som kalles sulfonylurea eller med insulin kan det føre til hypoglykemi, noe som kan påvirke evnen din til å kjøre og bruke maskiner, eller arbeide uten sikkert fotfeste.
Sitagliptin Hexal inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er så godt som “natriumfritt“.

3. Hvordan du bruker Sitagliptin Hexal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlig anbefalte dosen er:
 • én 100 mg filmdrasjert tablett
 • én gang daglig
 • gjennom munnen
Hvis du har problemer med nyrene, kan legen din forskrive lavere dose (som 25 mg eller 50 mg).
Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat og drikke.
Legen kan forskrive dette legemidlet alene eller sammen med visse andre legemidler som senker blodsukkeret. Riktig kosthold og fysisk aktivitet kan hjelpe kroppen med å bruke blodsukkeret på en bedre måte. Mens du tar Sitagliptin Hexal er det viktig at du følger kosthold og mosjon som legen din har anbefalt.
Dersom du tar for mye av Sitagliptin Hexal
Kontakt lege umiddelbart dersom du har tatt mer enn forskrevet mengde av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Sitagliptin Hexal
Hvis du har glemt å ta en dose, må du ta den så snart du husker det. Hvis du ikke husker det før det er på tide å ta neste dose, hopper du over den glemte dosen og fortsetter med den vanlige dosen. Du skal ikke ta en dobbel dose av dette legemidlet.
Dersom du avbryter behandling med Sitagliptin Hexal
Fortsett å bruke dette legemidlet så lenge legen forskriver det, slik at du kan fortsette å bidra til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Du skal ikke avbryte behandlingen med dette legemidlet uten å ha snakket med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
STOPP behandlingen med Sitagliptin Hexal og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • Alvorlig og vedvarende magesmerte som kan spre seg til ryggen, med eller uten kvalme og oppkast, da dette kan være tegn på betent bukspyttkjertel (pankreatitt).
Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon (frekvens ikke kjent), som utslett, elveblest, blemmer på huden/flassende hud og hevelser i ansiktet, lepper, tunge og hals som kan forårsake vanskeligheter med å puste eller svelge, skal du avslutte behandlingen med dette legemidlet og kontakte legen din umiddelbart. Legen din kan forskrive et legemiddel for å behandle den allergiske reaksjonen og et annet legemiddel for din diabetes.
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger etter å ha tatt sitagliptin sammen med metformin: Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): lavt blodsukker, kvalme, luftavgang, oppkast.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): magesmerter, diaré, forstoppelse, søvnighet.
Noen pasienter har erfart ulike problemer med magen etter å ha tatt sitagliptin og metformin sammen (frekvens vanlig).
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger mens de tok sitagliptin i kombinasjon med et sulfonylureapreparat og metformin:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): lavt blodsukker.
Vanlige: forstoppelse.
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger mens de tok sitagliptin og pioglitazon:
Vanlige: luftavgang, hevelser i hender eller ben.
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger mens de tok sitagliptin i kombinasjon med pioglitazon og metformin:
Vanlige: hevelser i hender og ben.
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger mens de tok sitagliptin i kombinasjon med insulin (med eller uten metformin):
Vanlige: influensa.
Mindre vanlige: tørr munn.
Noen pasienter har erfart følgende bivirkninger mens de tok sitagliptin alene i kliniske studier, eller ved bruk etter markedsføring alene og/eller sammen med andre diabetesmedisiner:
Vanlige: lavt blodsukker, hodepine, øvre luftveisinfeksjoner, tett eller rennende nese og sår hals, slitasjegikt, smerter i armer eller ben.
Mindre vanlige: svimmelhet, forstoppelse, kløe.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): redusert antall blodplater.
Frekvens ikke kjent: problemer med nyrene (krever noen ganger dialyse), oppkast, leddsmerter, muskelsmerter, ryggsmerter, interstitiell lungesykdom, bulløs pemfigoid (en type hudblemmer).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sitagliptin Hexal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sitagliptin Hexal
Virkestoff er sitagliptin.
Sitagliptin Hexal 25 mg filmdrasjerte tabletter
Hver filmdrasjert tablett inneholder sitagliptinhydrokloridmonohydrat, som tilsvarer 25 mg sitagliptin.
Sitagliptin Hexal 50 mg filmdrasjerte tabletter
Hver filmdrasjert tablett inneholder sitagliptinhydrokloridmonohydrat, som tilsvarer 50 mg sitagliptin.
Sitagliptin Hexal 100 mg filmdrasjerte tabletter
Hver filmdrasjert tablett inneholder sitagliptinhydrokloridmonohydrat, som tilsvarer 100 mg sitagliptin.
Andre innholdsstoffer er:
I tablettkjernen: mikrokrystallinsk cellulose, (E460), kalsiumhydrogenfosfat (E341(ii)), natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat (E470b).
Filmdrasjeringen inneholder: polyvinylalkohol (E1203), titandioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talkum (E553b), jernoksid, gult (E172), jernoksid, rødt (E172), jernoksid, sort (E172, kun for 50 mg).
Hvordan Sitagliptin Hexal ser ut og innholdet i pakningen
Sitagliptin Hexal 25 mg filmdrasjerte tabletter
Rund, rosa filmdrasjert tablett merket med "25" på den ene siden med dimensjoner 6,2 ± 0,2 mm.
Sitagliptin Hexal 50 mg filmdrasjerte tabletter
Rund, lys beige filmdrasjert tablett merket med "50" på den ene siden med dimensjoner 8,0 ± 0,2 mm.
Sitagliptin Hexal 100 mg filmdrasjerte tabletter
Rund, beige filmdrasjert tablett merket med "100" på den ene siden med dimensjoner 9,9 ± 0,2 mm.
Ugjennomsiktig PVC/PE/PVDC-Aluminum eller OPA/Alu/PVC-Aluminium, perforerte eller ikke-perforerte blisterpakninger.
25 mg
Pakninger med 14, 28, 56, 98, 112, 196 filmdrasjerte tabletter og flerpakninger som inneholder 112 (2 pakninger med 56) og 196 (2 pakninger med 98) filmdrasjerte tabletter.
50 mg
Pakninger med 14, 28, 30, 50, 56, 98, 112, 196 filmdrasjerte tabletter og flerpakninger som inneholder 112 (2 pakninger med 56) og 196 (2 pakninger med 98) filmdrasjerte tabletter.
100 mg
Pakninger med 14, 28, 30, 50, 56, 98, 112, 196 filmdrasjerte tabletter og flerpakninger som inneholder 112 (2 pakninger med 56) og 196 (2 pakninger med 98) filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker
PharOS MT Ltd., HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta
Rontis Hellas, Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012, Larisa Industrial Area, Larisa, 41004, Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.03.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no