Benzylpenicillin Panpharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Benzylpenicillin Panpharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Benzylpenicillin Panpharma
 3. Hvordan du bruker Benzylpenicillin Panpharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Benzylpenicillin Panpharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Benzylpenicillin Panpharma er og hva det brukes mot

Benzylpenicillin Panpharma er et antibiotikum (et legemiddel som virker mot bakterieinfeksjoner).
Benzylpenicillin Panpharma brukes til behandling av infeksjoner som er kommet fra benzylpenicillin- følsomme bakterier.

2. Hva du må vite før du bruker Benzylpenicillin Panpharma

Bruk ikke Benzylpenicillin Panpharma:
 • dersom du er allergisk overfor benzylpenicillinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor penicilliner.
 • dersom du tidligere har hatt sterke allergiske reaksjoner overfor andre betalaktam-antibiotika (f.eks. cefalosporiner, karbapenemer) (antibiotika som ligner benzylpenicillin).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Benzylpenicillin Panpharma.
Vis forsiktighet ved bruk av Benzylpenicillin Panpharma dersom du:
 • har nedsatt nyrefunksjon
 • har hjertesvikt
 • er over 60 år
 • planlegger å gi dette legemidlet til en nyfødt
 • har hatt ikke-alvorlige allergiske reaksjoner overfor andre betalaktam-antibiotika (f.eks. cefalosporiner, karbapenemer)
Andre legemidler og Benzylpenicillin Panpharma
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig når det gjelder følgende medisiner:
 • Probenecid (legemiddel mot urinsyregikt som hemmer utskillelsen av Benzylpenicillin Panpharma)
 • Metotreksat (cytostatikum), brukt sammen med benzylpenicillin kan den gi økt virkning og toksisk effekt av metotreksat.
Graviditet og amming
Klinisk erfaring indikerer lav risiko for skadelige effekter på graviditetsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om bakteriefloraen i barnets tarm og munn kan bli påvirket.
Snakk med lege eller apotek før du tar enhvert legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Benzylpenicillin Panpharma antas å ha liten eller ingen påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Benzylpenicillin Panpharma inneholder natrium
Benzylpenicillin Panpharma 0,6 g inneholder 38,7 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 1,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Benzylpenicillin Panpharma 1,2 g inneholder 77,4 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 3,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Benzylpenicillin Panpharma 3 g inneholder 193,6 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 9,7 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Benzylpenicillin Panpharma 6 g inneholder 387,2 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 19,4 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Benzylpenicillin Panpharma

Din sykepleier eller lege vil gi deg injeksjonen.
Legen din vil bestemme riktig dose for deg og hvordan og når injeksjonen skal gis.
Benzylpenicillin Panpharma leveres som tørrstoff som legen eller sykepleieren skal løse opp i sterilt vann eller en annen egnet oppløsningsvæske. Denne løsningen sprøytes inn enten i en blodåre, i en muskel eller den gis i en blodåre som et drypp.
Dersom du tar for mye av Benzylpenicillin Panpharma
Da legemidlet vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier er det ikke sannsynlig at du vil bli gitt for mye. Gi beskjed til personen som setter injeksjonen dersom du tror at du har fått for mye.
Spasmer er sett hos pasienter som ved en feil har fått injisert svært høye doser av benzylpenicillin. I slike tilfeller bør behandlingen avsluttes og krampeløsende behandling gis.
Kontakt din lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette produktet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din umiddelbart dersom du tror medisinen gjør at du føler deg uvel eller om du merker noe av følgende:
Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner eller angioødem) som kan forekomme som:
 • hudutslett eller kløe
 • pusteproblemer eller tetthet i brystet
 • hevelse på øyelokk, ansikt eller lepper
 • hevelse eller rødhet på tungen
 • feber
 • leddsmerter
 • hovne lymfeknuter
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • eksem og hudutslett,
 • thromboflebitt (lokale betennelsesreaksjoner på injeksjonsstedet)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • elveblest
 • eosinofili (økt forekomst av hvite blodceller)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner)
 • agranulocytose (mangel på hvite blodceller)
 • hemolytisk anemi (reduserte nivåer av røde blodceller, autoimmunrelatert)
 • leukopeni (reduserte nivåer av hvite blodceller)
 • diaré
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) med symptomer som alvorlige hudreaksjoner med eller uten rødhet i huden, feber, byller
 • makulopapuløst utslett (flatt og rødt område på huden)
 • morbilliformt utslett (utslett som ser ut som meslinger)
 • kløe
 • erytem (hudrødme i tilknytning til en betennelsesreaksjon i huden)
 • angioødem (hevelse i hud, slimhinner og underhud, vanligvis plassert i ansiktet, munn eller tunge)
 • trombocytopeni (reduserte nivåer av blodplater)
 • anemi (reduserte nivåer av røde blodceller)
 • metabolsk encefalopati (nevrologiske lidelser med kramper og tap av bevissthet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Benzylpenicillin Panpharma

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benzylpenicillin Panpharma skal oppbevares ved høyst 25ºC.
Ferdig tilberedt løsning bør brukes umiddelbart.
Bruk ikke Benzylpenicillin Panpharma etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Benzylpenicillin Panpharma
 • Virkestoffet er benzylpenicillinnatrium.
 • Det er ingen andre innholdsstoffer.
Hvordan Benzylpenicillin Panpharma ser ut og innholdet i pakningen
Benzylpenicillin Panpharma er hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk pulver.
Det kommer i hetteglass med gummipropp og aluminiumshette som inneholder styrkene 0,6 g, 1,2 g, 3 g eller 6 g.
Det er 10 hetteglass i pakken.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Panpharma
Z.I. du Clairay
35133 Luitré
FRANKRIKE.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.02.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Tilsetning av 10 ml sterilt vann pr. 0,6 g gir en isoton oppløsning:

Administrasjonsmåte

Tilberedning

Intravenøs injeksjon:

0,6 g løses i ca. 5-10 ml vann til injeksjonsvæske
eller eventuelt minimum 10 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

Intermitterende infusjon:

3 g løses i ca. 50 ml vann til injeksjonsvæske
eller minimum 50 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

Intramuskulær injeksjon:

0,6 g løses i minimum 2 ml vann til injeksjonsvæske eller 2 ml lidokainoppløsning 5 mg/ml.
1,2 g løses i minimum 4 ml vann til injeksjonsvæske eller 4 ml lidokainoppløsning 5 mg/ml.
Den rekonstituerte oppløsningen av benzylpenicillin til intramuskulær injeksjon, som inneholder lidokain, skal ikke administreres intravenøst.