Allopur Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Allopur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Allopur
 3. Hvordan du bruker Allopur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Allopur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Allopur er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Allopur er:
Allopur senker urinsyreinnholdet både i blod og urin ved å hemme dannelsen av urinsyre.
Hva Allopur brukes mot:
Allopur brukes ved urinsyregikt, spesielt ved knuter, varige leddforandringer, samt forebyggende ved hyppig tilbakevendende anfall. Likedan ved stendannelse i nyrer og urinveier. Ved strålebehandling eller behandling med cellegift (cytostatika) kan urinsyreinnholdet i urin og blod bli så høyt at det kan føre til nyreskade med nyresvikt. Allopur kan forebygge eller eventuelt behandle dette.

2. Hva du må vite før du bruker Allopur

Bruk ikke Allopur
 • dersom du er allergisk overfor allopurinol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Allopur dersom:
 • du har et akutt anfall av urinsyregikt, fordi behandling med allopurinol kan føre til anfall av urinsyregikt. Kolkisin (middel mot gikt) anbefales derfor gitt forebyggende den første måneden.
 • du får hudreaksjoner (både mildere og av mer alvorlig karakter). Behandlingen må avbrytes og lege kontaktes.
 • du lider av nedsatt nyre- og leverfunksjon.
 • du har Han-kinesisk, afrikansk eller indisk opprinnelse
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen.
Vær spesielt forsiktig med Allopur:
 • Alvorlige hudutslett (hypersensitivitetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrose) har vært rapportert ved bruk av allopurinol. Ofte kan utslettet omfatte sår i munnen, hals, nese, kjønnsorganer og øyekatarr (røde og hovne øyne). Disse alvorlige hudreaksjonene innledes ofte av influensalignende symptomer som feber, hodepine, kroppen verker. Utslettet kan utvikle seg til omfattende blemmedannelse og avflassing av huden. Disse alvorlige hudreaksjonene kan være mer vanlig blant personer med Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk opphav. Kronisk nyresykdom kan øke risikoen hos disse pasientene. Dersom du utvikler utslett eller disse hudsymptomene, skal du slutte å ta allopurinol og kontakte legen din umiddelbart.
 • dersom du har kreftsykdom eller Lesch-Nyhans syndrom, kan urinsyremengden i urinen øke.
  For å hindre dette må du passe på å drikke tilstrekkelig for å tynne ut urinen.
 • Dersom du har nyresteiner, kan nyresteinene bli mindre og komme ned i urinveiene.
Andre legemidler og Allopur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med en rekke andre legemidler. Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • vidarabin til behandling av herpes eller vannkopper.
 • azatioprin (virker på immunsystemet) og merkatopurin (mot kreft). Det vil være nødvendig å justere dosen av disse legemidlene.
 • Blodfortynnende midler av kumarintypen (f.eks. warfarin). Dersom du behandles med blodfortynnende legemidler vil legen følge behandlingen din nøye.
 • fenytoin (til behandling av epilepsi)
 • teofyllin (brukes bl.a. mot astma). Dersom du bruker teofyllin, og skal starte med Allopurbehandling eller øke dosen av Allopur, bør teofyllinmengden i blodet ditt måles jevnlig.
 • ampicillin og amoksicillin (antibakterielle midler). Det er en økt sjanse for bivirkninger i form av hudreaksjoner ved samtidig bruk av allopurinol og ampicillin eller amoksicillin.
 • ciklosporin (middel som påvirker immunforsvaret). Ved samtidig bruk, kan nivået av ciklosporin i blodet øke.
 • legemidler som øker urinsyreutskillelsen (f.eks. probenecid eller salisylater). Disse kan nedsette Allopurs virkning, og betydningen av dette må vurderes av legen din.
 • didanosin (legemiddel brukt i HIV-behandling). Det kan bli nødvendig å justere dosen av dette legemidlet.
 • legemidler mot hjertesykdommer eller høyt blodtrykk som ACE-hemmere eller vanndrivende (diuretika).
 • klorpropamid (et legemiddel brukt ved diabetes).
 • Hvis aluminiumhydroksid tas samtidig med allopurinol, kan allopurinol ha en hemmende effekt på virkningen av aluminiumhydroksid. Det skal være et intervall på minst 3 timer mellom inntak av disse legemidlene.
Ved administrering av allopurinol og cytostatika (f.eks. syklofosfamid, doksorubicin, bleomycin, prokarbazin, alkylhalogenider) kan bloddyskrasi (ubalanse i blodets sammensetning) forekomme hyppigere enn når disse virkestoffene administreres hver for seg.
Overvåkning av blodverdier skal derfor utføres med jevne mellomrom.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av Allopur under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Preparatet skal ikke brukes under graviditet.
Allopurinol blir utskilt i morsmelk hos mennesker. Allopurinol anbefales ikke brukt under amming. Rådfør deg med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Fordi du kan få bivirkninger som søvnighet og svimmelhet av allopurinol, bør du ikke kjøre bil og bruke maskiner før du er sikker på at dette legemidlet ikke påvirker din evne til å utføre presisjonsbetont arbeid.
Allopur inneholder glukose og laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Allopur

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det er viktig å drikke rikelig under denne behandlingen.
Allopur bør tas til et måltid for å unngå mage- og tarmplager.
Tabletter på 100 mg kan deles i like doser.
Voksne:
Legen din vil vanligvis starte behandlingen med en lav dose allopurinol (f.eks. 100 mg/dag) for å redusere risikoen for mulige bivirkninger. Om nødvendig vil legen øke dosen.
Den anbefalte dosen til behandling av urinsyregikt er 200-300 mg pr. dag for voksne.
200-300 mg pr. dag er også anbefalt dose til behandling og forebyggelse av steindannelse i nyrer og urinveier. Pasienter med alvorlig urinsyregikt kan få inntil 600 mg/dag.
Ved forebyggelse av høyt urinsyrenivå ved strålebehandling eller behandling med cellegift, startes behandlingen med Allopur med 200 mg tre ganger daglig tre dager før strålebehandling eller behandling med cellegift påbegynnes, og fortsettes så lenge som legen vurderer det nødvendig.
Hvis du er eldre eller hvis du har redusert lever- eller nyrefunksjon, kan det være nødvendig å redusere dosen. Hvis du tar dialyse 2-3 ganger i uken, kan legen forskrive en dose på 300 mg eller 400 mg som skal tas rett etter dialysen.
Barn:
6-10 år: 10-20 mg/kg pr. døgn, maksimalt 300 mg fordelt på tre doser.
Under 6 år: Vanligvis gis 50 mg tre ganger daglig
Responsen på Allopur bør vurderes etter 48 timers behandling og dosen justeres om nødvendig.
Dersom du tar for mye av Allopur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Allopur
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en dose.
Dersom du avbryter behandling med Allopur
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Allopur forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er hudreaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner, som kan opptre når som helst under behandlingen. Ved slike reaksjoner må behandlingen straks opphøre, fordi mer alvorlige overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå.
Dersom du opplever noen av de følgende symptomene, slutt å ta tablettene umiddelbart og informer din lege umiddelbart:
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000):
 • Feber og frysninger, hodepine, muskelsmerter (influensalignende symptomer) og generell følelse av uvelhet.
 • Enhver hudforandring, for eksempel sår i munnen, hals, nese, kjønnsorganer og øyekatarr (røde og hovne øyne), omfattende blemmedannelse eller avflassing av hud.
 • Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner som omfatter feber, hudutslett, leddsmerter, uregelmessigheter i blod og leverfunksjonstester (dette kan være tegn på multiorgan hypersensitivitetsreaksjon).
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000):
 • Alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelse i ansiktet eller svelget
 • Alvorlig potensielt livstruende allergisk reaksjon
Andre bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10):
Utslett, økt nivå av tyroidstimulerende hormon i blodet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100):
Hypersensitivitet (allergi), kvalme, oppkast, diaré, forandringer i leverfunksjonstester.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000):
Hepatitt, alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnsens syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000)
Infeksjon i huden med pussdannelse (furunkolose), forandringer i blodbildet: svært lavt antall eller fravær av en type hvite blodceller (agranulocytose) og lavt antall blodplater, aplastisk anemi (blodmangel), lymfesykdom (med blant annet hovne lymfeknuter), diabetes (sukkersyke), forhøyet innhold av fettstoffer i blodet (hyperlipidemi), depresjon, koma, lammelse, ukontrollerte muskelbevegelser, nervesykdom, unormale følelsesfornemmelser i huden (parestesi), sykelig søvnbehov (somnolens), hodepine, smaksforstyrrelser, grå stær (katarakt), svekket syn, makulopati, svimmelhet, angina (hjertekrampe), langsom hjertefrekvens (bradykardi), høyt blodtrykk (hypertensjon), oppkast av blod (hematemese), fettavleiring i kroppens celler (steatose, f.eks. i leverceller og hjertemuskulatur), betennelse i munnslimhinnen, endringer i avføringsvane, hevelser i hud og slimhinner som kan oppstå i ansikt og hals (angioødem), legemiddelutslett, håravfall, endret hårfarge, blod i urinen, urinforgiftning pga. nedsatt nyrefunksjon med økte mengder avfallsstoffer i blodet, mannlig infertilitet, redusert eller manglende evne til ereksjon, forstørrelse av brystkjertlene hos menn, unormal væskeansamling (ødem), ubehag, kraftløshet, feber. Av og til kan allopurinoltabletter ha en påvirkning på blodet, som viser seg som lettere dannelse av blåmerker enn normalt, eller du kan få sår hals eller andre tegn på en infeksjon. Disse bivirkningene forekommer vanligvis hos personer med lever- eller nyreproblemer. Fortell det til legen din så snart som mulig hvis du får opplever noen av disse bivirkningene.
Frekvensen ikke kjent
Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus (aseptisk meningitt, en betennelse i hinnene som omslutter hjernen og ryggmargen): symptomer kan være nakkestivhet, hodepine, kvalme, feber og nedsatt bevissthet. Ta umiddelbart kontakt med lege dersom du får disse symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Allopur

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Allopur
 • Virkestoff er allopurinol 100 mg eller 300 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, maisstivelse, povidon, flytende glukose, talkum, krysspovidon (kun for 300 mg tablett) og magnesiumstearat (E572).
Hvordan Allopur ser ut og innholdet i pakningen:
100 mg: Hvite, runde, flate tabletter med delestrek på den ene siden og merket med Nyco på den andre siden. Diameter: ca. 8 mm.
300 mg: Hvite, runde, konvekse tabletter merket med 300 på den ene siden og Nyco på den andre siden. Diameter: ca. 11,5 mm.
Tablettene leveres i bokser à 100 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda Pharma AS, Põlva, Estland
Takeda GmbH, Oranienburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.12.2021