Liothyronin Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Liothyronin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Liothyronin
 3. Hvordan du bruker Liothyronin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Liothyronin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Liothyronin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Liothyronin erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon.
Virker på samme måte som kroppens naturlige skjoldbruskkjertelhormon. Virker på stoffskiftet.
Brukes ved for lavt stoffskifte. Liothyronin brukes når det ønskes særlig rask effekt eller når virkning skal gå raskt over etter avsluttet bruk f.eks. i forbindelse med undersøkelser av ulike slag. Liothyronin kan også brukes i kombinasjon med tyroksin ved utilstrekkelig produksjon av liotyronin i kroppen.

Hva du må vite før du bruker Liothyronin

Bruk ikke Liothyronin dersom:
 • du er allergisk overfor liotyronin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har ubehandlet nedsatt funksjon av binyrer og hypofyseforlapp
 • du har overproduksjon av skjoldbruskkjertelhormon (tyreotoksikose)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Liothyronin.
Informer legen din dersom:
 • du lider av hjerte- og karsykdom
 • du har diabetes (sukkersyke)
Vær nøyaktig med doseringen for å unngå overdosering.
Andre legemidler og Liothyronin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Liothyronin tas sammen med følgende legemidler.
 • prevensjonsmidler eller annen hormonbehandling som inneholder østrogen
 • legemidler mot epilepsi, som karbamazepin og fenytoin
 • barbiturater, som virker beroligende, antiepileptisk og som i høye doser også kan brukes som bedøvelse (ved anestesi)
 • proteasehemmere, f.eks. ritonavir og lopinavir som brukes mot virusinfeksjoner/HIV
 • rifampicin og rifapentin, antibiotika som brukes i behandling av infeksjoner
 • sevelamer som binder fosfat i tarmen og dermed reduserer mengden fosfat i blodet
 • noen kolesterolsenkende legemidler som kolestyramin kolestipol og klofibrat
 • polystyrensulfonat som brukes ved behandling av forhøyede kaliumverdier i blod (hyperkalemi)
 • furosemid, brukes som vanndrivende og blodtrykksenkende middel, bl.a. ved væskeansamlinger i kroppen og hjertesvikt
 • tyroksinkinasehemmere, brukes til behandling av kreft
 • sertralin, et legemiddel mot depresjon
 • klorokin som brukes mot malaria eller ved revmatiske lidelser
 • proguanil som brukes mot malaria
 • amiodaron, brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme
Følgende legemidler kan påvirkes av behandling med Liothyronin:
 • digitalisglykosider som brukes ved hjertesykdom
 • blodfortynnende legemidler som warfarin, dikumarol og salisylater
 • legemidler mot diabetes
Det bør gå minst 2 timer mellom inntak av Liothyronin og følgende legemidler:
 • jerntilskudd
 • kalsiumprodukter
 • legemidler mot halsbrann/sure oppstøt (antacida)
 • sukralfat (brukes i behandlingen av magesår)
Inntak av Liothyronin sammen med mat
Produkter som inneholder soya kan redusere effekten av liotyronin.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er ikke vist uheldige effekter på fosteret ved bruk under graviditet. Legemidlet kan benyttes under graviditet hvis legen har vurdert det som nødvendig.
Amming
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Liothyronin under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Liothyronin inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Hvordan du bruker Liothyronin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har foreskrevet. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dose i starten av behandlingen er 1/2-1 tablett (10‑20 mikrogram) daglig, med gradvis økning. Anbefalt vedlikeholdsdose hos voksne er 2‑3 tabletter (40-60 mikrogram).
Bruk av Liothyronin hos barn
Hos barn ligger dosen vanligvis på 1/2‑2 tabletter (10‑40 mikrogram) daglig avhengig av alder og kroppsvekt.
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Liothyronin:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For høy dose eller rask doseøkning kan gi økt stoffskifte med hjertebank, rask hjertefrekvens, hjerterytmeforstyrrelser, hjertekrampe, høyt blodtrykk, skjelving, vekttap, hodepine, kvalme, diaré, feber, nervøsitet, søvnløshet, muskelsvakhet, hyperaktivitet, uro, irritabilitet, pupilleutvidelse, svetting og nedsatt varmetoleranse. Gjentatte høye overdoser kan gi alvorlige symptomer som forvirringstilstand, kramper, koma, væskemangel/uttørring, hjerterytmeforstyrrelser og utilstrekkelig blodsirkulasjon (sirkulasjonssvikt). Smerter i bryst, ben og armer kan forekomme.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er relatert til høy dose. Se avsnittet over, «Dersom du tar for mye av Liothyronin», for symptomer på for høy dose eller rask doseøkning.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data):
Overfølsomhetssreaksjoner som allergisk hudreaksjon.
Hjertebank, rask herterytme (takykardi), uregelmessig hjerterytme (arytmi), angina pectoris.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Liothyronin

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Liothyronin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Liothyronin
 • Virkestoff er liotyroninnatrium 20 mikrogram.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, maisstivelse, gelatin, magnesiumstearat og talkum.
Hvordan Liothyronin ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde, bikonvekse tabletter merket T3 på den ene siden og med delestrek på den andre siden. Leveres i bokser á 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
Tilvirker
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021