Albyl-E Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Albyl-E er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Albyl-E
 3. Hvordan du bruker Albyl-E
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Albyl-E
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Albyl-E er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Albyl-E er
Acetylsalisylsyre i lave doser hindrer dannelser av blodpropp. I større doser har acetylsalisylsyre også smertestillende effekt. Tabletten er laget på en slik måte at den først løser seg opp i tarmen og er derfor bedre egnet for langtidsbruk enn vanlig acetylsalisylsyre tabletter på grunn av mindre irritasjon av mageslimhinnen.
Hva Albyl-E brukes mot
Forebyggende ved fare for blodpropp, som f.eks. ved forbigående anfall av nedsatt blodtilførsel til hjernen. Forebyggende etter hjerteinfarkt. Ved ustabil angina pectoris (hjertekrampe) og truende hjerteinfarkt.

Hva du må vite før du bruker Albyl-E

Bruk ikke Albyl-E dersom:
 • du er allergisk overfor acetylsalisylsyre, andre salisylater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • du har magesår eller sår i tolvfingertarmen (duodenum),
 • i doser over 100 mg/dag hvis du er mer enn 6 måneder gravid,
 • du har blødningsforstyrrelser kjent som hemofili eller du på andre måter er disponert for blødninger,
 • du har alvorlig nedsatt leverfunksjon,
 • du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Albyl-E dersom:
 • du samtidig behandles med blodfortynnende midler (antikoagulantia)
 • du har mild til moderat nedsatt nyre- eller leversvikt
 • du har nedsatt hjertefunksjon
 • du har sykdom, sår eller blødninger i mage-tarm-kanalen
 • du har astma eller kronisk lungesykdom fordi Albyl-E kan utløse astma
 • acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende legemidler (NSAIDs) har gitt deg utslett eller betennelse i neseslimhinnen
 • du har redusert urinutskillelse fordi acetylsalisylsyre kan utløse urinsyregikt
Albyl-E øker blødningstendensen. Det må derfor utvises forsiktighet dersom du har økt risiko for hjerneblødning, som for eksempel ved høyt blodtrykk. Det er også observert at Albyl-E kan øke risikoen for hjerneblødning dersom du har tendens til neseblødning. Eldre personer har økt risiko for blødninger i mage-tarm-kanalen.
Dersom det oppstår langvarig oppkast, bevissthetstap og unormal oppførsel skal behandlingen med Albyl-E avbrytes.
Albyl-E kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Se avsnittet «Graviditet, fertilitet og amming» for mer informasjon.
Dersom det er planlagt at du skal ha en operasjon vil legen din vurdere om det er nødvendig å avbryte behandlingen med Albyl-E midlertidig.
Barn
Acetylsalisylsyre øker risikoen for Ryes syndrom hos barn. Dette er en sjelden, men livstruende tilstand, som kan oppstå hos barn som har en virusinfeksjon (først og fremst ved tilstander som vannkopper og influensa). Barn skal derfor kun få Albyl-E dersom legen forskriver det og andre tiltak har vist seg uegnet.
Andre legemidler og Albyl-E
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Effekten av behandlingen kan bli påvirket hvis acetylsalisylsyre brukes samtidig med andre medisiner. Snakk med legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • blodfortynnende legemidler som motvirker blodpropp, som f.eks. warfarin
 • legemidler mot høyt blodtrykk og ved visse hjerte- og karsykdommer (kalsiumantagonister, verapamil)
 • midler mot sukkersyke (antidiabetika)
 • legemidler som inneholder metotreksat (mot kreft og leddgikt)
 • visse legemidler mot epilepsi (fenytoin og valproinsyre)
 • antibiotika (penicilliner, sulfonamider)
 • middel mot urinsyregikt (probenecid)
 • en type medisin mot grønn stær (acetazolamid)
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • kortikosteroider (brukes for å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar)
 • andre legemidler med betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende effekt (NSAIDs som ibuprofen, naproksen og COX-2 hemmere som celekoksib).
 • når metamizol (et legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende) tas samtidig med acetylsalisylsyre, kan dette minske effekten acetylsalisylsyre har på blodcellenes evne til å klumpe seg sammen og danne en blodpropp (blodplateaggregeringen). Denne kombinasjonen skal derfor brukes med forsiktighet hos pasienter som tar lave doser acetylsalisylsyre forebyggende mot hjertesykdom.
 • legemidler som brukes ved depresjon og visse andre psykiske lidelser (selektive serotoninreopptakshemmere; SSRIer)
 • urtepreparater som inneholder Ginkgo biloba
Inntak av Albyl-E sammen med mat og drikke
Enterotablettene tas helst utenom måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke Albyl-E i doser over 100 mg/dag dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Som for alle legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende legemidler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Albyl-E.
Amming
Acetylsalisylsyre går over i morsmelk. Rådfør deg med lege før bruk under amming.
Fertilitet
Acetylsalisylsyre kan svekke kvinners fruktbarhet (fertilitet). Albyl-E anbefales derfor ikke til kvinner som planlegger å bli gravide, har vanskeligheter med å bli gravide eller som blir behandlet for ufrivillig barnløshet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Albyl-E har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Hvordan du bruker Albyl-E

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte dosen er 1 tablett en gang daglig. Tablettene skal svelges hele med rikelig væske for å unngå irritasjon av mageslimhinnen.
Tas helst utenom måltid.
Dersom du tar for mye av Albyl-E
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan være kvalme, brekninger, magesmerter, øresus, nedsatt hørsel, forvirring, søvnighet, hyperventilasjon, uro, irritabilitet, hallusinasjoner, tørste, svette og svimmelhet. I mer alvorlige tilfeller kan forhøyet kroppstemperatur, kramper, depresjon, høyt blodsukker etterfulgt av lavt blodsukker, forstyrrelser i saltbalansen, dehydrering, nedsatt urinproduksjon, vann i lungene, hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvikt.
Forgiftning med acetylsalisylsyre kan være spesielt farlig for små barn.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Økt blødningstendens, fordøyelsesplager, halsbrann, uvelhet, oppkast, diare, kvalme.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Allergiske reaksjoner (elveblest, astma, betennelse i neseslimhinnen), svimmelhet, døsighet, øresus (tinnitus), magesår og mageblødning ved regelmessig bruk, følelse av utmattelse (fatigue) og svetting.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Skjult blødning, lav konsentrasjon av blodplater, nedbrytning av røde blodceller (hos pasienter med arvelig glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel), blodmangel (anemi), hjerneblødning, kramper i luftveienes muskulatur hos astmatiske pasienter (bronkospasmer), kraftige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), reversibelt hørselstap og døvhet, alvorlig blødning i mage-tarm-kanalen, økning av leverenzymer (transaminaser).
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Hodepine, øresus (tinnitus), lavt blodsukker, mangel på hvite blodceller (agranulocytose), blodmangel som skyldes gradvis reduksjon i produksjon av blodceller (aplastisk anemi), hull (perforasjon) i mage- tarm-kanalen, nedsatt leverfunksjon, overflatiske bloduttredelser i hud eller slimhinner (purpura), betennelse og blødning i blodårevegger (hemoragisk vaskulitt), erythema mulitiforme (alvorlig hudsykdom med røde, flate flekker, hevelser eller blærer), alvorlige hudutslett (Steven-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Bivirkninger som kan forekomme hos barn
Bruk av salisylater kan i svært sjeldne tilfeller være årsak til sykdomsutvikling ved Reyes syndrom hos barn.
Kan i sjeldne tilfeller gi allergisk sjokkreaksjon. Kontakt da lege umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Albyl-E

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Albyl-E etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Albyl-E
 • Virkestoff er acetylsalisylsyre 75 mg.
 • Hjelpestoffer er magnesiumhydroksid, potetstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %, trietylsitrat, silikonantifoam.
Hvordan Albyl-E ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde enterotabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda GmbH, Oranienburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no