Nycoplus B-tonin Takeda

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nycoplus B-tonin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus B-tonin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus B-tonin
 3. Hvordan du bruker Nycoplus B-tonin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus B-tonin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nycoplus B-tonin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voksne over 18 år: Brukes ved økt B-vitaminbehov, f.eks. ved mangelfullt matinntak, sykdom eller ved andre situasjoner som gir økt behov for næringsstoffer.
Nycoplus B-tonin er et reseptfritt B-vitaminpreparat. B-vitaminer inngår i koenzymer som er nødvendige for normalt stoffskifte.

2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus B-tonin

Bruk ikke Nycoplus B-tonin dersom:
 • du har alkoholavhengighet
 • du er allergisk overfor et av B-vitaminene: tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoksinhydroklorid, dekspantenol eller nikotinamid, koffein, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nycoplus B-tonin.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder etanol (alkohol), se lenger ned i avsnitt 2 under «Nycoplus B-tonin inneholder etanol».
Andre legemidler og Nycoplus B-tonin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nycoplus B-tonin kan påvirke effekten av visse andre legemidler som f.eks.:
 • legemidler mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin)
 • legemidler mot Parkinson sykdom (levodopa)
 • legemiddel til behandling av tuberkulose (isoniazid)
Dette legemidlet inneholder etanol. Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke effekten av andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dette legemidlet inneholder etanol. Dette bør du ta hensyn til dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nycoplus B-tonin inneholder etanol og sorbitol:
Dette legemidlet inneholder 10 vol % etanol (alkohol), dvs. opp til 1000 mg per dose, tilsvarende 20 ml øl eller 8 ml vin per dose. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Dette bør også tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
Dette legemidlet inneholder 320 mg sorbitol per ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis du (eller barnet ditt) har medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden arvelig sykdom, skal du (eller barnet ditt) ikke bruke dette legemidlet. Pasienter med medfødt fruktoseintoleranse kan ikke bryte ned fruktose og dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Sorbitol kan forårsake ubehag i mage-tarmkanalen og kan virke lett avførende.

3. Hvordan du bruker Nycoplus B-tonin

Den anbefalte dosen er 10 ml 1-3 ganger daglig. Annen dose i henhold til leges forskrivning.
Dersom du tar for mye av Nycoplus B-tonin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ingen kjente bivirkninger i vanlig dosering.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus B-tonin

Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nycoplus B-tonin
 • Virkestoffer er tiaminhydroklorid 0,1 mg, riboflavin 0,15 mg, pyridoksinhydroklorid 0,1 mg, dekspantenol 0,3 mg, nikotinamid 1 mg og koffein 1,45 mg.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er sorbitol, etanol (96 %)100 mg, glyserol, hydroksyetylcellulose, sitronsyre, natriumdihydrogenfosfat, sakkarinnatrium, appelsinkonsentrat, essenser og renset vann ad 1 ml, karamell (E 150)
Hvordan Nycoplus B-tonin ser ut og innholdet i pakningen
Brun glassflaske à 500 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Nycomed AS, Elverum
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.7.2018