Bisolvon sanofi-aventis mikstur, kirsebærsmak 1,6 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bisolvon er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bisolvon
 3. Hvordan du bruker Bisolvon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bisolvon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Bisolvon er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bisolvon virker ved å løse opp seigt slim slik at det blir tyntflytende og lettere å hoste opp. Selv om virkningen av Bisolvon ofte merkes allerede første behandlingsdag, skjer fortynningen av slimet gradvis. Det anbefales derfor at behandlingen ikke avbrytes for tidlig. Full effekt oppnås vanligvis etter 3 - 5 dagers behandling. Når du bruker Bisolvon bør du være oppmerksom på økt slimdannelse. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
Brukes til korttidsbehandling av seigt slim (bronkialsekret) i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer (dvs. ved lidelser i luftveiene hvor det er unormal dannelse av seigt slim). Ved andre bruksområder kun etter anvisning fra lege.

2. Hva du må vite før du bruker Bisolvon

Bruk ikke Bisolvon
 • dersom du er allergisk overfor bromheksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du får akutte pusteproblemer må du oppsøke lege hvis ikke tilstanden bedrer seg eller hvis du blir verre mens du bruker Bisolvon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bisolvon.
Enkelte pasienter har opplevd alvorlige hudreaksjoner etter bruk av bromheksin. Hvis du får hudutslett eller sår på slimhinner i munnen, halsen, nesen, øynene og/eller kjønnsorganene, skal du slutte å bruke Bisolvon og kontakte lege øyeblikkelig.
Dersom du har magesår eller blodige opphostninger bør du rådføre deg med lege før du bruker Bisolvon.
Lege bør kontaktes hvis legemidlet ikke har hatt effekt.
Andre legemidler og Bisolvon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrensede data på bruk av Bisolvon under graviditet. Som en forsiktighetsregel anbefales det å unngå bruk av Bisolvon under graviditet.
Det er uvisst om Bisolvon går over i morsmelk. Risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Bisolvon bør ikke brukes under amming.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Bisolvon antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bisolvon mikstur inneholder maltitol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Bisolvon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:

Voksne og barn over 12 år:

5 ml 3 ganger daglig. De første dagene kan det være nødvendig å ta 10 ml 3 ganger daglig for voksne.

Barn 6-12 år:

2,5 ml 3 ganger daglig.

Til barn under 6 år anbefales Bisolvon mikstur 0,8 mg/ml.
Bruksanvisning
Gradert målebeger medfølger alle pakninger med Bisolvon mikstur.
Målebegeret er gradert opp til 5 ml.
Dersom du tar for mye av Bisolvon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bisolvon
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner:
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kraftige allergiske reaksjoner (anafylaksi), inkludert allergisk sjokk, hevelser i huden, underhuden, slimhinner eller bindevevet under slimhinnene og kløe.
Luftveiene:
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kramper i luftveiene.
Mage-tarm besvær:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter): Smerter i øvre del av magen, kvalme, brekninger, diaré.
Hudreaksjoner:
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter): Utslett, elveblest.Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Alvorlige bivirkninger i huden (inkludert reaksjoner som kalles erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Bisolvon

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Bisolvon etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bisolvon
 • Virkestoffet er bromheksin.
 • Hjelpestoffer er benzosyre, maltitol flytende, sukralose, levomentol, kirsebæraroma, kakaoaroma, renset vann.
Hvordan Bisolvon ser ut og innholdet i pakningen
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur, kirsebær er en klar eller nesten klar vannløsning.
Brun glassflaske med forseglet skrukork.
Leveres med målebeger à 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 18.12.2017