Atrovent Boehringer Ingelheim inhalasjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atrovent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atrovent
 3. Hvordan du bruker Atrovent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atrovent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Atrovent er og hva det brukes mot

Atrovent virker ved å utvide bronkiene slik at kramper i luftveiene oppheves og pustevanskene reduseres. Atrovent virker i løpet av 15 minutter med maksimum effekt etter ca. 1 time.
Effekten varer inntil 6 timer.
Brukes ved kramper i bronkiene, ved f.eks. astma og kronisk bronkitt.

Hva du må vite før du bruker Atrovent

Bruk ikke Atrovent
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor ipratropiumbromid, atropin og lignende substanser, som f.eks. hyoscyamin eller skopolamin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Atrovent.
Vis forsiktighet ved bruk av Atrovent
 • dersom du har forstørret prostata
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har cystisk fibrose. Pasienter med cystisk fibrose har lettere for å få forstyrrelser i tarmfunksjonen.
Det kan oppstå umiddelbare allergiske reaksjoner etter bruk av Atrovent. Dette kan merkes som utslett, elveblest, lokale hevelser i huden eller munn og svelg, kramper i bronkiene og anafylaksi.
Unngå å få Atrovent i øynene. Skulle dette skje, så skyll øynene med kaldt vann i noen minutter. Dersom Atrovent skulle komme i øynene, kan øyets evne til avstandsinnstilling midlertidig nedsettes. Dette er ufarlig og forbigående.
Pasienter med grønn stær skal være spesielt oppmerksomme da de kan få økt trykk i øyet hvis de skulle få Atrovent i øynene. Symptomer på dette kan være øyesmerter eller ubehag, tåkesyn eller syn av fargeringer rundt lys i kombinasjon med røde øyne. Skulle noen av disse symptomene oppstå, kontakt lege øyeblikkelig.
Det anbefales å opprettholde god munnhygiene da Atrovent kan forårsake munntørrhet som gir økt risiko for tannkaries.
Kontakt lege hvis pustebesvær fortsetter til tross for behandlingen. Ved plutselig eller rask forverring av pustebesvær eller ved kramper i bronkiene må lege kontaktes umiddelbart.
Andre legemidler og Atrovent
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Andre bronkieutvidende legemidler kan forsterke effekten av Atrovent. Personer som har anlegg for grønn stær bør ikke kombinere Atrovent med salbutamol.
Graviditet, amming og fertilitet
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Det er ukjent om Atrovent går over i morsmelk. Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Ved bruk av Atrovent kan du oppleve bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved kjøring og bruk av maskiner, og å unngå dette hvis du opplever slike bivirkninger.

Hvordan du bruker Atrovent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose til voksne og barn er 1 endosebeholder 3-4 ganger daglig. Avstanden mellom inhalasjonene bør være minst 2 timer. Dose og doseringshyppighet må bare økes i samråd med lege.
Den maksimale doseringen skal ikke overskrides. Ta kontakt med lege dersom behandlingen ikke virker, eller symptomene forverres.
Bruksanvisning
Inhalasjonsvæsken kan fortynnes med fysiologisk saltvann eller kombineres med en beta2- agonist opp til et ferdig volum på 2-4 ml slik legen har bestemt.
Inhalasjonsvæsken gis bare via nebulisator eller respirator.

1. Forbered nebulisatoren for fylling i henhold til instruksjonene gitt av produsenten eller lege.

2. Riv av en beholder.
Mangler tekstalternativ for bilde

 

3. Åpne beholderen ved å forsiktig vri av toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde

 

4. Klem innholdet i beholderen ned i nebulisatorens beholder.
Mangler tekstalternativ for bilde

 

5. Fortynn med fysiologisk saltvann til et endelig volum på 2-4 ml.

6. Sett sammen nebulisatoren i henhold til anvisningene.

7. Etter bruk kastes evt. rest av oppløsningen, og nebulisatoren rengjøres i henhold til produsentens instruksjoner.

Følg bruksanvisningen for nebulisatoren eller respiratoren nøye.
Endosebeholderne innholder ikke konserveringsmiddel. Det er derfor viktig at innholdet brukes raskt etter åpning, og at en ny beholder tas i bruk for hver administrering, slik at man unngår mikrobiell kontaminasjon. Delvis brukte, åpnede eller skadede endosebeholdere skal kasseres.
Dersom du tar for mye av Atrovent
Symptomer på at du har fått i deg for mye legemiddel, kan være forbigående synsforstyrrelser.
Dersom du har glemt å ta Atrovent
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter): Munntørrhet, kvalme, tarmforstyrrelser, hoste, irritasjon i hals og svelg, hodepine, svimmelhet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):Allergisk reaksjon, overfølsomhet, tåkesyn, økt trykk i øyet, store pupiller, grønn stær, øyesmerter, ser fargeringer rundt lys, rødhet i øynene, hevelse i hornhinnen, hjertebank, unormalt hurtige hjerteslag, kramper i bronkier og strupehode, hevelse i svelg, tørr hals, diaré, forstoppelse, oppkast, betente slimhinner og hevelse i munnen, hudutslett, hudkløe, hevelser i huden, hindret vannlating.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter): Synsforstyrrelser, økt puls, hjerteflimmer, elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Atrovent

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Endosebeholder à 1 ml: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Endosebeholder à 2 ml: Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Åpnet endosebeholder skal brukes umiddelbart etter åpning og deretter kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Atrovent
 • Virkestoffet er ipratropiumbromid.
  Endosebeholder à 1 ml inneholder:
  0,25 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,25 mg/ml ipratropiumbromid)
  0,5 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,5 mg/ml ipratropiumbromid)
  Endosebeholder à 2 ml inneholder:
  0,25 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,125 mg/ml ipratropiumbromid)
  0,5 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,25 mg/ml ipratropiumbromid)
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre q.s. til pH 3,4 og sterilt vann til 1 ml.
  Det er ikke tilsatt konserveringsmiddel.
Hvordan Atrovent ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsvæsken er en klar, fargeløs oppløsning.
Hver endosebeholder inneholder 1 ml eller 2 ml inhalasjonsvæske. Pakningen inneholder 60 endosebeholdere som er pakket 10 og 10 i folieposer av aluminium.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.
Tilvirker
Laboratoire UNITHER, Espace Industriel Nord, 151 rue André Durouchez - CS 28028, 80084 AMIENS CEDEX 2, Frankrike.
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1373 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 15.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.