Viagra Upjohn EESV tabletter 25 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva VIAGRA er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker VIAGRA
 3. Hvordan du bruker VIAGRA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer VIAGRA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva VIAGRA er og hva det brukes mot

VIAGRA inneholder virkestoffet sildenafil som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmere. Det virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blod kan strømme til penis når du blir seksuelt stimulert. VIAGRA kan bare hjelpe deg med å få ereksjon dersom du er seksuelt stimulert.
VIAGRA er en behandling for voksne menn med erektil dysfunksjon, mer kjent som impotens. Dette innebærer at man ikke kan få eller beholde en hard, erigert penis, tilstrekkelig for seksuell aktivitet.

2. Hva du må vite før du bruker VIAGRA

Bruk ikke VIAGRA
 • dersom du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du tar medisiner som kalles nitrater, da kombinasjonen kan føre til et farlig blodtrykksfall. Fortell det til legen om du bruker noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”). Hvis du ikke er sikker, spør legen eller på apoteket.
  hvis du tar medisiner som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.
 • dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Viagra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.
 • dersom du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.
 • dersom du nylig har hatt slag eller hjerteinfarkt, eller hvis du har lavt blodtrykk.
 • hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa).
 • hvis du noen gang har hatt synstap på grunn av non-arteritisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker VIAGRA
 • dersom du lider av sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft), multippelt myelom (benmargskreft).
 • dersom du har en misdannelse i penis, eller har Peyronies sykdom.
 • dersom du har hjerteproblemer. Legen må undersøke nøye om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for ved å ha sex.
 • dersom du har aktivt magesår eller har en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili).
 • hvis du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta VIAGRA og umiddelbart kontakte lege.
Du må ikke bruke VIAGRA sammen med noen andre orale eller lokale behandlinger mot erektil dysfunksjon.
Du må ikke bruke VIAGRA sammen med behandlinger for pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) som inneholder sildenafil eller noen andre PDE5-hemmere.
Du må ikke bruke VIAGRA hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.
Du må ikke bruke VIAGRA hvis du er kvinne.
Spesielle hensyn for pasienter med nyre- eller leverproblemer
Fortell legen om du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan bestemme at du skal få en lavere dose.
Barn og ungdom
VIAGRA skal ikke gis til personer under 18 år.
Andre legemidler og VIAGRA
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
VIAGRA tabletter kan påvirke effekten av visse andre legemidler, spesielt legemidler til lindring av brystsmerter. Ved eventuelle nødsfall må du fortelle lege, apotek eller sykepleier at du har tatt VIAGRA, og når du gjorde det. Ikke ta VIAGRA sammen med andre legemidler uten at legen sier at du kan det.
Du skal ikke ta VIAGRA dersom du tar medisiner som kalles nitrater, da kombinasjon av disse legemidlene kan føre til et farlig blodtrykksfall. Du må alltid fortelle det til lege, apotek eller sykepleier dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”).
Du må ikke ta VIAGRA dersom du tar medisiner som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.
Snakk med lege eller farmasøyt dersom du allerede bruker riociguat.
Dersom du bruker medisiner kjent som proteasehemmere, for eksempel til behandling av HIV, vil legen kunne gi deg den laveste startdosen (25 mg) av VIAGRA.
Noen pasienter som tar alfablokkere for behandling av høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse, kan merke svimmelhet eller ørhet. Dette kan skyldes lavt blodtrykk når en reiser seg raskt opp til sittende eller stående stilling. Noen pasienter har opplevd disse symptomene når de har tatt VIAGRA sammen med alfablokkere. Dette vil mest sannsynlig skje innen 4 timer etter inntak av VIAGRA. For å redusere sannsynligheten for at disse symptomene oppstår, skal du stå på stabil behandling med en fast daglig dose alfablokker før du starter med VIAGRA. Det kan hende legen din vil gi deg en lavere startdose med VIAGRA (25 mg).
Snakk med lege eller farmasøyt dersom du bruker legemidler som inneholder sakubitril/valsartan, som brukes til behandling av hjertesvikt.
Inntak av VIAGRA sammen med mat, drikke og alkohol
VIAGRA kan tas med eller uten mat. Det kan imidlertid hende at det tar lengre tid før VIAGRA begynner å virke dersom du tar det sammen med et kraftig måltid.
Alkoholinntak kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få maksimal nytte av medisinen anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før du tar VIAGRA.
Graviditet, amming og fertilitet
VIAGRA skal ikke brukes av kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
VIAGRA kan gi svimmelhet og synsforstyrrelser. Du må derfor gjøre deg kjent med hvordan du reagerer på VIAGRA før du kjører bil eller betjener maskiner.
VIAGRA inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt at du er intolerant for enkelte sukkerarter, slik som laktose, skal du kontakte legen din før du tar VIAGRA.
VIAGRA inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker VIAGRA

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte startdosen er 50 mg.
Du skal ikke bruke VIAGRA mer enn én gang daglig.
Du må ikke ta VIAGRA filmdrasjerte tabletter i kombinasjon med VIAGRA smeltetabletter.
Du bør ta VIAGRA omtrent en time før du planlegger å ha sex. Svelg tabletten hel med et glass vann.
Hvis du føler at virkningen av VIAGRA er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
VIAGRA kan bare hjelpe deg til å få ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Tiden det tar før VIAGRA virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom en halv time og en time. Du kan oppleve at det tar lengre tid før VIAGRA virker dersom du tar tabletten sammen med et kraftig måltid.
Dersom VIAGRA ikke hjelper deg med å få ereksjon, eller hvis ereksjonen ikke varer lenge nok til å fullføre samleie, bør du informere legen.
Dersom du tar for mye av VIAGRA
Du kan oppleve en økt forekomst av bivirkninger og av alvorlighetsgraden av disse. Doser over 100 mg øker ikke effekten.
Du skal ikke ta flere tabletter enn legen har sagt.
Kontakt legen din dersom du har tatt flere tabletter enn du har fått beskjed om.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene som er rapportert ved bruk av VIAGRA er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.
Hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta VIAGRA og oppsøke lege med det samme:
 • En allergisk reaksjon – dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
  Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.
 • Brystsmerter – dette er en mindre vanlig bivirkning.
  Dersom du opplever dette under eller etter samleie:
  • Sett deg opp i en halvveis sittende stilling og prøv å slappe av.
  • Du skal ikke bruke nitrater for å lindre brystsmertene.
 • Forlengede, og noen ganger smertefulle, ereksjoner – dette er en sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
  Dersom du får en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte legen umiddelbart.
 • Plutselig nedsatt syn eller synstap – dette er en sjelden bivirkning.
 • Alvorlig hudreaksjon – dette er en sjelden bivirkning.
  Symptomer på dette er blant annet kraftig avskalling av og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, feber.
 • Anfall eller kramper – dette er en sjelden bivirkning.
Andre bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Hodepine.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Kvalme, ansiktsrødme, hetetokter (symptomer inkluderer en plutselig følelse av varme i overkroppen), fordøyelsesbesvær, fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser, nesetetthet og svimmelhet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Oppkast, utslett, øyeirritasjon, blodskutte øyne/røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, visuell lyshet, økt lysfølsomhet, rennende øyne, kraftige hjerteslag, raske hjerteslag, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, svimmelhet, øresus, munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (symptomer inkluderer rennende nese, nysing og nesetetthet), øvre abdominalsmerter, gastroøsofageal reflukssykdom (symptomer inkluderer halsbrann), blod i urin, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse og tretthet.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Besvimelse, slag, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen, tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen, blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet, blødning i penis, blod i sæd, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel.
Etter markedsføring er det rapportert sjeldne tilfeller av ustabil angina (en hjertesykdom) og plutselig død. Merk at de fleste av mennene, men ikke alle, som opplevde disse bivirkningene, hadde hjerteproblemer før de tok denne medisinen. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt disse hendelsene er direkte relatert til VIAGRA.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer VIAGRA

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av VIAGRA
 • Virkestoff er sildenafil. Hver tablett inneholder 25 mg sildenafil (som sitratsalt).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium (se avsnitt 2 «VIAGRA inneholder natrium»), magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), laktosemonohydrat (se avsnitt 2 «VIAGRA inneholder laktose»), triacetin, indigotin aluminiumslakk (E132).
Hvordan VIAGRA ser ut og innholdet i pakningen
VIAGRA tabletter, filmdrasjerte, er blå med avrundet rombeform. De er merket med ”PFIZER” på den ene siden og ”VGR 25” på den andre siden. Tablettene leveres i blisterpakninger som inneholder 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen for VIAGRA er Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederland.
Viagra tilvirkes av Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:’
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.08.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu