Atacand Plus Orifarm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner
  dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus
 3. Hvordan du bruker Atacand Plus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Atacand Plus. Det brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne. Det inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse fungerer sammen og senker blodtrykket ditt.
 • Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II reseptorantagonister. Det får blodårene til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles "diuretika" (vanndrivende tabletter). De hjelper kroppen å skille ut vann og salter, som natrium, gjennom urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen din kan forskrive Atacand Plus hvis blodtrykket ditt ikke er blitt tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.

2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus

Bruk ikke Atacand Plus:
 • dersom du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor medisiner som inneholder sulfonamid. Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå
  Atacand Plus tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem
  med drenering av galle fra galleblæren).
 • dersom du har vedvarende lave nivåer av kalium i blodet.
 • dersom du har vedvarende høye nivåer av kalsium i blodet.
 • dersom du noen gang har hatt podagra/urinsyregikt.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du tar Atacand. Plus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek:
 • dersom du har diabetes.
 • dersom du har problemer med hjerte, lever eller nyrer.
 • dersom du nylig har hatt en nyretransplantasjon.
 • dersom du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har
  diaré.
 • dersom du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt
  primær hyperaldosteronisme).
 • dersom du noensinne har hatt en sykdom som kalles systemisk
  lupus erythematose (SLE) .
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du noen gang har hatt slag.
 • dersom du noen gang har hatt allergi eller astma.
 • rådfør deg med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se avsnitt om graviditet).
Det kan hende at legen din vil se deg oftere og ta noen prøver hvis du har noen av disse lidelsene.
Fortell legen eller tannlegen din at du tar Atacand Plus dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Atacand Plus kan forårsake blodtrykksfall når det kombineres med enkelte bedøvelsesmidler.
Atacand Plus kan føre til at huden blir mer følsom for sollys.
Barn
Det er ingen erfaring om bruk av Atacand Plus på barn (under 18 år). Atacand Plus skal derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Atacand Plus
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Atacand Plus kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke måten Atacand Plus virker på. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smertestillende og inflammasjonsdempende medisiner).
 • acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 g hver dag) (smertestillende
  og inflammasjonsdempende medisin).
 • kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium
  (medisiner som øker mengden kalium i blodet).
 • kalsium- eller D-vitamintilskudd.
 • medisiner som senker kolesterolet, som kolestipol eller kolestyramin.
 • medisiner mot diabetes (tabletter eller insulin).
 • medisiner som kontrollerer hjerteslagene (antiarytmistoffer), som
  digoksin og betablokkere.
 • medisiner som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som enkelte
  antipsykotika.
 • heparin (et blodfortynnende legemiddel).
 • vanndrivende tabletter (diuretika).
 • avføringsmidler.
 • penicillin (et antibiotikum).
 • amfotericin (for behandling av soppinfeksjoner).
 • litium (et legemiddel mot psykiske helseproblemer).
 • steroider, som prednisolon.
 • hypofysehormon (ACTH).
 • medisiner mot kreft.
 • amantadine (for behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige
  infeksjoner forårsaket av virus).
 • barbiturater (en type bedøvelsesmiddel som også brukes for å
  behandle epilepsi).
 • karbenoksolon (for behandling av sykdom i spiserøret, eller
  munnsår).
 • antikolinerge stoffer som atropin og biperiden.
 • cyclosporin, en medisin som brukes ved organtransplantasjoner for
  å unngå organavvisning.
 • andre medisiner som kan føre til økning av den blodtrykksenkende effekten, som baklofen (en medisin for symptomlette ved spastisitet), amifostin (brukes ved kreftbehandling) og enkelte antipsykotika.
Inntak av Atacand Plus sammen med mat og drikke og alkohol
 • Du kan ta Atacand Plus med eller uten mat.
 • Hvis du blir forskrevet Atacand Plus, snakk med legen din før du drikker alkohol. Noen personer som drikker alkohol mens de tar Atacand Plus, kan føle at de besvimer, eller bli svimle.
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil sannsynligvis råde deg til å slutte å ta Atacand Plus før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Atacand Plus. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn tre måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.
Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Atacand Plus anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Atacand Plus. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Atacand Plus inneholder laktose
Atacand Plus inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Atacand Plus

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Atacand Plus hver dag.
Den anbefalte dosen med Atacand Plus er én tablett daglig. Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Atacand Plus
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Atacand Plus
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Ta
den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Atacand Plus
Dersom du slutter å ta Atacand Plus, kan blodtrykket ditt øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Atacand Plus uten først å ha snakket med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på disse bivirkningene. Enkelte bivirkninger med Atacand Plus er forårsaket av kandesartancileksetil, og noen er forårsaket av hydroklortiazid.
Slutt å ta Atacand Plus og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals, som kan føre til svelgevansker.
 • kraftig kløe i huden (med utstående hevelser).
Atacand Plus kan forårsake reduksjon i antall hvite blodlegemer. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Atacand har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (berører 1 til 10 av 100 pasienter).
 • forandring i blodprøveresultater:
  • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper.
  • økt eller redusert mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking.
  • økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.
 • sukker i urinen.
 • svimmelhet/ørhet eller svakhet.
 • hodepine.
 • luftveisinfeksjon.
Mindre vanlige (berører færre enn 1 av 100 pasienter)
 • lavt blodtrykk. Dette kan få deg til å føle at du besvimer eller blir
  svimmel.
 • tap av appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon.
 • hudutslett, blemmer (elveblest), utslett på grunn av lysfølsomhet.
Sjeldne (berører færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene). Kontakt
  legen din straks dersom dette skjer med deg.
 • effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du har nyreproblemer eller hjertesvikt.
 • søvnproblemer, depresjon, uro.
 • stikking eller prikking i armer eller bein.
 • kortvarig tåkesyn.
 • unormal hjerterytme.
 • pustevansker (inkludert lungeinflammasjon og væske i lungene).
 • høy kroppstemperatur (feber).
 • inflammasjon i bukspyttkjertelen. Dette gir moderate til kraftige
  magesmerter.
 • muskelkramper.
 • skade på blodkar, som fører til røde eller lilla prikker i huden.
 • en reduksjon i røde eller hvite blodceller eller blodplater. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber eller lett få blåmerker.
 • kraftig utslett som utvikler seg raskt, med blemmer eller hudavflassing og muligens blemmer i munnen.
 • forverring av eksisterende lupus erythematose-lignende reaksjoner
  eller uvanlige hudreaksjoner.
Svært sjeldne (berører færre enn 1 av 10.000 pasienter)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • kløe.
 • ryggsmerter, smerte i ledd og muskler.
 • endring i leverfunksjonen, inkludert leverinflammasjon (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og få influensalignende symptomer.
 • hoste.
 • kvalme.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • plutselig nærsynthet.
 • plutselig øyesmerte (akutt lukket vinkelglaukom).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, blisterpakningen eller boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Innhold (Deklarasjon)
1 tablett inneholder:
Aktivt virkestoff: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Tablettene inneholder 16 eller 32 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hjelpestoffer: karmellosekalsium, hydroksypropylcellulose, laktose, magnesiumstearat, maisstivelse og makrogol.
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter inneholder også rød jernoksid (E172). Atacand Plus 16 mg/12,5 mg og Atacand Plus 32 mg/12,5 mg inneholder også gul jernoksid (E172).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
AstraZeneca-konsernet
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 19.11. 2015.