Galieve Forte Reckitt Benckiser

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Galieve Forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Galieve Forte
 3. Hvordan du bruker Galieve Forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Galieve Forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Galieve Forte er og hva det brukes motHva Galieve Forte er:

Galieve Forte inneholder en kombinasjon av to syrenøytraliserende stoffer (kalsiumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat) og et alginat som virker på to måter.
 1. Nøytraliserer overflødig magesyre og reduserer smerter og ubehag.
 2. Danner en beskyttende barriere over mageinnholdet og lindrer den brennende smerten i brystet ditt i opptil 4 timer.
Hva Galieve Forte brukes mot:
Galieve Forte brukes ved sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær, for eksempel etter måltider eller under graviditet.

2. Hva du må vite før du bruker Galieve Forte

Bruk ikke Galieve Forte
 • dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene i dette legemidlet, listet opp i avsnitt 6.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Galieve Forte hvis du:
 • har alvorlige nyreproblemer
 • har elektrolyttforstyrrelser som gir lavt fosfatnivå i blodet (hypofosfatemi)
 • har eller har hatt betydelig nyre- eller hjertesykdom, da visse salter kan påvirke slike sykdommer (rådfør deg med lege angående saltinnhold)
 • har redusert mengde syre i magen din, da dette legemidlet kan ha nedsatt effekt
Som for andre syrenøytraliserende legemidler, kan Galieve Forte skjule symptomer på andre alvorlige underliggende tilstander.
Rådfør deg med legen din dersom symptomene ikke bedres innen 7 dager.
Barn
Du skal ikke gi dette legemidlet til barn under 12 år, med mindre legen har anbefalt det.
Det er risiko for økt mengde natrium i blodet (hypernatremi) hos barn med nyreproblemer eller betennelse i magen eller tarmen (gastroenteritt).
Andre legemidler og Galieve Forte
Ikke ta dette legemidlet de to siste timene før inntak av andre legemidler som tas via munnen, da det kan påvirke effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Du kan ta dette legemidlet dersom du er gravid, ammer eller planlegger å bli gravid. Som med alle legemidler skal behandlingsvarigheten begrenses så mye som mulig.
Galieve Forte inneholder metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, natrium og kalsium
Dette legemidlet inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), som kan gi allergiske reaksjoner (ikke nødvendigvis umiddelbare).
Dette legemidlet inneholder også 127,88 mg (5,56 mmol) natrium (finnes i bordsalt) per dosepose (10 ml). Dette tilsvarer 51,15% av den anbefalte maksimale daglige dosen for natrium gjennom dietten for en voksen person. Den maksimale daglige dosen av dette produktet inneholder 1023 mg natrium.
Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger Galieve Forte daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett. Det inneholder også 130 mg (3,25 mmol) kalsium per dosepose. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du har nyrestein eller store mengder kalsium i blodet.

3. Hvordan du bruker Galieve Forte

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne, inkludert eldre og barn fra og med 12 år:
1-2 doseposer (10-20 ml) etter måltider og ved leggetid, eller som anvist, opptil 4 ganger daglig.
Barn under 12 år: Skal kun gis etter anbefaling fra lege.
Dersom du tar for mye av Galieve Forte
Dersom du tar for mye av dette legemidlet er det lite sannsynlig at det er skadelig. Magen din kan imidlertid kjennes oppblåst ut. Rådfør deg med lege dersom dette ikke bedrer seg.
Dersom du har glemt å ta Galieve Forte
Dersom du har glemt å ta en dose er det ikke nødvendig å ta en dobbelt dose neste gang, bare fortsett å ta legemidlet som før.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Alvorlige allergiske reaksjoner. Symptomer på dette kan være magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, hudkløe, utslett, hudutslett, kløe, svimmelhet, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, og pusteproblemer.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Økt pH i blodet (alkalose*), for mye kalsium i blodet (hyperkalsemi*/kalsium-alkali-syndrom*), økt produksjon av magesyre og forstoppelse*.
*Disse bivirkningene forekommer vanligvis etter inntak av doser som er høyere enn anbefalt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Galieve Forte

Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og doseposen etter EXP (måned/år). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Galieve Forte
 • Virkestoffene er natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat. Hver 10 ml dosepose inneholder 500 mg natriumalginat, 213 mg natriumhydrogenkarbonat og 325 mg kalsiumkarbonat.
 • Andre innholdsstoffer er karbomerer 974P, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), sakkarinnatrium, peppermyntesmak, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Galieve Forte ser ut og innholdet i pakningen
Galieve Forte er en offwhite suspensjon med peppermyntelukt og -smak.
Galieve Forte fås i pakninger med 4, 12, 24 og 48 doseposer, samt flerpakninger som inneholder 48 (2 × 24) doseposer.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Danmark
Tilvirker
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.12.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no