Natriumklorid B. Braun Braun konsentrat til infusjonsvæske 1 mmol/ml i plastampulle og hetteglass

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid B. Braun
 3. Hvordan Natriumklorid B. Braun brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Natriumklorid B. Braun oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Natriumklorid B. Braun er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er en konsentrert oppløsning av natriumklorid for tilførsel av salt. Etter fortynning i en infusjonsvæske gis det gjennom en slange inn i en blodåre (som intravenøst drypp).
Du vil få dette legemidlet for tilførsel av salt hvis du har:
 • for lite natrium eller klorid i blodet
 • lavt innhold av salter i forhold til væskemengden

2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid B. Braun

Bruk ikke Natriumklorid B. Braun
 • dersom du har for mye natrium eller klorid i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Natriumklorid B. Braun dersom du har:
 • for lite kalium i blodet (hypokalemi)
 • hjertesvikt
 • hevelser i armer og bein på grunn av for mye væske i kroppen (generalisert ødem)
 • vann i lungene (lungeødem)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • høyt blodtrykk, kramper og hevelser hos gravide (barselkrampe/eklampsi)
 • alvorlig nyresvikt
 • for mye sure forbindelser i blodet (acidose)
Det vil også bli tatt hensyn til om du behandles med visse hormoner, dvs. kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon, da disse legemidlene kan påvirke væske- og saltbalansen.
Under behandling med dette legemidlet vil innholdet av salter i blodet, kroppens væskebalanse og syre-basebalansen bli kontrollert.
Andre legemidler og Natriumklorid B. Braun
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må informere legen din dersom du bruker kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon, da disse legemidlene kan gi opphopning av væske og salter, som igjen kan føre til hevelser og høyt blodtrykk.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det vil bli tatt særlig hensyn dersom du har barselkrampe (eklampsi), en sykdom som kan forekomme under graviditet, med høyt blodtrykk, kramper og hevelser.
Kjøring og bruk av maskiner
Natriumklorid B. Braun har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan Natriumklorid B. Braun brukes

Dette legemidlet gis som infusjon (drypp) direkte i en blodåre etter fortynning med en passende infusjonsvæske.
Hvor mye legemiddel du skal ha bestemmes av lege. Dette beregnes ut fra natriuminnholdet i blodet, der det tas hensyn til kroppsvekt, alder og blodets syre-basebalanse.
Dersom du i lengre tid har hatt for lavt natriuminnhold i blodet, vil legen gi deg Natriumklorid
B. Braun med en lavere infusjonshastighet for å unngå hjerneskade (se også avsnittet «Dersom du får for mye av Natriumklorid B. Braun»).
Bruk hos barn
Barn vil bare få dette legemidlet dersom de har symptomer på for lite natrium i blodet. Behandlingen er lik som hos voksne.
Legen vil bestemme startdosen for at ikke mengden natrium i blodet skal øke med mer enn
10 mmol/liter per dag, og inntil et innhold på 125 mmol/liter er oppnådd. Deretter vil legen sakte øke natriuminnholdet i blodet, over flere timer, for å unngå for mye natrium i blodet.
Dersom du får for mye av Natriumklorid B. Braun
Tegn på overdosering
Dersom du får for mye av dette legemidlet kan du få for mye væske i kroppen, for mye natrium og klorid i blodet. Sure forbindelser kan hope seg opp i blodet.
For rask infusjon kan føre til for mye væske i kroppen. Du kan få opphopning av væske i armer og bein eller vann i lungene, samt høyt blodtrykk. Diaré og økt utskillelse av urin kan også forekomme på grunn av unormalt store mengder salter i blodet.
Dersom du i lengre tid har hatt for lavt natriuminnhold i blodet og dette plutselig øker, kan hjernen din bli skadet (såkalt osmotisk demyeliniseringssyndrom).
Tiltak ved overdosering
I slike tilfeller vil infusjonshastigheten bli redusert eller infusjonen stoppet umiddelbart. I tillegg kan du få legemidler som øker urinutskillelsen (vanndrivende). Elektrolyttinnholdet i blodet vil hele tiden overvåkes. Legen vil avgjøre om det er behov for andre legemidler eller andre tiltak for å normalisere elektrolyttmengdene, væskebalansen og syre-basebalansen.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppløsninger med høye saltkonsentrasjoner kan medføre irritasjoner eller betennelse i blodåren der infusjonen er gitt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan Natriumklorid B. Braun oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ampullen/hetteglasset og ytteresken.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen er uklar eller misfarget, hvis du ser partikler i oppløsningen eller hvis ampullen/hetteglasset og lukkeanordningen er skadet.
Polyetylenampuller: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Hetteglass: Oppbevares ved høyst 25 °C.
Kun til engangsbruk. Beholder og ubrukt innhold skal kastes etter bruk.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Natriumklorid B. Braun
 • Virkestoff er natriumklorid.
  1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, inneholder 58,5 mg natriumklorid.
  1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, inneholder 1 mmol natrium og 1 mmol klorid.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker. Teoretisk osmolaritet er 2000 mOsm/liter og pH er 4,5 – 7,0.
Hvordan Natriumklorid B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Natriumklorid B. Braun er en klar, fargeløs oppløsning av natriumklorid i vann.
Leveres som:
 • Polyetylenampuller, innhold: 20 ml
pakningsstørrelse: 20 x 20 ml
 • Hetteglass forseglet med gummipropper, innhold: 50 ml pakningsstørrelse: 20 x 50 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen Tyskland
Tlf: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71 4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS Kjernåsveien 13B 3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2020

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Det må tas hensyn til at uforlikeligheter kan oppstå ved blanding med andre legemidler. Ansvarlig lege vil bestemme bruken av blandede infusjoner.