Glukose B. Braun Braun injeksjonsvæske 50 mg/ml og 500 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glukose B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glukose B. Braun
 3. Hvordan du bruker Glukose B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glukose B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Glukose B. Braun er og hva det brukes mot
Glukose B. Braun er en oppløsning som består av sukker (glukose) og vann.
Glukose B. Braun brukes ved for lavt innhold av sukker i blodet (f.eks. insulinkoma), og ved behov for tilførsel av sukker i form av en injeksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Glukose B. Braun
Advarsler og forsiktighetsregler
Legen vil utvise forsiktighet:
 • dersom du har diabetes mellitus (sukkersyke) eller diabetes insidipus (tilstand der mye urin skilles ut).
Ved behandling med Glukose B. Braun vil innholdet av glukose i blodet bli kontrollert.
Andre legemidler og Glukose B. Braun
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glukose B. Braun antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Glukose B. Braun
Legen vil bestemme hvor mye oppløsning du vil få, da dette er individuelt.
Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske sprøytes inn i en muskel, en blodåre (intravenøst) eller inn under huden.
Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske gis langsomt inn i en blodåre (intravenøst).
Dersom du tar for mye av Glukose B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For høye doser kan gi for høyt nivå av sukker i blodet (hyperglykemi).
Hvis dette skjer, vil legen vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom Glukose B. Braun injiseres for raskt, kan dette føre til for høyt nivå av sukker i blodet og i urinen.
Ved utilsiktet infusjon av Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske utenfor en blodåre kan vevet rundt infusjonsstedet bli skadet.
Injeksjon i små blodårer kan føre til årebetennelse (tromboflebitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Glukose B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Glukose B. Braun etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glukose B. Braun
 • Virkestoff er glukose.
 • Hjelpestoffer er:
  50 mg/ml: vann til injeksjonsvæsker.
  500 mg/ml: saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Glukose B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske er en klar, fargeløs vandig oppløsning i hetteglass.
Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske er en klar, fargeløs eller nesten fargeløs oppløsning i hetteglass.
Pakninger:
50 mg/ml: 20 x 50 ml
500 mg/ml: 20 x 50 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tlf: +49/5661/71-0
Faks: +49/5661/71-4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist 30.07.2014

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Generell informasjon
Glukose B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske:
1 ml inneholder: 50 mg glukose, vannfri
Energimengde: 0,85 kJ/ml
Teoretisk osmolaritet: 278 mosmol/l
pH: 3,5-5,5
Glukose B. Braun 500 mg/ml infusjonsvæske:
1 ml inneholder: 500 mg glukose, vannfri
Energimengde: 8,4 kJ/ml
Teoretisk osmolaritet: 2770 mosmol/l
pH: 3,5-5,5
Dosering og administrasjonsmåte
Doseringen av Glukose B. Braun injeksjonsvæske er individuell. Isoton oppløsning (50 mg/ml) kan injiseres intramuskulært, intravenøst eller subkutant. Hyperton oppløsning (500 mg/ml) gis langsomt intravenøst.
Uforlikeligheter
Glukose B. Braun injeksjonsvæske har en sur pH. Fysikalsk-kjemisk uforlikelighet bør derfor tas hensyn til ved tilsetning av andre medikamenter.
Glukoseoppløsninger skal ikke administreres gjennom samme infusjonssett samtidig, før eller etter administrering av blod, pga. fare for pseudoagglutinering.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Glukose B. Braun injeksjonsvæske skal bare brukes dersom oppløsningen er klar og pakningen ikke er skadet.
Glukose B. Braun injeksjonsvæske skal kasseres innen 1 døgn etter anbrudd.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til destruksjon.