Lomudal sanofi-aventis øyedråper i endosebeholdere 40 mg/ml - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter et par dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lomudal er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lomudal
 3. Hvordan du bruker Lomudal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lomudal
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Lomudal er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lomudal øyedråper 40 mg/ml, 20 endosebeholdere, selges reseptfritt til korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, for eksempel pollenallergi, hos voksne og barn over 6 år. Allergiske øyeplager kan være, rødhet, kløe, svie, lysømfintlighet og økt tåreproduksjon. Ved allergi er som oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye, eller hvis du er usikker på om øyeplagene skyldes allergi, bør du rådføre deg med lege. Legemidlet skal helst brukes forebyggende, men har også effekt når plagene allerede har begynt.
Det virker ved å forhindre bl.a. frigjøring av histamin og andre stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner.

2. Hva du må vite før du bruker Lomudal

Bruk ikke Lomudal
 • dersom du er allergisk overfor natriumkromoglikat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du er allergisk overfor benzalkoniumklorid skal øyedråper i endosebeholdere brukes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lomudal. Endosebeholdere inneholder ikke konserveringsmiddel.
Andre legemidler og Lomudal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av andre medisiner eller annet antas ikke å påvirke effekten av Lomudal øyedråper.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger ingen kjent risiko ved bruk under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lomudal øyedråper kan forårsake en forbigående lett irritasjon i øynene som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lomudal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 6 år er:
Øyedråper 40 mg/ml: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig hvis ikke legen har bestemt annet. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping.
Du får best effekt hvis behandlingen starter før du får allergiplager. Lomudal lindrer også hvis plagene allerede har startet, men kan ta noen dager før du oppnår ønsket effekt. Det er viktig å ta øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen uavhengig om du har plager eller ikke.
Lomudal skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Ønsker du å bruke Lomudal lengre, avtal dette med legen.
Kontakt legen etter noen dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruksanvisning
 1. Posen åpnes ved strekmarkeringen.
 2. Ta løs en endosebeholder og pass på at toppen ikke brytes av.
 3. Hold rundt nedre del av endosebeholderen og vri toppen forsiktig av.
 4. Bøy hodet bakover. Dra ned det nederste øyelokket og drypp som angitt av legen i mellomrommet mellom øyet og øyelokket. Endosebeholderen inneholder nok til drypping av begge øynene.
 5. Blunk noen ganger så øyedråpene fordeles over hele øyet.
 6. Kast endosebeholderen etter bruk, selv om ikke alt innholdet er brukt opp.
 7. Ta bare ut en endosebeholder av posen om gangen. Ubrukte endosebeholdere oppbevares i posen. Etter bruk lukkes posen ved å brette inn åpningskanten.
Dersom du tar for mye av Lomudal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Forbigående lett irritasjon i øyet kan forekomme, noe hyppigere ved bruk av styrken
40 mg/ml enn for 20 mg/ml. I sjeldne tilfeller er overfølsomhetsreaksjoner blitt rapportert.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Lomudal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og posen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved romtemperatur ved høyst 25ºC. Oppbevares i aluminiumsposen for å beskytte mot lys. Når aluminiumsposen er åpnet skal gjenværende innhold kastes etter 28 dager.
Endosebeholderen er steril og uten konserveringsmidler. Når endosebeholderen er åpnet skal den brukes med en gang og ubrukt innhold kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Lomudal
Lomudal øyedråper 40 mg/ml:
 • Virkestoff(er) er natriumkromoglikat. 1 ml inneholder 40 mg natriumkromoglikat.
 • Hjelpestoffer er glyserol, natriumedetat, natriumhydroksid (pH justering) og høyrenset vann.
Hvordan Lomudal ser ut og innholdet i pakningen
Lomudal øyedråper 40 mg/ml finnes som endosebeholdere i pakning på 20 x 0,35 ml og 60 x 0,35 ml. Pakning med 20 endosebeholdere er unntatt fra reseptplikt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirkere:
Laboratorie Unither Espace Industriel Nord, 151 Rue A.Durouchez
CS 28028, 80084 Amiens Cedex 2 Frankrike
eller Holopack,
Bahnhofstrasse, 73453 Abtsgmünd, Untergröningen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.03.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk www.legemiddelverket.no.