TrioBe Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva TrioBe er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker TrioBe
 3. Hvordan du bruker TrioBe
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer TrioBe
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva TrioBe er og hva det brukes mot

TrioBe inneholder tre B-vitaminer (folsyre, vitamin B12 og vitamin B6). B-vitaminer er viktige for å opprettholde naturlige funksjoner i cellene. TrioBe brukes for å forbygge symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av mat eller ved dårlig opptak av vitaminene fra tarmen, spesielt hos eldre.

2. Hva du må vite før du bruker TrioBe

Bruk ikke TrioBe
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du tidligere har født et barn med nevralrørsdefekt. Da behøves høyere doser folsyre enn det som er i TrioBe.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker TrioBe.
TrioBe er ikke beregnet til behandling av symptomgivende vitaminmangel. Behandling av ulike typer anemier (mangel på røde blodlegemer) kan kreve behandling med injeksjon av Vitamin B12.
TrioBe skal ikke brukes hvis større deler av tynntarmen er operert bort.
Andre legemidler og TrioBe
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi visse legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med TrioBe.
Fortell legen din dersom du bruker noen av følgende:
 • Fenytoin eller fenobarbital, som brukes til å behandle epilepsi
 • Metotreksat, som brukes til å behandle kreft og autoimmune sykdommer
 • Trimetoprim, som brukes til behandling av urinveisinfeksjoner
 • Pyrimetamin, brukes til å behandle parasittiske sykdommer som toksoplasmose
 • Altretamin, brukes til å behandle kreft
 • Levodopa, brukes til å behandle Parkinsons sykdom
 • Kolkisin, brukt som betennelsesdempende medisin, for eksempel til å behandle gikt
 • Para-aminosalisylsyre, brukt som antibiotika mot tuberkulose
 • Omeprazol, som brukes til å behandle sure oppstøt og magesår
Inntak av TrioBe sammen med alkohol
Du bør ikke drikke mye alkohol eller drikke alkohol ofte under behandlingen med TrioBe, da alkohol reduserer opptaket av vitamin B12 (et av de aktive stoffene i TrioBe).
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Legen din vil avgjøre om du skal bruke TrioBe under graviditet. Det er ingen kjent risiko ved TrioBe under graviditet med normale doser. Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides.
TrioBe kan brukes under amming. Det forventes ingen effekter på barnet ved normale doser.
Bilkjøring og bruk av maskiner
TrioBe forventes ikke å påvirke reaksjonstiden din, for eksempel ved bilkjøring eller betjening av maskiner.
TrioBe inneholder natrium
TrioBe inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker TrioBe

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig. Tabletten kan tygges eller svelges hel med et glass vann.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved vanlig dosering er risikoen for bivirkninger lav.
Sjeldne (færre enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett av aknetypen, allergiske reaksjoner slik som elveblest, kløe og hudrødme.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Anafylaktisk reaksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer TrioBe

Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke TrioBe etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av TrioBe
Virkestoffer er: Folsyre 0,8 mg, vitamin B12 0,5 mg og vitamin B6 3 mg.
Andre innholdsstoffer er: Kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika.
Hvordan TrioBe ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er lysegule med små prikker, runde, konvekse, med diameter 10 mm.
Pakningsstørrelser: 60, 100 og 250 tabletter i plastbokser med skrulokk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:
Danmark, Norge, Finland og Sverige: TrioBe
Belgia: TriBvit.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS,
Postboks 194,
1371 Asker
Tilvirker:
Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.10.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no