Basiron AC Wash Galderma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Basiron AC Wash brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Basiron AC Wash er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Basiron AC Wash
 3. Hvordan du bruker Basiron AC Wash
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Basiron AC Wash
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Basiron AC Wash er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Basiron AC Wash anvendes for behandling av kviser (Acne vulgaris).
Virkestoffet i Basiron AC Wash reduserer mengden av kvisebakterien Propionibacterium acnes og fører til at talgpropper løser seg opp.

2. Hva du må vite før du bruker Basiron AC Wash

Bruk ikke Basiron AC Wash
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor benzoylperoksid eller et av de andre innholdsstoffene i Basiron AC Wash.
Advarsler og forsiktighetsreglerKun for utvortes bruk.
Benzoylperoksid kan føre til hevelse og blemmer i huden. Dersom noen av disse symptomene oppstår, må behandlingen avsluttes. Du kan oppleve en mild brennende følelse i begynnelsen av behandlingen, og og litt rødhet i huden og flassing vil oppstå etter noen dager. Disse symptomene vil vanligvis forsvinne i løpet av behandlingen. Noen ganger er det nødvendig å redusere hyppigheten midlertidig av påføringen. Hvis alvorlig irritasjon oppstår, bør du stoppe behandlingen og kontakte legen din.
Unngå kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis du får preparatet i øynene, skyll grundig med mye vann.
Vær forsiktig med å smøre preparatet på halsen eller andre følsomme områder. På grunn av risiko for overømfintlighet skal Basiron AC Wash ikke smøres på skadet hud.
Du bør unngå soling ute og i solarier når du bruker Basiron AC Wash.
Preparatet kan bleke hår, tekstiler og annet materiale.
Bruk av andre legemidler sammen med Basiron AC Wash
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Preparater som fremmer avskalling, irritasjon eller uttørking av huden, skal ikke brukes samtidig med Basiron AC Wash gel. Virkestoffet i Basiron AC Wash, benzoylperoksid, motvirker effekten av tretinoin (vitamin A-syre), og derfor bør preparater som inneholder tretinoin ikke brukes samtidig med Basiron AC Wash.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er en liten erfaring ved bruk av Basiron AC Wash under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Basiron AC Wash dersom du er gravid.
Det er ukjent om Basiron AC Wash går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk ved amming. Dersom Basiron AC Wash brukes, må preparatet ikke smøres på brystet for å unngå utilsiktet overføring til spedbarnet.

3. Hvordan du bruker Basiron AC Wash

Bruk alltid Basiron AC Wash slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Brukes en gang daglig på angrepne hudområder. Deretter kan doseringen økes til 2 ganger daglig under forutsetning av at preparatet tåles bra.
Huden skylles med vann, gelen has i hendene og de angrepne hudområdene vaskes. La gelen virke i 1-5 minutter, før huden skylles grundig med vann og tørkes. Vask hendene nøye og skru fast lokket ordentlig etter bruk.
Ved den første behandlingen kan huden kjennes varm, og etter noen dager kan det forekomme rødhet og avskalling. Disse symptomene er vanligvis milde og forsvinner hvis behandlingen foretas sjeldnere eller midlertidig avbrytes. Hvis hudirritasjonen, rødmen eller avskallingen er sterk, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes. Etter at stabil bedring er inntrådt anbefales periodevis behandling med intervaller på noen uker eller måneder.
Dersom du tar for mye av Basiron AC Wash
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Basiron AC Wash forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Tørr hud
 • Rødhet i hud
 • Flassing (peeling)
 • Brennende følelse i huden
Vanlige (forekommer mellom 1 av 10 pasienter og 1 av 100 pasienter):
 • Kløe i huden (pruritus)
 • Smerte i huden (smerte, stikkende)
 • Hudirritasjon (irritativ kontaktdermatitt)
Mindre vanlige (forekommer mellom 1 til 100 pasienter og 1 av 1000 pasienter):
 • Allergisk kontaktdermatitt
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Hevelse i ansikt
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
  Tegn på alvorlige allergiske reaksjoner kan være:
  • Hevet og kløende utslett (elveblest)
  • Hevelse i ansikt, øyne, lepper, tunge eller munn (angioødem), pustevansker
  • Besvimelse
Symptomene er vanligvis reversible hvis behandlingen blir redusert i frekvens eller avviklet. Dersom symptomene er plagsomme eller dersom du opplever hevelse i ansiktet eller alvorlige allergiske reaksjoner, skal du avslutte behandlingen og ta kontakt med legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Basiron AC Wash

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Basiron AC Wash etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Basiron AC Wash
 • Virkestoff er benzoylperoksid 5%.
 • Andre innholdsstoffer er akrylatkopolymer, glyserol, karbomer 940, natriumolefinsulfonat, natriumhydroksid og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic ABSeminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tilvirker
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2017