Furosemid Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Detter gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva furosemid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Furosemid
 3. Hvordan du bruker Furosemid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Furosemid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva furosemid er, og hva det brukes mot

Furosemid er et vanndrivende middel som brukes til behandling av ødemer (væskeansamling) i kroppen. Dette er en tilstand som kan oppstå ved bl.a. høyt blodtrykk. Furosemid er spesielt egnet til behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller diabetes (sukkersyke) der behandling med andre legemidler (tiazider) er uegnet. Hos barn brukes Furosemid hovedsakelig ved hjertesvikt.
Furosemid 500 mg tabletter brukes ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (akutt og kronisk nyresvikt og såkalt nefrotisk syndrom) , kronisk lungeødem og ødemer i forbindelse med hjertesvikt. Behandling med 500 mg skal startes på sykehus eller av en spesialist i indremedisin.

2. Hva du må vite før du bruker Furosemid

Bruk ikke Furosemid
 • dersom du har alvorlig leversvikt
 • dersom du har manglende urinproduksjon som ikke blir bedre etter behandling med furosemid og andre vanndrivende midler
 • dersom du er alvorlig dehydrert eller har for lite blodvolum i sirkulasjonssystemet (hypovolemi)
 • dersom du er allergisk for sulfonamider (et bakteriehemmende middel)
 • dersom du er gravid og har høyt blodtrykk under graviditeten
 • i høye doser hvis du har nyresvikt og liten urinproduksjon
Vis forsiktighet ved bruk av Furosemid
 • dersom du bruker hjertemedisin av typen digitoksin eller digoksin
 • dersom du har diabetes eller urinsyregikt
 • dersom du er en eldre person, dersom du bruker andre legemidler som kan føre til at blodtrykket faller og dersom du har andre medisinske tilstander som kan føre til blodtrykksfall
For å unngå å utvikle elektrolyttforstyrrelser er det er viktig at du ikke står på streng saltfattig kost når du bruker furosemid.
Når du bruker Furosemid vil legen kontrollere mengde kalium i blodet. Dette gjelder spesielt hvis du får høye doser eller er eldre og har hjertesvikt, nedsatt leverfunksjon, og ensidig ernæring. Legen vil også sjekke hvor mye urin du produserer.
Andre legemidler og Furosemid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved samtidig bruk kan effekten av andre legemidler påvirkes, eller andre legemidler kan påvirke effekten av Furosemid. Dette gjelder f.eks. følgende legemidler:
 • Legemidler som brukes ved epilepsi, f.eks. fenytoin og karbamazepin
 • Probenecid (vanndrivende middel)
 • Metotreksat (såkalt cytostatika som brukes i kreftbehandling)
 • Zidovudin (til behandling av HIV-infeksjon)
 • Betennelsedempende og smertestillende legemidler, f.eks. naproksen
 • Blodtrykksenkende legemidler, såkalte ACE-hemmere
 • Aminoglykosider og cefalosporiner (antibiotika)
 • Litium (til behandling av manisk-depressiv lidelse)
Inntak av Furosemid sammen med mat og drikke
Inntak sammen med mat fører til at furosemid ikke tas så lett opp i kroppen.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Furosemid går over til fosteret. Det er fare for elektrolyttforstyrrelser ved behandling av gravide. Behandling under graviditet må bare skje hvis strengt nødvendig.
Furosemid går over i morsmelk og kan hemme melkeproduksjonen. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Furosemid kan i starten gi svimmelhet og tretthet, noe som gjør at reaksjonsevnen kan svekkes men normalt påvirker ikke Furosemid evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Furosemid inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Furosemid inneholder laktose:
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

3. Hvordan du bruker Furosemid

Bruk alltid Furosemid slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen er individuell og tilpasses din tilstand. Vanlig dosering for voksne er 20-160 mg fordelt på 1-3 doser. Ved ødemer er oftest 20-40 mg om morgenen tilstrekkelig. Når ødemene er borte er det ofte tilstrekkelig med 20 mg tabletter. Til barn er den veiledende døgndosen 1-3 mg/kg.
500 mg tabletter: Vanlig startdose er 250 mg (1/2 tablett) som kan økes med 250 mg hver 4.-6. time inntil ønsket effekt. Maksimal døgndose 2 gram.
Hvis du mener at virkningen av Furosemid er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Furosemid
Overdosering kan gi kramper.
Dersom du har glemt å ta Furosemid
Hvis du har glemt å ta en tablett, ta da tabletten som normalt neste gang. Ta ikke en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkninger inntreffer ved behandling med høye doser.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
Vanlige: Forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen i kroppen
Mindre vanlige: Kvalme og brekninger, døvhet (i enkelte tilfeller irreversibel)
Sjeldne: Hudreaksjoner, høyt blodsukker, blodforandringer, samt øresus og nedsatt hørselkutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (akutt legemiddelutslett med feber), svimmelhet, besvimelse og tap av bevissthet (forårsaket av symptomatisk hypotensjon).
I enkelte tilfeller er det rapportert om overfølsomhet for lys, blokkerte galleveier, økning av leverenzymer eller akutt betennelse i bukspyttkjertelen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Furosemid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Furosemid etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Furosemid
 • Virkestoff er furosemid
 • Hjelpestoffer er:
Furosemid 20 mg tabletter: Mikrokrystallinsk cellulose, polysorbat 80, laktose, pregelatinisert stivelse, krysspovidon, maisstivelse, magnesiumstearat, patentblått (E 131)
Furosemid 40 mg tabletter: Laktosemonohydrat, potetstivelse, pregelatinisert stivelse, krysspovidon, polysorbat 80, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat
Furosemid 500 mg tabletter: Mikrokrystallinsk cellulose, polysorbat 80, gelatin, trinatriumfosfat, natriumstivelseglykolat (type C), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat
Hvordan Furosemid ser ut og innholdet i pakningen
20 mg tablett: Lyseblå, rund tablett med delestrek på den ene siden.
40 mg tablett: Hvit, rund tablett med delestrek på den ene siden.
500 mg tablett: Hvit, nesten hvit, muligens flekkete, rund tablett med delestrek på den ene siden.
Pakningsstørrelser: 20 mg og 40 mg: 100 tabletter og 10 × 100 tabletter.
500 mg: 5 × 20 tabletter og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.02.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no