Oftan Santen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oftan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oftan
 3. Hvordan du bruker Oftan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oftan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Oftan er, og hva det brukes mot

Dette legemidlet er beregnet til behandling av glaukom og forhøyet trykk i øyet. Timolol senker det intraokulære trykket ved å redusere produksjonen av kammervann.
Oftan er beregnet til behandling av grønn stær (glaukom) og forhøyet trykk i øyet.

2. Hva du må vite før du bruker Oftan

Bruk ikke Oftan
 • dersom du er allergisk overfor timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt respirasjonsproblemer som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom puls, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet hvis du har eller tidligere har hatt
 • koronar hjertesykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet, åndenød eller kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom puls
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • sykdom med dårlig blodsirkulasjon (for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, siden timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, siden timolol kan maskere tegn og symptomer
 • atopi eller alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner, siden timolol kan endre effekten til adrenalin (et legemiddel som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner)
 • sykdom i hornhinnen (det fremre laget i øyeeplet), siden betablokkere kan forårsake tørre øyne
Fortell lege hvis du tar orale betablokkere mot høyt blodtrykk, siden en økt betablokkerende effekt (lavt blodtrykk eller hjerterytme) kan observeres ved samtidig bruk av orale betablokkere og Oftan.
Hvis du skal opereres, må du først fortelle legen at du bruker Oftan, siden timolol kan endre effektene av enkelte legemidler under anestesi.
Barn
Timolol øyedråper skal generelt brukes med forsiktighet hos unge pasienter. Hos nyfødte, spedbarn og små barn skal timolol brukes med ekstrem forsiktighet. Hvis det forekommer hosting, hvesing, unormal pusting eller unormale pustepauser (apné), må man avbryte bruken av legemidlet omgående. Kontakt lege så snart som mulig. En bærbar apnémonitor kan også være nyttig. Timolol øyedråper er studert hos spedbarn og barn i alderen 12 dager til 5 år som har økt trykk i øyet/øynene, eller som er diagnostert med grønn stær (glaukom). Rådfør deg med lege for mer informasjon.
Andre legemidler og Oftan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Oftan øyedråper kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, deriblant andre øyedråper til behandling av glaukom. Fortell lege hvis du bruker eller planlegger å bruke:
 • hjertemedisiner og legemidler for å senke blodtrykk, for eksempel digitalis, betablokkere, kalsiumkanalblokkere (verapamil og diltazem), klonidin, amiodaron
 • kinidin (brukt til å behandle hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • prazosin (brukes til å behandle høyt blodtrykk og urinveisproblemer)
 • legemidler til behandling av diabetes
 • antidepressiva kalt fluoksetin og paroksetin
 • barbitursyrederivativer (antiepileptika)
 • cimetidin (legemiddel for å redusere produksjon av magesyre)
 • analgetika og antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
 • fenylpropanolamin (slimhinneavsvellende middel mot tett nese)
 • adrenalin (akuttmedisin mot allergisk reaksjon)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Oftan hvis du er gravid, med mindre legen anser at det er nødvendig. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin under amming. Timolol kan overføres til morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Oftan hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Siden Oftan kan gi forbigående tåkesyn og øyeirritasjon etter drypping i øyet, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører aktiviteter som krever godt syn.
Oftan inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder ca 0,003 mg benzalkoniumklorid i hver dråpe. Dette tilsvarer 0,1 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
Oftan inneholder fosfatbuffere.
Dette legemidlet inneholder ca 0,3 mg fosfater i hver dråpe. Dette tilsvarer 11,8 mg/ml.
Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.

3. Hvordan du bruker Oftan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er én dråpe 1-2 ganger daglig i det syke øyet i henhold til resepten.
Etter bruk av Oftan, trykk en finger inn i øyekroken, ved neseroten (bilde 4), i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at timolol kommer frem til andre steder i kroppen.
Trykket i øyet bør kontrolleres omtrent 3 uker etter behandlingsstart og deretter med jevne mellomrom.
BruksanvisningFør du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråpene (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksmåte:
1. Åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flasketuppen, slik at du ikke risikerer at øyet blir kontaminert.

2. Bøy hodet bakover og hold flasken over øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde

3. Dra nedre øyelokk nedover og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde

4. Lukk øyet og trykk fingeren mot den indre øyekroken i 2 minutter. Slik
unngår du at dråpen renner ned i tårekanalen. Lukk flasken.
Mangler tekstalternativ for bilde

Bruk hos barn
En detaljert medisinsk undersøkelse skal utføres før bruk av Oftan. Legen din vil evaluere risikoene og fordelene nøye når behandling med Oftan vurderes. Hvis fordelene overgår risikoene, anbefales det å bruke den lavest mulige konsentrasjonen av virkemiddel én gang daglig. Når det gjelder bruk hos barn, kan et preparat med en konsentrasjonen på 0,1 % virkestoffl være tilstrekkelig til å kontrollere trykk i øyet. Hvis trykket ikke kontrolleres tiltrekkelig med denne doseringen, kan det bli nødvendig å påføre to ganger daglig med 12 timers mellomrom. Pasienter, spesielt nyfødte, skal observeres nøye i én eller to timer etter første dose, og nøye overvåkning av mulige bivirkninger må utføres frem til kirurgi.
Administrasjonsmåte:
Kun én dråpe Oftan skal instilleres ved hver dosering. Etter instillasjon må øynene lukkes så lenge som mulig (f.eks. 3-5 minutter) og trykk må påføres i øyekroken nærmest nesen for å forhindre at Oftan- øyedråper spres gjennom kroppen.
Behandlingens varighet:
Kun for midlertidig behandling hos barn.
Dersom du tar for mye av Oftan
Alminnelige tegn og symptomer som kan forventes ved en overdosering med en betablokker er lav puls og lavt blodtrykk, akutt hjertesvikt og innsnevring av luftveiene.
Dersom du har glemt å ta Oftan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Oftan
Avbryt ikke bruk av Oftan uten å forhøre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du normalt fortsette å bruke dråpene. Hvis du er bekymret, må du forhøre deg med lege eller apotek. Avbryt ikke bruk av Oftan uten å forhøre deg med lege.
Vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 100 pasienter):
 • øyeirritasjon,
 • tåkesyn
Mindre vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 1000 pasienter):
 • konjunktivitt og keratitt (infeksjon i de fremre lagene i øyeeplet)
 • refraksjonsendringer (synsforstyrrelser)
 • hodepine
 • kvalme
 • pustevansker
 • langsom puls
 • depresjon
 • ustødighet eller besvimelse
 • tretthetsfølelse
Sjeldne bivirkninger (færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • generaliserte allergiske reaksjoner, deriblant hevelser under huden som kan forekomme i områder som ansikt og armer/ben og kan blokkere luftveiene og forårsake puste- eller svelgevansker
 • lokalisert og generalisert utslett
 • hårtap, utslett med hvitt, sølvfarget utseende (psoriasisutslett) eller forverret psoriasis
 • innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende sykdom), hoste, opphør av pusting
 • hjertebank, endringer i hjerteslagenes rytme eller hastighet, hjertesvikt, hjerteblokk, hjertestans
 • lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter
 • redusert blodtilførsel til hjernen, økninger av tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), unormale fornemmelser som prikking/stikking
 • øresus
 • søvnvansker (insomnia), mareritt, hukommelsestap
 • tørre øyne, dobbeltsyn, hengende øvre øyelokk (slik at øyet blir delvis lukket), redusert hornhinnefølsomhet, betennelse i øyelokket, brenning/prikking i øynene, avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter filtreringskirurgi som kan forårsake synsforstyrrelser
 • nedsatt libido, Peyronies sykdom (dannelse av flatt arr og hard kule i penis)
 • muskelsvakhet
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • generaliserte allergiske reaksjoner, deriblant anafylaktiske reaksjoner
 • hallusinasjoner, forvirring
 • slag
 • lavt blodsukkernivå
 • øye kløe, rask tåreproduksjon, rødhet i øynene, tap av det ytre laget på hornhinnen
 • brystsmerter, ødem (væskeansamling), kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben på grunn av væskeansamling), en type hjerterytmesykdom
 • smaksforstyrrelser, fordøyelsesproblemer, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast
 • muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening
 • seksuell dysfunksjon
Dette legemidlet inneholder fosfater. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Oftan

Oppbevares ved høyst 25ºC. Unngå direkte sollys.
Uåpnet er øyedråpene holdbare til utløpsdatoen som er angitt på esken. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter anbrudd kan flasken benyttes i 4 uker. Legemidlet skal derfor kastes 4 uker etter at flasken er åpnet. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av OFTAN
 • Virkestoff er
  • 1 ml inneholder timololmaleat tilsvarende timolol 5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid 0,1 mg/ml, natriumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfat, natriumhydroksid, vann til injeksjonvæsker.
Hvordan Oftan ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs oppløsning.
Flasken er tilvirket av polyetylen med lav tetthet (LDPE), med en LDPE-dråpeteller og skruhette av polyetylen med høy tetthet (HDPE).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.09.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.