Robinul Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Robinul injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Robinul
 3. Hvordan du bruker Robinul
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Robinul
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Robinul injeksjonsvæske er og hva det brukes mot

Robinul er et legemiddel som gis før operasjoner (premedikasjon) og under operasjoner ved lav hjertefrekvens. Det brukes også for å oppheve virkningen av legemidler som virker avslappende på musklene og som har vært brukt under operasjonen.

2. Hva du må vite før du bruker Robinul

Bruk ikke Robinul
 • Hvis du er allergisk overfor glykopyrron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Robinul.
 • På grunn av økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika bør forsiktighet utvises hos pasienter med høyt blodtrykk, forstyrrelser i hjerterytmen, hjertesvikt og forstyrrelser i hormonutskillelsen fra skjoldkjertelen (hypertyreoidisme).
 • Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom).
 • Forsiktighet utvises hos pasienter med grønn stær (glaukom).
 • Forsiktighet utvises ved feber.
Andre legemidler og Robinul
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Antikolinergika kan gi hjerterytmeforstyrrelser ved cyklopropan anestesi. Disse hjerterytmeforstyrrelsene kan unngås ved å administrere Robinul i lave doser. Samtidig behandling med andre antikolinergika kan medføre kolinerg blokade.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er begrenset erfaring ved bruk av glykopyrron ved graviditet. I dyreforsøk har glykopyrron påvirket befruktning og overlevelse av avkommet. Robinul bør derfor ikke gis til gravide.
Amming
Det er manglende data om utskillelse av glykopyrron i morsmelk. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Robinul dersom du ammer.
Robinul inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per ml, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Robinul

Legen bestemmer en dose som er tilpasset deg.
Dersom du tar for mye av Robinul
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ta straks kontakt med lege dersom du merker noen av følgende symptomer – du trenger kanskje umiddelbar legehjelp:
Hevelse hovedsakelig i ansikt, lepper eller svelg som gjør det vanskelig å svelge eller puste, kløe og utslett. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon eller angioødem (hyppighet ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Den vanligste bivirkningen er munntørrhet.
Andre bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Hurtig hjerterytme, hjerteklapp, hjerterytmeforstyrrelser
 • Døsighet
 • Munntørrhet, forstoppelse
 • Manglende evne til å urinere (urinretensjon)
 • Synsforstyrrelser
Bivirkning der hyppighet ikke er kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data:
 • Svettehemming
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Robinul

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Robinul
 • Virkestoff er glykopyrroniumbromid
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre.
Hvordan Robinul ser ut og innholdet i pakningen
Glassampuller, pakning: 10 × 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS, Postboks 194, 1371 Asker.
Tilvirker
Meda Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, D –61352 Bad Homburg, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.07.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no